Проект на Правилник за допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

ОТ  ВРЕМЕННА КОМИСИЯ ЗА ИЗГОВЯНЕ НА ПРОЕКТ НА ПРАВИЛНИК ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА ПРАВИЛНИК ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-ДИМИТРОВГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ

 

 

1.ГЕРГАНА КРЪСТЕВА 

2.ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

3.ГАЛИНА ЧИНГАРОВА           

4.ТОДОР ТОДОРОВ

5.ВАЛЕНТИНА КУНЕВА

 

ОТНОСНО: Приемане на  Правилник за допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

                   УВАЖАЕМИ   ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

            С настоящата докладна записка  се прави предложение за изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

1.Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

Във връзка с измененията в ЗМСМА, касаещи провеждането на заседания от разстояние, обнародвани в ДВ бр. 70/2020г., които са в сила от 07.08.2020г. и законовата делегация регламентирана в чл. 28 а ал.6 от ЗМСМА е необходимо да се регламентира в Правилника условията и реда за свикване и провеждане на заседанията по чл. 28 а ал.1 и ал.3, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата по приемане и удостоверяване на кворума и начина на приемане на решенията в заседанията, проведени по един от двата предвидени начина по чл. 28 а от ЗМСМА –заседания, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване.

Чл. 28а. (Нов – ДВ, бр. 70 от 2020 г., в сила от 7.08.2020 г.) (1) При обявени извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягащи територията на общината или част от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях, не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници, намиращи се на различни места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(2) За заседанията по ал. 1 се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.

(3) В случаите по ал. 1 когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, общинският съвет или неговите комисии могат да провеждат заседания от разстояние и да приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

(4) Председателят на общинския съвет свиква заседанията и определя начина на провеждането им, като осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината на заседанията по ал. 1, освен ако общинският съвет реши отделно заседание да бъде закрито. За откритите заседания по ал. 1 се прилагат разпоредбите на чл. 28, ал. 3.

(5) Обстоятелствата по ал. 1 и 3 се отразяват в протокола от заседанието.

(6) Условията и редът за свикване и провеждане на заседанията по ал. 1 и 3, за изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници, процедурата за приемане и удостоверяване на кворума и начинът за приемане на решенията в заседанията, проведени чрез видеоконференция или с неприсъствено гласуване, се определят от общинския съвет в правилника по чл. 21, ал. 3.

2.Цели, които се поставят с предложения Проект:

 Основната цел е да се подсигури провеждане на заседания на общинския съвет при обявено извънредно положение, бедствено положение, извънредна епидемична обстановка или кризисна ситуация, засягаща територията на общината или час от нея, и когато въведените мерки и наложените ограничения, свързани с тях не позволяват или затрудняват провеждането на присъствени заседания.Чрез регламентиране на начина, по който ще се провеждат заседанията на общинския съвет при тези извънредни и/или кризисни ситуации се цели да се гарантира ефективното осъществяване на местното самоуправление, непосредственото участие на общинските съветници при вземането на решения от компетентността на общинския съвет, както и законосъобразността на вземаните решения по определения от самия общински съвет начин на тяхното приемане при условията на чл. 28 а от ЗМСМА.

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

За прилагане на измененията на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград не са необходими  паричните средства. За правилното им прилагане е необходимо добра вътрешна организация на човешкия ресурс в звеното по чл. 29 а от ЗМСМА, добро използване на материалната база и добра организация.

4.Очаквани резултати от прилагане на новата уредба, включително финансовите резултати

Очакваните резултати са да бъде обезпечено непрекъсването на дейността на общинския съвет и упражняване на конституционното право на гражданите да участват в местното самоуправление чрез избраните общински съветници в състава на общинския съвет, както и чрез правилата за свикване на заседания от разстояние или неприсъствени заседания да бъде обезпечено личното участие на общинските съветници при вземане на решения от компетентността на общинския съвет било чрез участие във видеоконферентна връзка или писмено изразяване на начина на гласуване при провеждане на неприсъствено заседание на общинския съвет.

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящите изменения на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация е в пълно съответствие с местното законодателство / ЗМСМА/ и европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

Проектът на докладната записка, с която се предлагат изменения в Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация ведно с мотивите за тяхното  приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на 05.11.2020г., на основание чл.26 от ЗНА при срок от 14 дни.

