Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

Д О К Л А Д Н А З А П И С К А

 

ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

 

ОТНОСНО: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г.

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

С настоящата докладна записка се прави предложение за приемане на Правилник за изменение и допълнение в текстове от Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация.

1.Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

С решение № 95/28.01.2016г. ОбС-Димитровград прие Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация в изпълнение на правомощието му по чл. 21, ал.3 от ЗМСМА.

Съгласно Чл.58.(1) Общинският съвет се свиква на редовни заседания поне веднъж месечно, в последния четвъртък от съответния месец. Действащата разпоредба задължава председателя на ОбС или неговия заместник да свиква сесии на общинския съвет ежемесечно. Това е предпоставка за нарушаване на правилника, при липса на докладни записки през текущия месец. Разпоредбата ще бъде нарушена и при съвпадение на датата на последния четвъртък с официален национален празник, обявен за почивен ден.

При осъществяване на своята дейност, в деловодството на Общински съвет – Димитровград постъпват писма и Докладни записки от кмета на общината или от други държавни институции, по които следва Общински съвет - Димитровград да приеме решение. По някои от тях са поставяни срокове, които предхождат датата на предстоящата сесия на общинския съвет и единствения начин да бъде спазен той е провеждането на извънредна сесия на съвета. Това води до необходимостта за провеждане на повече от една сесия през текущия месец, както и до разходване на време и средства от общинския бюджет.

2.Цели, които се поставят с предложения Проект:

Основната цел, която ще се постигне с изменението на чл.58.(1) от Правилника е да бъде спазван пълно, точно и коректно, което считам за основателно и целесъобразно.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

За прилагане на измененията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград не са необходими паричните средства. За правилното им прилагане е необходимо добра вътрешна организация на човешкия ресурс в звеното по чл. 29 а от ЗМСМА, добро използване на материалната база и добра организация.

4.Очаквани резултати от прилагане на измението, включително финансовите резултати:

Да се доведе до пълно съответствие на Правилника със ЗМСМА, както и да бъде осигурено законосъобразното приемане на решенията от Общинския съвет, като не са необходими финансови средства за прилагане на изменението и допълнението в Правилника.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящите изменения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е в пълно съответствие с местното законодателство / ЗМСМА/ и европейското законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Проектът на докладната записка, с която се предлага изменение и допълнение в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ведно с мотивите за тяхното приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на 07.10.2022г. на основание чл.26 от ЗНА. Срокът за предложения и становища по проектите, публикувани за обществени консултации по ал. 3, е не по-кратък от 30 дни.

С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

 

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

 

Общински съвет Димитровград, на основание чл.21 ал.3 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема:

 

Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, приет с решение 95/28.01.2016 г. на Общински съвет – Димитровград и изменен с Решение от 27.03.2018 г. по АД 1311/2018 г. на ХАС; Решение №969/31.05.2018 г; Решение №102/30.01.2020 г., Решение №338/26.11.2020 г. , Решение № 517/29.07.2021 г.; Решение №652/24.02.2022 г.

 

§ 1. Чл.58(1) се изменя както следва:

Общинският съвет се свиква на редовни заседания от председателя на Общинския съвет.

 

§ 2. Настоящия Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет - Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация изменя и допълва Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г. и влиза в сила съгласно Закона за нормативните актове.

 

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград