Проект за приемане на Наредба № 2 за опазване на обществения ред

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ИЗГОВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА НАРЕДБА ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

 

 

1.ГЕРГАНА КРЪСТЕВА 

2.ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

3.САШО СПАСОВ           

4.ДИАНА КУНЕВА

5.КАТЯ ПАНЕВА

6.ЗЛАТКО КОСТОВ

 

 

ОТНОСНО: Приемане на Наредба № 2 за опазване на обществения ред

 

ОСНОВАНИЕ:  чл.21, ал.2 от ЗМСМА

 

 

УВАЖАЕМИ   ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С настоящата докладна записка се прави предложение за приемане на нова Наредба № 2 за опазване на обществения ред.

 

           1.Причини, които налагат приемането на предложения проект на Наредба:

 

На територията на община Димитровград към настоящия момент действа Наредба № 2 за обществения ред, приета с Решение № 129/29.04. 2004 г., което отменя Наредба № 2 за опазване на обществения ред, била в сила от 5 март 1997 г.Действащата Наредба № 2 е променяна и допълвана с Решения 350/09.07.1997 г. и Решение 643/16.12.1998 г., Решение №358 от 25.09.2008 г, Решение № 1011/27.05.2010 г. , Решение № 1313/29.05.2014 г.  № 1582/29.01.2015 г, Решение № 84/17.12.2015 г., Р 379/29.09.2016 г./,  Р 380/29.09.2016 г., Р 381/29.09.2016 г., Р 777/26.10.2017г., Р 500/08.06.2018 г. на Адм. съд – Хасково; Решение № 558/13.07.2018 г. на ХАС по АД 366/2018 г.; Решение № 344/23.05.2018 г. на ХАС по АД 105/2018 г.); Решение № 1079/18.01.2019 г. на ХАС по АД 1021/2018 г.); Решение № 688/16.10.2019 г. на ХАС по АД 678/2019 г.

Към настоящия момент в деловодството на ОбС-Димитровград има три висящи административни дела по оспорване на отделни текстове от наредбата/ адм. дело № 299/2020г., адм.дело № 243/2020г./.

Действащата към настоящия момент Наредба № 2 за обществения ред е приета през 2004г., от който момент до сега съществено са се променили обществените отношения и тяхната законодателна регулация.Наред с това физически лица с правен интерес многократно са оспорвали отделни тестове от наредбата, които са отменени от компетентния съд заради тяхната незаконосъобразност.В наредбата има и множество текстове, които са взаимствани от отменени или изменени текстове от закони, които са действали към момента на приемането или изменението на Наредбата № 2, както и такива, които са изменени към настоящия момент или пък са уредени изрично в закон.

 

2.Цели, които се поставят с предложения проект на Наредба:

 

Основните цели, които ще се постигнат с приемането на предложения проект на Наредба са че тя следва по законосъобразен и съвременен начин да урежда обществените отношения и да бъде в интерес на правилната им регулация, която ще отговори на обществените очаквания за регулация на обществения ред на територията на Община Димитровград.

 Подзаконовите нормативни актове следва по актуален начин съобразно нормативните актове от по-висок ранг и съвременните обществени отношения да уреждат същите, така, че да задоволяват очакванията на обществото. Считам, че Наредба № 2 за обществения ред урежда по остарял начин и в някои части несъответстващ на нормативни актове от по-висока степен обществените отношения, а в някои свои части е изцяло отменена от съда. Поради горното  липсва правна регламентация на обществените отношения, която се изисква от гражданите, поради което и се налага приемането на изцяло нова наредба, която да съответства на целите на ЗНА и смисъла на законите от по-висок ранг, които дават правомощие на общинския съвет с оглед спецификите на населеното място и потребностите на гражданите в него да уреди местните обществени отношения.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

Не са необходими финансови средства за прилагане на новата Наредба, тъй като контролните правомощия се извършват от общинска администрация и кмета на общината.

 

4.Очаквани резултати от прилагане на Наредбата, включително финансови резултати

Чрез приемане на новата Наредба се очаква да бъдат по законосъобразен и съвременен начин уредени обществените отношения свързани със спазване на обществения ред на територията на Община Димитровград.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящият проект на Наредба № 2 за опазване на обществения ред  е в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

            Проектът на Наредбата за опазване на обществения ред, ведно с мотивите за нейното приемане са публикувани на сайта на Община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо” на 22.12.2020г. на основание чл.26 от Закона за нормативните актове, за обществено обсъждане.

Заинтересованите лица, в срок от 30 дни от публикуването на настоящата докладна на интернет страницата на Община Димитровград, могат да предоставят в деловодството на Общински съвет – Димитровград - ет.5, ст.55 в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15 - в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 ч, становища и предложения по настоящата докладна, адресирани до Временната комисия за изготвяне на проект на Наредба за опазване на обществения ред.

 

Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Димитровград да вземе следното

 

РЕШЕНИЕ

 

            На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА

 

1.         Приема Наредба № 2  за опазване на обществения ред.

2.         Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението и контролът по приложението на Наредбата.

 

 

Н  А  Р  Е  Д  Б  А   № 2

ЗА ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД

 

 

ГЛАВА ПЪРВА

 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
     

Чл.1 (1) Тази Наредба определя реда, условията и специалните изисквания за спазване на обществения ред и цели осигуряване нормално функциониране на стопански и обществени организации, установяване и поддържане на добър благоустройствен ред в населените места на общината, сигурността и спокойствието на гражданите.

(2) Наредбата определя правомощията и задълженията на общинската администрация за констатиране и санкциониране на нарушенията, както и задълженията за лицата, посочени в чл.2 от нея.

(3) С настоящата Наредба се уреждат обществени отношения, неуредени изрично от други законови и подзаконови нормативни актове.

Чл.2. Наредбата има действие и е задължителна за:

(1) Всички физически лица, които се намират на територията на Община Димитровград

(2) Всички юридически лица и еднолични търговци, както и техните представители, осъществяващи дейност на територията на община Димитровград.

  Чл.3 (1) Административнонаказателно отговорни са пълнолетните лица, навършили 18 години, които са извършили административни нарушения в състояние на вменяемост.

(2) Административнонаказателно отговорни са и непълнолетните, които са навършили 16 години, но не са навършили 18 години, когато са могли да разбират свойството и значението на извършеното нарушение и да ръководят постъпките си.

(3) За административни нарушения, извършени от малолетни, непълнолетни на възраст от 14 до 16 години и поставени под пълно или ограничено  запрещение, отговарят съответно родителите, попечителите или настойниците, които съзнателно са допуснали извършването им.

(4) За административни нарушения, извършени при осъществяване дейността на предприятия, учреждения и организации, отговарят работниците и служителите, които са ги извършили, както и ръководителите, които са наредили или допуснали да бъдат извършени.

 

ГЛАВА ВТОРА

 

НАРУШЕНИЯ НА РЕДА НА ОБЩЕСТВЕНИ МЕСТА

И СПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНОТО СПОКОЙСТВИЕ

 

 

Чл.4 (1) На територията на Община Димитровград се забранява създаването на шум,предизвикан от домашни дейности и от съседи в жилищни сгради, включително за религиозни, политически,производствени, промишлени, строително-монтажни и ремонтни дейности за времето от 22.00ч. до 08.00 ч. и от 14.00 ч. до 16.00ч.

(2) На територията на Община Димитровград се забранява създаването на шум, който нарушава обществения ред или спокойствието на гражданите на обществени места за времето от 22.00ч. до 08.00ч.

(3) На територията на „Неделен пазар” се забранява извършването на търговска дейност извън установеното работно време  от 06.00ч. до 16,00 ч. в дните петък, събота и неделя. Ограничението за работното време не се прилага по отношение на търговците на територията на „Неделен пазар”, които работят с установено работно време с постоянен характер.

(4) Забравяна се зареждане със стоки и извършването на товаро - разтоварнаи дейности на търговските обекти на територията на „Неделен пазар”  за времето от 22.00ч. до 06.00ч.

(5) На територията на Община Димитровград се забранява:

т.1 заведенията за обществено хранене и развлечение, разположени в жилищни сгради и в близост до жилища/ до 50 м./ да имат озвучаване със жива музика, както и озвучителна техника със сила на звука надвишаваща хигиенните норми.Те не могат да имат работно време от 22.30ч. до 07,00ч.

т.2 викането, пеенето и шумния говор, както и невъздържаните прояви, които пречат на спокойното ползване на обществените места, заведения и съоръжения, както и затрудняват дейността им.

т.3 производствената дейност в жилищни блокове и сгради, която нарушава тишината и спокойствието на обитателите им.

т.4 използването на алармени инсталации, задействащи се продължително от непряк допир с МПС

т.5 хвърлянето и възпламеняването на бомбички и други запалителни и избухливи предмети и смеси на всички места за обществено ползване,употребата и/или играта с взривни вещества, оръжие, въздушни пушки и други оръжия, които създават опасност за живота и здравето на гражданите.

т.6 извършването на демонстративни маневри от водачите на МПС, организиране и/или участие в нерегламентирани състезания с МПС

т.7 къпането и използването на плавателни съоръжения от всякакъв тип в общинските водоеми, водни площи, фонтани и др.подобни без съгласието на стопанисващите ги субекти и на общинската администрация.

т.8 насочването на лазери или друга светлина с висок интензитет срещу хора и пътни преводни средства по начин, който заслепява или създава условия за повреждане на пътното превозно средства и/или нараняване на неговия водач или пътници.

т.9 паленето на огън на открити места за обществено ползване, освен на разрешените за това места и/или в случаите на получено разрешение от общинска администрация.

т.10 допускането на свободно движени и/или паша на селскостопански животни по улици, паркове, градини и други зелени площи и места за обществено ползване на територията на община Димитровград

т.11 просията на територията на Община Димитровград

Чл.5 Заведенията за хранене и развлечение, както и останалите търговски обекти могат да имат работно време от  07.00ч. до 22,30ч. Собственицитe, наемателите и ползвателите им могат да получат разрешение за удължено работно време от кмета на Община Димитровград.

Чл.6 (1) Собствениците, наемателите и ползвателите на заведенията за хранене и развлечение, разположени в жилищни сгради и в близост до жилища /до 50 метра/, могат да получат разрешение за удължено работно време от Кмета на общината при предоставяне на следните документи:

т.1 Протоколи от общите събрания /при режим на етажна собственост/ на собствениците /наематели/ в жилищната сграда, където е разкрит търговският обект и тези в непосредствена близост /до 50 метра/, на които е взето решение да се разреши удължено работно време за срок от една година. Протоколът следва да съдържа дата, място, час на проведеното събрание, имената и адреса на присъствалите на общото събрание, дневния ред, имената и подписа на водещия протокола и събранието и взетото решение;

т.2 Нотариално заверена декларация от Управителя/ите/, респ. Членовете на управителния съвет /при режим на етажна собственост/ за достоверността на протоколите от общите събрания и взетите решения;

т.3 Нотариално заверено съгласие на собствениците /наематели, ползватели/, за жилищни имоти индивидуална собственост /къщи, вили/ за удължено работно време.

          (2) За издаване на разрешение за удължено работно време за обектите – интернет зали, игрални зали и магазини за хранителни стоки, не се изискват документите посочени в ал. 1.

         Чл.7. Разрешението за удължено работно време се издава за срок от 1 година, като след изтичането на този срок се издава ново разрешение по реда на чл.6.

Чл.8. Разрешението се отнема със заповед на Кмета на Общината при:

т.1 Констатирано нарушение по тази глава от наредбата 

т.2 Аргументирано искане на органите на МВР.

 


ГЛАВА ТРЕТА

 

ОПАЗВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД И СОБСТВЕНОСТТА.

ОПАЗВАНЕ ЗДРАВЕТО И СИГУРНОСТТА НА ГРАЖДАНИТЕ

 

Чл.9 На територията на Община Димитровград се забранява :

           т.1 Продажбата и сервирането на алкохолни напитки на лица под 18 годишна възраст;

           т.2 Допускането след 20,00 ч. на лица под 14 години  на обществени места и в заведения, в които се сервира алкохол, без родител,настойник,друго лице, което полага грижи за дете /по §1 т.3 от ДР на ЗЗД/ или осигурено от тях пълнолетно дееспособно лице, и  допускането след 22,00 ч. на лица от 14 до  18 години на обществени места и в заведения, в които се сервира алкохол, без родител, попечител,друго лице, което полага грижи за дете/ по §1 т.3 от ДР на ЗЗД/  или осигурено от тях пълнолетно дееспособно лице.

