Приемане на Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected]; [email protected];

 

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

 

 

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

 

ОТ  ГЕРГАНА КРЪСТЕВА  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

 

ОТНОСНО: Приемане на  Правилник за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

УВАЖАЕМИ   ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

 

С настоящата докладна записка  се прави предложение за изменение и допълнение на ПРАВИЛНИК ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ЗА НОВОРОДЕНО ИЛИ ОСИНОВЕНО ДЕТЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 

1.Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

С решение № 1530/27.11.2014г. на ОбС-Димитровград е приет Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Димитровград. В чл.6 от същия  е посочено като изискване за отпускане на еднократната помощ на родено или осиновено дете към момента на подаване на заявлението поне единият родител да има постоянен и настоящ адрес на територията на Община Димитровград не по-малко от пет години, считано от датата на подаване на заявлението.

Съществува група от наши съграждани /млади семейства/, които се завръщат в Община Димитровград непосредствено след завършване на обучението си и им се ражда/осиновяват/ дете, за което желаят да получат еднократна финансова помощ, но формално не отговарят на изискванията на чл. 6 от Правилника, поради това, че в периода на обучението си във ВУЗ са били регистрирани по настоящ адрес на адреса на общежитието или квартирата, в която са пребивавали. Предвид това считам, че е целесъобразно тази група от хора, които поради обучението си във висше учебно заведение са били регистрирани по настоящ адрес на територията на друга община по местонахождението на ВУЗ, но в шест месечен срок от завършване на висшето си образование са се завърнали на територията на нашата община и съгласно изискването на чл.99 от ЗГР са променили настоящия си адрес да имат възможността, ако им се роди/или осиновят дете да могат да получат еднократна финансова помощ за това, при условие, че отговарят на другите изисквания на Правилника.

 

2.Цели, които се поставят с предложения Проект:

Целта е да не бъде лишавана група от наши съграждани / студенти/ от възможността да получат еднократна финансова помощ за родено/осиновено дете поради липсата на дефиниране на различните хипотези, при които те не са имали настоящ адрес на територията на община Димитровград, каквито казуси възникнаха при приложението на настоящата уредба. Същевременно по този начин ще се стимулират младите ни съграждани да се завръщат в града ни, където да отглеждат децата си и те ще бъдат равнопоставени с всички останали, които през предходните 5 години от подаване на заявлението за еднократна финансова помощ са имали постоянен и настоящ адрес на територията на Община Димитровград.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата уредба:

За прилагане на измененията на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Димитровград  са необходими  паричните средства в размер на една минимална работна заплата за всяко дете, чийто родители ще отговарят на изискванията на чл.6 а от Правилника, които средства следва да бъдат предвидени в бюджета за следващата календарна година. За правилното прилагане на новата разпоредба е необходимо добра вътрешна организация на човешкия ресурс в общинска администрация и разясняване правата на лицата, които искат да се възползват от новата нормативна уредба.

 

4.Очаквани резултати от прилагане на новата уредба, включително финансовите резултати

Очакваните резултати са постигане на равнопоставеност между различните групи граждани на община Димитровград, които се ползват от правата им дадени от Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Димитровградр съответствие на нормативната уредба с детайлните житейски хипотези и тяхната уредба, както и стимулиране на младите ни съграждани да се завръщат на територията на нашата община и да остават в нея, за да работят и отглеждат децата си.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

Настоящите изменения и допълнения на Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Димитровград е в пълно съответствие с местното законодателство /ЗГР/ и европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

Проектът на докладната записка, с която се предлагат изменения и допълнения на Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Димитровград ведно с мотивите за тяхното  приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на 13.08.2021г., на основание чл.26 от ЗНА при срок от един месец. 

 

С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

Общински съвет Димитровград, на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, приема

 

1.Правилник за изменение и допълнение на Правилника за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Димитровград,  приет с решение № 1530/27.11.2014 г. на Общински съвет – Димитровград

 

 

Параграф 1:

Създава се нов чл.6а: Родителите, които отговарят на изискванията на чл.6 по отношение на постоянният им адрес, но тяхната адресна регистрация по настоящ адрес на територията на община Димитровград е възникнала в период по-малък от 5 години от датата на подаване на заявлението, и времето на тяхната адресна регистрация по настоящ адрес в другото населено място съвпада с редовното им обучение във ВУЗ, също имат право на еднократна финансова помощ за новородено или осиновено дете. Това изключение се отнася само за лицата, които до 6 месеца след дипломирането си/завършването на ВУЗ са се завърнали в община Димитровград и са променили своя настоящ адрес съгласно  разпоредбите на чл.99 от ЗГР.

