ПРОЕКТ ЗА ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ  ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ  - ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

ОТНОСНО: ПРИЕМАНЕ НА ИЗМЕНЕНИЕ НА НАРЕДБА № 12 ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

ОСНОВАНИЕ:  чл.1 ал.(2) от ЗМДТ и чл.21 ал.(2) от ЗМСМА

 

ФАКТИЧЕСКИ ОСНОВАНИЯ: Определяне размер на данъка върху недвижимите имоти на територията на община Димитровград.

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

I. ОБОСНОВКА ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ на Наредбата за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград

Действащата към момента Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци е приета с Приета с Решение № 801/30.11.2017 г. и променена и допълнена с Решение № 1152/31.01.2019 г.; Решение №104/30.01.2020 г.; Решение № 291/26.06.2020 г. по АД 32/20 г . на ХАС.

                  Общинският съвет е приел цитираната Наредба № 12 съгласно разпоредбите на чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси.

Измененията, които се предлагат са във връзка с Решение 291 от 29.06.2020г., постановено по адм. дело 32/2020г. по описа на Административен съд Хасково, с което е отменен чл. 21 от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград и приетото

Данъците са предназначени за осигуряване на финансови средства за изпълнение на публичните функции на държавата, респективно на общината. Съгласно Чл. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация Общината е основната административно-териториална единица, в която се осъществява местното самоуправление. Общината със своята собственост и бюджет има задължението да се грижи за прилежащата и обществена инфраструктура, като за целта трябва да разполага с необходимите финансови средства. Освен това, местната власт като цяло има редица отговорности и задължения.

Местното самоуправление се изразява в правото и реалната възможност на гражданите и избраните от тях органи да решават самостоятелно всички въпроси от местно значение, които законът е предоставил в тяхна компетентност в сферата на:

1. общинското имущество, общинските предприятия, общинските финанси, данъци и такси, общинската администрация;

2. устройството и развитието на територията на общината и на населените места в нея;

3. образованието;

4. здравеопазването;

5. културата;

6. благоустрояването и комуналните дейности;

7. социалните услуги;

8. опазването на околната среда и рационалното използване на природните ресурси;

9. поддържането и опазването на културни, исторически и архитектурни паметници;

10. развитието на спорта, отдиха и туризма;

11. защитата при бедствия.

 

За тяхното качествено изпълнение и предоставяне на услугите и сдейностите е необходимо преди всичко те да бъдат осигурени с достатъчен финансов ресурс.

В рамките на икономическата ефективност, сумата на приходите, които трябва да бъдат генерирани на общинско ниво, се определят от размера на общинските разходни отговорности т.е. данъчните приходи трябва да съответстват на месните разходни отговорности. Приходите трябва да са достатъчно „жизнеспособни”, така че да нарастват с темповете, с които нарастват местните разходни задължения.

Съгласно разпоредбата на чл.1, ал.(2) от Закона за местните данъци и такси, общинският съвет определя с наредба размера на местните данъци при условията, по реда и в границите определени с него. Тази разпоредба е обусловена от изискването на чл.141,ал.(3) от Конституцията на Република България, съгласно който общинският съвет определя данъците при условия, по реда и границите установени със закон.

С оглед защита на обществения интерес тези правомощия на общинския съвет се лимитират от минимални и максимални граници, установени от законодателя за всеки вид местен данък.

С предоставянето на общините на правото да определят размерите на местните данъци се продължава процеса на финансовата децентрализация и се укрепва местното самоуправление, тъй като най-голямо значение за развитието на процеса е засилването на финансовата самостоятелност и автономност на общините.Така дадените правомощия позволяват на общините да направят сериозни стъпки за преодоляване на трудностите при финансирането на разходите по общинските бюджети.

Размера на данъка върху недвижимото имущество на територията на общината е определен в отменените размери, считано от 01.01.2011 година. Размера на данъка следва да остане различен за жилищните имоти в град Димитровград и останалите населени места и отделно на нежилищните имоти на предприятията изхождайки от различното равнище на доходите на населението и приходите на предприятията. Освен тези съображения за социална поносимост на този вид данък, не е без значение вида на строителството на жилищните имоти натериторията на града и тези в малките населени места и съответно тяхната стойност.