Проекта на Правилника за изменение и допълнение на  Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация подлежи на обществено обсъждане за срок от 14 дни съгласно чл.26 ал.4 от ЗНА, тъй като е налице извънредна епидемиологоична обстановка, постановена Заповед №РД-01-626/27.10.2020г., която ограничава събирането на повече от 30 души на закрити пространства, в сила от  29.10.2020г. както и очакване да бъдат затягани мерките във връзка с борбата с разпространението на коронавируса, което може да доведе до невъзможност от провеждане на присъствени заседания в зала, поради което и проекта следва да бъде разгледан на присъствена сесия на ОбС-Димитровград, която ще се проведе на 26.11.2020г.Тези обстоятелства налагат общественото обсъждане да продължи в предвидения в чл. 26 ал.4 от ЗНА по-кратък 14 дневен срок с цел защита на приоритетния обществен интерес с цел да се предотврати възможността заради по-дългия срок от обществено обсъждане да не може да бъде гласуван проекта на предстоящата сесия през м.ноември 2020г.

 

          С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

Общински съвет Димитровград, на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема

1.Правилник за изменение и допълнение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  приет с решение № 958/28.01.2016 г. на Общински съвет – Димитровград и изменен с Решение от 27.03.2018 г. по АД 1311/2018 г. на ХАС; Решение №969/31.05.2018 г. и Решение №102/30.01.2020 г.

 § 1: Създава се

чл. 54  а ал.1 При наличие на обстоятелствата по чл. 28 а ал.1 от ЗМСМА, председателят на общинския съвет свиква заседания на постоянните комисии от  разстояние, на които да се приемат решения чрез видеоконферентна връзка, а при невъзможност за това чрез неприсъствено гласуване като се осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване, както и гарантиране участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

Ал.2 За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници при неприсъствено провеждане на заседанията на постоянните комисии, общинските съветници подписват декларация за ползване на имейл адрес, а при провеждане на заседание чрез видеоконферентна връзка присъствието се удостоверява от председателя на комисията в протокола за проведеното заседание.

Ал.3 При провеждане на заседанията на  постоянните комисии чрез неприсъствено приемане на решения, на посочения в декларацията от всеки общински съветник имейл адрес се изпраща образец на формуляр за неприсъствено гласуване по въпросите разпределени за гласуване на всяка комисия, както и имейла на председателя на комисията. Всеки общински съветник следва да изпрати от своя имейл адрес попълнен формуляр в електронно писмо на имейла на председателя на комисията,  в което посочва начина/ „за”, „против” или „въздържал се”/, по който гласува по предвидените проекти за решения по въпросите, които са разпределени за разглеждане от комисията. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат и мотиви за начина си на гласуване по отделен въпрос. Въз основа на постъпилите имейли от членовете на комисията, председателя й съставя протокол, в който отразява броя на общинските съветници, изпратили мейли и начина, по който са гласуване по всеки един от въпросите, изпратени за разглеждане от комисията.Разпечатки от ел.писма на всеки общински съветник с начина му на гласуване се прилагат към протокола от заседанието на постоянната комисия и представляват неразделна част от него. Съставения протокол за проведеното заседание на постоянната комисия ведно с приложените към него имейли от общинските съветници се удостоверява от председателя на комисията и се предава на хартиен носител в деловодството на общинския съвет.

Ал.4 За целите на ЗМСМА и Правилника се счита, че всеки общински съветник е взел участие в заседанието на комисията, ако е изпратил имейл с посочен начин на гласуване на председателя на комисията по въпросите, разпределени за гласуване в указания от председателя на комисията срок или е присъствал на заседанието на комисията, удостоверено от председателя чрез протокола от заседанието на видеоконферентната връзка.

Ал.5 Председателят на комисията следва да изпрати оформен  протокол от заседанието на комисията на имейл [email protected] не по-късно от 9ч. на следващия ден.

 

§ 2: Създава се

Чл. 59 а, ал.1: При наличие на обстоятелствата по чл. 28 а ал.1 от ЗМСМА председателя на Общинския съвет свиква заседание на председателския съвет като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между членовете на председателския съвет,намиращи се на различи места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки член на председателския съвет. Видът на онлайн платформата или онлайн връзката, чрез която ще се провежда заседанието се избира от председателя на Общинския съвет, така че да осигури пряко и непосредствено от разстояние участие на членовете на председателския съвет в заседанието, както и възможност за заснемане и съхраняване на запис от заседанието.

Ал.2 За проведеното заседание се съставя протокол, който се подписва от председателя на общинския съвет.Към протокола се прилага и видеозапис от проведеното заседание на ел.носител.

Ал.3 При провеждане на заседание по ал.1 председателят и председателският съвет имат правомощията по чл.59.

