Проект за изменение на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

 

от Тодор Тодоров – общински съветник

 

 

ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация (ЗМСМА)

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С настоящата докладна записка се прави предложение за изменение на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград

 

Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

 

С Решение № 897 От 24.11.2022 г. Общински съвет Димитровград, на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, прие изменение на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград както следва:

Чл.7. ал.1 Комисията ежегодно разработва програмата ведно с приложенията по чл. 4 и я представя на кмета на общината не по-късно от 30 юни на съответната година.

Решение № 897 От 24.11.2022 г. на Общински съвет – Димитровград беше взето на база следните основания:

1. Комисията разработва програма за съответния период, в която приложение 1 е списък на състезанията и конкурсите подлежащи на оценяване. Приложението се базира на:

  • Заповед на Министъра на МОН за национални олимпиади, организирани от МОН;
  • Заповед на Министъра на МОН за национални състезания и състезания по професии, организирани от МОН;
  • Заповед на Министъра на МОН за изяви по интереси на децата и учениците;
  • Постановления за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища на МС;
  • Международни, национални, областни и общински олимпиади, състезания, конкурси, научни конференции и фестивали, организирани и провеждани от Община Димитровград (съгласно Общинския календар).

2. За да бъде разработена и предложена програмата е необходимо всички по-горе цитирани документи да са приети и влезли в сила. През последните години ПМС за приемане на Програма на мерките за закрила на деца с изявени дарби от държавни, общински и частни училища на МС се приема и публикува след фиксирания в Наредба 21 срок 31 март. За 2021 г. ПМС е прието на 9 април, а за 2022 г. на 30 май.

При това положение е нужно да бъде променен и текстът в чл. 4. ал. 1, който гласи: За целите на Наредбата ежегодно до 10 април Кметът на общината внася за утвърждаване от Общинския съвет Програма за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи до 19 годишна възраст.

Предлагам Чл.4. ал.1 от Наредба 21 да добие следния вид: За целите на Наредбата ежегодно до 10 юли на съответната година Кметът на общината внася за утвърждаване от Общинския съвет Програма за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи до 19 годишна възраст.

 

С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

1 Общински съвет Димитровград, на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема изменение на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград както следва:

Чл.4. ал.1 За целите на Наредбата ежегодно до 10 юли на съответната година Кметът на общината внася за утвърждаване от Общинския съвет Програма за отпускане на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи до 19 годишна възраст.

 

 

 

 

Тодор Тодоров

Общински съветник