Предложеният размер на данъците запазва стойността си и не оказва увеличение, а запазва същите равнища.

 

 

II. ЦЕЛ НА ИЗМЕНЕНИЕТО И ДОПЪЛНЕНИЕТО НА НАРЕДБАТА:

            Целта на приемането на настоящите промени е синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси след последните му изменения приети с Държавен вестник брой 14 от 17.02.2021 година с § 15 от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92 и 98 от 2020 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 103, 105, 107, 109 от 2020 г. и бр. 11 от 2021 г.)

 

 

   ІII. ФИНАНСОВИ СРЕДСТВА, НЕОБХОДИМИ ЗА ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА:

   За прилагането на измененията и допълненията в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград не е необходимо разходването на бюджетни средства.

 

    IV. ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ:

    Очакваните резултати са постигане на по - голяма справедливост и подобряване процеса по предоставяне на услуги на физически и юридически лица от община Димитровград, с цел по – пълно удовлетворяване на изискванията им, съобразно новата нормативна уредба при определяне на размера на видовете местни данъци и тяхната социално-значима функция в града и останалите населени места..

 

V. АНАЛИЗ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ С ПРАВОТО НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ:

 

Предлаганите промени в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград са в съответствие с нормативните актове от по – висока степен и не противоречат на норми на правото на Европейския съюз.

Проектът на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград, ведно с мотивите за нейното приемане, приета с Решение № 801/30.11.2017г. на Общински съвет - Димитровград, изменена и допълнена с последващи решения, са публикувани на сайта на Община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо” на 12.04.2021г. на основание чл.26 от Закона за нормативните актове, за обществено обсъждане.

Заинтересованите лица, в срок от 14 дни от публикуването на настоящата докладна на интернет страницата на Община Димитровград, могат да предоставят в деловодството на Общински съвет – Димитровград - ет.5, ст.55 в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15 - в рамките на работното време от 8.30 до 17.00 ч, становища и предложения по настоящата докладна.

ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ: чл. 21, ал. 1, т. 23 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 11, ал. 3, чл. 8, ал. 1, във връзка с чл. 1, ал. 2 от Закона за местните данъци и такси, чл. 26 и чл. 28 от Закона за нормативните актове, чл. 76, ал. 3 и чл. 79 АПК, във връзка с § 15 от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92 и 98 от 2020 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 103, 105, 107, 109 от 2020 г. и бр. 11 от 2021 г.)

 

            Във връзка с гореизложеното предлагам Общински съвет Димитровград да вземе следното

 

 Р Е Ш Е Н И Е :

 

 

            На основание чл.1 ал.(2) от ЗМДТ и чл. 21 ал.(2) от ЗМСМА Общински съвет Димитровград:

 

              1. Приема Чл.21. (Отменен с Решение № 291/26.06.2020 г. по АД 32/20 г. на ХАС) Размерът на данъка върху недвижимите имоти на територията на община Димитровград е както следва:

  1. За недвижимите имоти на гражданите и жилищните имоти на предприятията на територията на гр. Димитровград данъка е в размер на 2.0 на хиляда, върху данъчната оценка на имота, определена съгласно нормите по приложение №2 от ЗМДТ.
  2. За недвижимите имоти на гражданите и жилищните имоти на предприятията в останалите населени места на общината: гр. Меричлери, с. Ябълково, с. Горски извор, с. Добрич, с. Крепост, с. Черногорово, с. Радиево, с. Крум, с. Върбица, с. Бодрово, с. Сталево, с. Скобелево, с. Каснаково, с. Воден, с. Брод, с. Злато поле, с. Долно Белево, с. Голямо Асеново, с. Малко Асеново, с. Бряст, с. Здравец, с. Странско, с. Длъгнево с. Великан, с. Светлина и с. Райново данъкът е в размер на  1.5 на хиляда, върху данъчната оценка на имота, определена съгласно нормите по приложение №2 от ЗМДТ.
  3. За нежилищните имоти на предприятията на територията на цялата община данъкът е в размер на  2.0 на хиляда върху данъчната оценка, определена по реда на чл.21 от ЗМДТ.