         т.3 Допускането на лица под 18 години в игрални зали с хазартен характер;

т.4 Употребата на алкохолни напитки по улиците, площадите, парковете,  зелените площи.

т.5  Забранява се продажбата на тютюневи изделия на лица под 18-годишна възраст.

Чл.10 Забранява се провеждането на хазартни игри на обществени места, освен в специално предназначените за целта игрални заведения.

Чл.11 Забранява се:

т.1 Изписването на знаци, фигури и рисунки по стените на сградите;

          т.2 Лепенето на афиши, плакати, обяви, реклами, некролози, нагледни агитационни материали и други по сгради и стени, извън определените за целта места, както и по дърветата и стълбовете за улично осветление и градски транспорт;

          т.3 Унищожаването и повреждането на реклами, нагледни материали, политическа украса, знамена, плакати и др., поставени на определените за тази цел места;

      т.4 Изписването на знаци, фигури и рисунки по паметниците на културата и паметни плочи; физическото посегателство върху тях, както и оскверняването им с действия, уронващи обществения морал и норми на поведение.

Чл.12 (1) Ръководствата на партии, коалиции и организации по време на избори организират поставянето на нагледни агитационни материали на определените от кмета на общината места и снемането им в 7-дневен срок след приключване на изборите.

(2) Поставянето на агитационни материали се допуска при положение, че организаторите внесат в касата на общината депозит в размер на 1000 лева.

          (3) В случай, че почистването се извърши в рамките на законоустановения срок, депозитът се възстановява. Когато организаторите не почистят определените за агитация места в определения срок, депозитът не се възстановява. 

Чл.13 Забранява се:

          т.1 Събарянето, повреждането или разместването на табелки и пътни знаци, пейки, съоръжения и кошчета за улична смет, поставени в градините, парковете, детските и спортните площадки и на други обществени места;

          т.2 Повреждането на пътните, тротоарните, градинските и паркови настилки и съоръжения; на телефонните апарати, съоръжения и кабини; на заслоните на спирките на обществения транспорт; на обществените чешми; уличните хидранти; уличните, парковите и подлезните осветителни тела и съоръжения; на афишните съоръжения и площи; на скулптурно-декоративните фигури и елементи; на обществените тоалетни, сгради и огради; на противопожарните съоръжения, указатели, светофари, ограждения, съоръжения, превозни средства, както и на други общински имоти;

          т.3 Действия и прояви, с които се замърсяват улици, тротоари, площадки, паркове, зелени площи и други обществени места, включително складирането на строителни материали, изоставянето на багаж, обемисти пакети и др.;

          т.4 Завземането под какъвто и да е предлог на сектори или части от общинска земя, пътища, пътеки, граници между имоти, кариери и други земни и водни площи.

Чл.14 Забранява се:

          т.1 Влизането, преминаването и престоят на лица в района на детските градини и ясли извън работното им време;

          т.2 Ползването на съоръженията по детските площадки от лица над 18-годишна възраст.

 Чл.15 Забранява се в градините, парковете и уличните зелени площи, дворовете на учебните и здравни заведения:

          т.1 Късането на цветя, чупенето, отсичането и повреждането на дървета, храсти и насаждения, както и изрязването на имена, думи, знаци и инициали върху дърветата;

т.2 Косенето на трева без специално разрешение за това;

          т.3 Убиването на полезен дивеч, гълъби, гугутки, пойни птици и унищожаването на техните яйца.

Чл.16 Забранява се паленето на огън и създаването на опасност от пожари. Същото може да става на определените от РСПАБ и общината места.

Чл.17 Забранява се:

т.1 Миенето и поливането с питейна вода на улици, площади, дворове, градини, паркове, зелени площи и МПС;

          т.2 Упражняване на търговска дейност извън определените от общината или кметството места.