 

§ 3: Създава се

чл. 61 а ал.1 При наличие на обстоятелствата по чл. 28 а ал.1 от ЗМСМА председателя на Общинския съвет свиква заседание на общинския съвет от разстояние при спазване на условията за кворум и лично гласуване, като се осигурява пряко и виртуално участие чрез видеоконференция чрез технически средства за комуникационна връзка за едновременно предаване и приемане на образ и звук между общинските съветници,намиращи се на различи места, които отговарят на изискванията за мрежова и информационна сигурност и гарантират участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.Видът на онлайн платформата, чрез която ще се провежда онлайн заседанието се избира от председателя на Общинския съвет, така че да осигури пряко и непосредствено от разстояние участие на общинските съветници в заседанието, както и възможност да заснемане и съхраняване на запис от заседанието.

Ал.2 В случаите, когато няма техническа възможност за провеждане на заседание от разстояние чрез видеоконференция, председателят на общинския съвет може да свика заседание от разстояние, на което да се приемат решения чрез неприсъствено гласуване по друг начин, който осигурява спазването на условията за кворум и лично гласуване и гарантира участието, идентифицирането и начина на гласуване на всеки общински съветник.

Ал.3 За идентифициране участието и начина на гласуване на общинските съветници  при провеждане на заседанията на  по ал.2, общинските съветници подписват декларация за личен или служебен мейл.

Ал.4 При провеждане на заседанията чрез видеоконференция, на посочения от всеки общински съветник имейл адрес се изпращат поканата/ в която се посочва датата и часа на провеждане на видеоконферентната връзка/, материалите, кодовете и данните, необходими за провеждане на заседанието. В началото на заседанието се извършва проверка на кворума чрез поименно повикване на общинските съветници и идентификацията им чрез звук и видео. За заседанията се изготвя видеозапис върху електронен носител, който се прилага към протокола от заседанието.Председателят осигурява публичност и пряко излъчване на интернет страницата на общината или в друг сайт или платформа, до която достъп имат неограничен кръг лица, освен ако общинския съвет реши отделно заседание да бъде закрито, макар и проведено чрез видеоконферентна връзка.Гласуването се извършва чрез устно и лично изразяване на вота /”за”, „против” или „въздържал се”/ от всеки общински съветник, което се отразява в протокола.

Ал.5 При провеждане на заседания чрез неприсъствено приемане на решения,председателят изпраща покана за провеждане на заседание по този ред, в която посочва срока, в който следва да бъде извършено гласуването.Всеки общински съветник на посочения от него  имейл, получава ведно с поканата и образец на формуляр за неприсъствено гласуване по дневния ред.Всеки общински съветник следва да изпрати от своя имейл в указания в поканата срок попълнен формуляр в електронно писмо на електронния адрес  [email protected] , в което посочва начина/ „за”, „против” ,”въздържал се”/ по който гласува по предложените проекти за решения по въпросите, включени в дневния ред на заседанието. В електронното писмо общинските съветници могат да излагат мотиви за начина, по който гласуват.Въз основа на постъпилите електронни писма от общинските съветници с изразения в тях начин на гласуване се съставя протокол, в който се отразява извършеното гласуване от общинските съветници.Разпечатки от електронните писма на общинските съветници, с които са заявили начина, по който са гласували по проектите за решения се прилагат към съставения протокол на заседанието с взети неприсъствени решения.

Ал.6 При провеждане на заседанията на общинския съвет по реда, посочен в ал.1 или ал.2 се спазват установите в ЗМСМА и правилника правила за кворум и мнозинство при приемане на решенията, включително изпращане на материалите и проектите за решения на общинските съветници,публикуване на взетите решения и изпращането им на кмета на общината, областния управител и прокуратурата, а необходимата организация се осъществява от председателя на общинския съвет.

ал.7 За провеждането на заседанията на общинския съвет по реда на ал.1 се кани да присъства кмета на общината чрез виодеоконферентна връзка.

Ал.8 За целите на ЗМСМА и Правилника се счита, че общинския съветник е присъствал на заседанието, свикано по ал.1, ако е идентифициран от председателя и записан на видеозаписа, а по ал.2 – ако е изпратил имейл на председателя на общинския съвет с попълнен формуляр с отразено гласуване по въпросите, включени в дневния ред в указания в поканата срок.

§ 3 Този правилник е приет с Решение №……………….. на ОбС-Димитровград и изменя и допълва Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация,  приет с решение № 958/28.01.2016 г. на Общински съвет – Димитровград и изменен с Решение от 27.03.2018 г. по АД 1311/2018 г. на ХАС; Решение №969/31.05.2018 г. и Решение №102/30.01.2020 г.

 

 

 

 

1.ГЕРГАНА КРЪСТЕВА  …………………………………………………………………

2.ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ……………………………………………………………….

3.ГАЛИНА ЧИНГАРОВА…………………………………………………………………

4.ТОДОР ТОДОРОВ………………………………………………………………………..

5.ВАЛЕНТИНА КУНЕВА…………………………………………………………………