 

           2. Наредбата влиза в сила, считано от 18.03.2021 година.   

3. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

 

С уважение, 

 

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Заместник-председател на Общински съвет

Димитровград

 

 

 

МОТИВИ ЗА КОНКРЕТНАТА НЕОБХОДИМОСТ ОТ ПРИЕМАНЕ НА НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ РАЗМЕРА НА МЕСТНИТЕ ДАНЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

I. Причини, които налагат приемането на изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград

                Изменението, което се предлага е в резултат на извършен преглед и анализ на действащата Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград. Причината, която налага приемането на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци е във връзка с измененията на чл. 22, приети с Държавен вестник брой 14 от 17.02.2021 година с § 15 от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92 и 98 от 2020 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 103, 105, 107, 109 от 2020 г. и бр. 11 от 2021 г.)

При изработване на проекта на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград са спазени принципите на необходимост, обоснованост, предвидимост, откритост, съгласуваност, субсидиарност, пропорционалност и стабилност. Размера на данъка върху недвижимото имущество на територията на общината не е променян от 01.01.2011 година и същия следва да е социално поносим за жителите на общината поради което е направена съответната диференциация на жилищните имотите в град Димитровград и останалите населени места и отделно на нежилищните имоти на предприятията изхождайки от различното равнище на доходите на населението и предприятията.

Предложеният размер на данъците запазва стойността си и не оказва увеличение, а запазва същите равнища.

 

 

            Принцип на необходимост - необходимо е приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на община Димитровград с оглед измененията на  чл. 22, от Закона за местните данъци и такси, приети с Държавен вестник брой 14 от 17.02.2021 година с § 15 от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92 и 98 от 2020 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 103, 105, 107, 109 от 2020 г. и бр. 11 от 2021 г.)

 

            Принцип на обоснованост - целта на приемането на настоящите промени е синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба с разпоредбитe на Закона за местните данъци  и такси след последните му изменения и допълнения.

 

Принцип на предвидимост и откритост – проекта с докладната записка и мотивите ще бъдат публикувани на официалния сайт на Община Димитровград за становище и предложения от заинтересованите лица.

 

Принцип на съгласуваност - предлаганото изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград е съгласувано със служителите на звената от Общинска администрация – Димитровград, чиято дейност е свързана с прилагането на посочения нормативен акт.

 

Принцип на субсидиарност, пропорционалност и стабилност - при изработването на проекта за изменение и допълнение на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград е спазена разпоредбата на чл. 18а от Закона за нормативните актове, както и разпоредбите на Глави II и III от Закона за нормативните актове. Извършена е предварителна частична оценка на въздействието.

 

II. Цел на изменението и допълнението на Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

Целта на приемането на настоящите промени е синхронизиране на подзаконовата нормативна уредба с разпоредбите на Закона за местните данъци и такси след последните му изменения приети с Държавен вестник брой 14 от 17.02.2021 година с § 15 от Закона за изменение и допълнение на Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020 г., и за преодоляване на последиците (обн., ДВ, бр. 28 от 2020 г.; изм., бр. 34, 38, 44, 55, 60, 64, 71, 92 и 98 от 2020 г.; Решение № 15 на Конституционния съд от 2020 г. – бр. 101 от 2020 г.; изм., бр. 103, 105, 107, 109 от 2020 г. и бр. 11 от 2021 г.)

 

III. Финансови средства, необходими за прилагането на наредбата

За прилагането на измененията и допълненията в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград не е необходимо разходването на средства.

 

  IV. Очаквани резултати

Резултатите, които се очакват от прилагането на предложените промени в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровградданъка върху превозните средства и постигане на съответствие с нормативните актове от по-висока степен.

 

   V. Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз

Предлаганите промени в Наредба за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград са в съответствие с нормативните актове от по – висока степен и не противоречат на норми на правото на Европейския съюз.

 

Проекта на нормативен акт е публикуван на официалната страница на Община Димитровград на 12.04.2021 г.