Чл.18 Забравяне се:

          т.1 разкопаването на улици, тротоари, зелени площи, градински и паркови настилки, както и прокопаването и извършването на ремонтна дейност от ФЛ и ЮЛ, и ЕТ без необходимото разрешение за това и без необходимата сигнализация.

          т.2 ползването не по предназначение на общински имоти и/или имущество ,предназначени за общо ползване ,освен в случаите на получено предварително съгласуване или разрешение по съответния ред.

             

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА

НАРУШЕНИЯ НА ОБЩЕСТВЕНИЯ РЕД, СВЪРЗАНИ С ОБЩЕСТВЕНИЯ ТРАНСПОРТ, ЛИЧНИ МПС И ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА МИТИНГИ, СЪБРАНИЯ И МАНИФЕСТАЦИИ

 

Чл.19 При използване на обществения транспорт се забранява:

          т.1 Пушенето, употребата на алкохол и хвърлянето на хранителни и други отпадъци;

        т.2 Викането, свиренето, пеенето и други действия, нарушаващи спокойствието на останалите пътници и на водачите на МПС;

          т.3 Качването и слизането от МПС по време на движение;

          т.4 Превоз на запалителни и газови бутилки и кучета без намордник, с изключение на кучета-водачи.

Чл.20 Спрените от движение превозни средства трябва да бъдат паркирани в гаражи, в дворната част на парцели и имоти за индивидуално ползване, както и в обособените за тази цел обществени паркинги.

Чл.21 (1) Длъжностни лица, определени от Кмета на общината, със съдействието на полицията, установяват собствениците на превозните средства, паркирани в нарушение на чл.32 и независимо от наложеното им административно наказание, връчват предписание за преместване на превозното средство в 14-дневен срок.

(2) При неизпълнение на предписанието, въз основа на констативен акт, длъжностните лица по предходната алинея издават заповед за вдигане на превозното средство.

(3) Заповедта на длъжностните лица по ал. 1 се изпълнява от специализираните предприятия и служби за сметка на собственика.

(4) Предходните алинеи се прилагат и когато собственикът е неизвестен, или макар известен не може да бъде уведомен поради трайно отсъствие от страната или по други обективни причини.  В тези случаи към констативния акт се прилага служебна записка и /или/ други документи, удостоверяващи извършените действия и констатации по издирването на собственика.

Чл.22 Събрания, митинги и манифестации могат да се провеждат от граждани, от сдружения, от политически и други обществени организации по реда и при спазване изискванията на Закона за събранията, митингите и манифестациите (ЗСММ).

Чл.23 (1) Организаторите на проявите по предходния член са длъжни да осигурят спазването на обществения ред при провеждането им, чистотата на ангажираните площи след края на съответната проява, както и опазването на общинските имоти от повреждане и унищожаване.

 (2) Общинската администрация, със съдействието на полицията, взема необходимите мерки за нормалното протичане на проявата, осигуряване на обществения ред и безопасността на движението.

Чл.24 Разрешение за провеждане на спортни и културни обществени прояви на открити общински площи, извън предназначените за целта места се дава от Кмета на общината.

Чл.25 (1) Кметът на Общината може да забрани провеждането на мероприятия по глава четвърта когато:

т.1 има достатъчно данни, че са насочени към насилствено изменение на конституционно установения ред или срещу териториалната цялост на страната;

т.2 има достатъчно данни, че застрашават обществения ред на територията на Община Димитровград;

т.3 има достатъчно данни, че застрашават здравето на гражданите при предварително обявена епидемична обстановка или извънредно положение ;

т.4  има достатъчно данни, че нарушават правата и свободите на другите граждани;

(2) Забраната се налага с мотивирана писмена заповед в срок до 24 часа преди датата на провеждане на мероприятието.

(3) За провеждането или непровеждането на мероприятието кметът уведомява незабавно компетентните органи на Министерството на вътрешните работи.

Чл.26 (1) Кметът на общината прекратява мероприятията по глава четвърта  с мотивирана заповед, когато не са организирани или не се провеждат при условията и по реда, установени с тази наредба.

(2) При прекратяване на мероприятието участниците са длъжни да се разотидат.