 

 

Параграф 2

Чл.7 ал.2 се допълва както следва:

Създават се:

т.4 Копие от диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование/ само за лицата по чл.6а./.

       т.5. Удостоверение от ВУЗ, от което да са видни датата на дипломиране/завършване на ВУЗ и обстоятелството, че времето в което лицето се е обучавало във висшето учебно заведение съвпада с времето на неговата адресна регистрация в съответното населено място/само за лицата по чл.6а/.

      като т.4 става т.6, а т.5 става т.7

 

      Параграф 3

      Приема се ново Приложение № 1 към чл.7 както следва:

 

                                                                                

 

                                                                                 Приложение №1      

ДО

КМЕТА НА

ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

                                                                                

З А Я В Л Е Н И Е

 

1.От ...............................................................................................................................

                                                                           /име, презиме,фамилия/

ЕГН ..............................................,        Тел. за контакт ............................................................

Постоянен адрес : гр./с.  ................................ Община......................., Област .......................

Ул. ................................................................................................................................................

Настоящ адрес : гр./с................................, Община ..........................., Област .......................

Ул, ...............................................................................................................................................

2. Данни за вторият родител:

...............................................................................................................  ЕГН .............................

                                                                        /име, презиме, фамилия/

Постоянен адрес : гр./с.........................., Община .........................., Област ..........................

Ул. ...............................................................................................................................................

Настоящ адрес : гр./с. ..........................., Община .........................., Област ...........................

Ул. ......................................................................................................................................................

 

ГОСПОДИН КМЕТЕ,

              Моля, да ми/ни бъде отпусната еднократна финансова помощ за новороденото или осиновено ми дете ..............................................................................................................

                                                                          /трите имена на детето/

родено на ........................... 20 ...... г.,  в размер на ………………….......................... (словом) лева, съгласно решение № .......... от протокол № ........... г. на Общински съвет- Димитровград. Изплащането да се извърши по касов /банков път./подчертайте  предпочитания от Вас начин/.

 

Д Е К Л А Р И Р А М Е:

 

            следните обстоятелства:

            1. Детето е .................................. (уточнява се кое по ред е детето в семейството).

            2. Детето не е дадено за осиновяване.

            3. Детето не е настанено за отглеждане в специализирана институция и не е дадено в семейство на роднини или близки или в приемно семейство по реда на чл. 26, ал. 1 от Закона за закрила на детето.

      4. Не съм/сме лишен/и от родителски права и родителските ми/ни права не са ограничени.

            Прилагаме следните документи:

            1. Копие (оригинала - при получаване на помощта) на удостоверението за раждане.

            2. Удостоверение за липса или наличие на задължения, към Община Димитровград.

            3. Копие от личните карти на родителите.

            4. Копие от диплома за завършена образователно-квалификационна степен на висше образование/ само за лицата по чл.6а./.

              5.Удостоверение от ВУЗ, от което да са видни датата на дипломиране/завършване на ВУЗ, както и обстоятелството, че времето, в което лицето се е обучавало във висшето учебно заведение съвпада с времето на неговата адресна регистрация в съответното населено място/само за лицата по чл.6а/.

            6. .Документ удостоверяващ номера на банковата сметка заверен от съответната банка

/не се отнася при плащане по касов път/

Известно ми/ни е че:

            За деклариране на неверни данни нося/им и наказателна отговорност  по чл.313 от НК и следва да възстановим неправомерно получената от нас финансова помощ.

           

Дата   .......................................                                                        Подпис:          1  ........................

гр. (с.) ....................................                                                                                 2. .........................  

 

            Параграф 4

            Допълва се §3 от Преходни и заключителни разпоредби на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Димитровград със следния текст след думите „от заседание проведено на 27.11.2014г.”: изменен и допълнен с Правилник за изменение и допълнение на  Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Димитровград, приет с решение на ОбС-Димитровград №……………………/……………………….

 

            Параграф 5

            Настоящия Правилник за изменение и допълнение на Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Димитровград изменя и допълва Правилник за условията и реда за предоставяне на финансова помощ за новородено или осиновено дете на територията на Община Димитровград,приет с решение № 1530/27.11.2014г. и влиза в сила съгласно Закона за нормативните актове.

 

              2.Възлага на кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности необходими за  правилното и законосъобразно изпълнение на настоящото решение.

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на ОбС-Димитровград……………………