 

ГЛАВА ПЕТА

 

УСТАНОВЯВАНЕ НА НАРУШЕНИЯТА,

ПРОИЗВОДСТВО ПО НАЛАГАНЕ

НА НАКАЗАНИЯ

 

Чл.27  Установяването на нарушенията по настоящата Наредба, налагането на наказание, издаването, обжалването и изпълнението на наказателните постановления става по реда, определен от Закона за административните нарушения и наказания.

Чл.28 Актовете за установяване на административни нарушения се съставят от определени със заповед на кмета на община Димитровград представители на местната администрация, от служители на РПУ и от кметовете на населените места в общината.

Чл.29 Наказателните постановления се издават от Кмета на общината.

Чл.30 (1) На нарушителите на тази наредба се налага административно наказание – глоба за физическите лица или имуществена санкция за юридическите лица и едноличните търговци в размер от 50/ петдесет/  до 300 / триста  / лв.

(2) Установеното в тази наредба административно наказание се налага, ако за същото нарушение не е предвидено по-тежко наказание в друг висшестоящ нормативен акт.

Чл.31 Лицата, които повреждат общински имоти, когато деянието не съставлява престъпление по Наказателния кодекс на Република България, се наказват по тази наредба, независимо от имуществената отговорност за причинените вреди.

 

ГЛАВА ШЕСТА

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

 

§1 По смисъла на тази Наредба:

т.1 “Заведения за хранене и развлечение” са: кафенета, ресторанти, сладкарници, дискотеки, барове, столове, и други с подобен вид дейност, както и клубове, увеселителни и игрални заведения с хазартен и нехазартен характер.

т.2 “Обществени места” са общодостъпни за всяко лице места, като обществен транспорт, заведения за хранене и развлечение, търговски или спортни обекти, паркове, междублокови пространства, кина, театри, стадиони, зали и други.

т.3 „Неделен пазар” е територията: западно от бул.”Стефан Стамболов”, южно и източно от ул.”Петър Берон” и северно от жп.линията Пловдив-Димитровград, както и територията на бившата „Автогара”. 

т.4 „Демонстративна маневра” е всяко контролирано странично движение на МПС, описване на полукръгове или кръгове на място, приплъзване на гуми, форсиран обратен завой или завой на ляво или дясно, при който поднася задната част на МПС, и всяко друго движение на МПС извън установените правила.

§2 Настоящата Наредба № 2 за опазване на обществения ред се приема на основание чл.21 ал.2 от ЗМСМА и отменя Наредба №2 за опазване на обществения ред, приета с Решение № 129/29.04. 2004 г. на ОбС-Димитровград, променяна и допълвана с Решения 350/09.07.1997 г. и Решение 643/16.12.1998 г., Решение №358 от 25.09.2008 г, Решение № 1011/27.05.2010 г. , Решение № 1313/29.05.2014 г.  № 1582/29.01.2015 г, Решение № 84/17.12.2015 г., Р 379/29.09.2016 г./,  Р 380/29.09.2016 г., Р 381/29.09.2016 г., Р 777/26.10.2017г., Р 500/08.06.2018 г. на Адм. съд – Хасково; Решение № 558/13.07.2018 г. на ХАС по АД 366/2018 г.; Решение № 344/23.05.2018 г. на ХАС по АД 105/2018 г.); Решение № 1079/18.01.2019 г. на ХАС по АД 1021/2018 г.; Решение № 688/16.10.2019 г. на ХАС по АД 678/2019 г.; решение №884/03.12.2019 г. по АД 893/2019 г. на ХАС, Решение №81/26.02.2020 г. на ХАС по АД №1350/2019 г.; Решение №31/07.02.2020 г. на ХАС по АД №578/2019; Решение № 503/18.08.2020 по АД № 243 на ХАС; Решение №420/23.07.2020 г. на ХАС по АД №299/2020;

 

§3 Наредбата влиза в сила 3 дни след обнародването й по реда установен в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

 

 

                                                                                                                                  1.ГЕРГАНА КРЪСТЕВА…………………..

 

                                                                                                                                   2.ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ………………

 

3.САШО СПАСОВ…………………………..

 

4.ДИАНА КУНЕВА………………………….

 

5.КАТЯ ПАНЕВА……………………………

 

6.ЗЛАТКО КОСТОВ………………………...