Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец юли 2020 г. до месец декември 2020 г. включително

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

 

 

ОТ  ГЕРГАНА КРЪСТЕВА  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

 

 

ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец  юли 2020 г. до месец декември 2020 г. включително

 

 

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно чл.27, ал.6 от ЗМСМА и на основание чл.15, ал.1, т.14 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, председателят на Общинския съвет изготвя и внася за разглеждане два пъти годишно отчет за дейността на съвета и на неговите комисии, който се разглежда в открито заседание и се разгласява на населението на общината по ред, определен в Правилника.

Представеният Ви отчет обхваща периода от месец юли 2020 г. до месец декември 2020 г. включително.

Предвид гореизложеното, Ви предлагам следния проект за

 

РЕШЕНИЕ:

 

На основание чл. 27, ал. 6 от ЗМСМА и чл. 15, ал. 1, т. 14 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, Общински съвет - Димитровград приема Отчет за своята дейност в периода от месец юли 2020 г. до месец декември 2020 г. включително, съгласно приложената справка.

         Приложение: съгласно текста.

О Т Ч Е Т

 

за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец юли 2020 г. до месец декември 2020 г. включително

 

 

Настоящият отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград и на неговите комисии е изготвен и се внася за разглеждане на основание чл. 27, ал. 6 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 15, ал. 1, т. 14 от Правилника за дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация.

Организацията и дейността на Общински съвет - Димитровград се определя и осъществява в съответствие със Закона за местното самоуправление и местната администрация.

През отчетния период от настоящия мандат Общинския съвет и неговите  постоянни комисии работиха отговорно за решаване на общинските проблеми, спазвайки законите на Република България и съгласно своя Правилник за организацията и дейността, неговите комисии и взаимодействията му с общинската администрация. За отчетния период те разгледаха Докладни записки и материали, по които дадоха следните становища:

 

 

          

  І.  ПК "ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ"   

През отчетния период комисията е разгледала общо 76 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

           - За месец юли 2020 г. комисията е разгледала общо 19 бр. преписки и докладни. По петнадесет от тях е дала положителни становища, две – за сведение, по една „Да се създаде комисия за цялостна концепция на наредбата.” и по една са гласували 5-ма „въздържал се” и двама „за”.

- За месец август 2020 г. комисията не е провела заседание.

           - За месец септември 2020 г. комисията е разгледала общо 13 бр преписки и докладни. По шест от тях е дала положително становище, шест е приела за сведение и по една „В комисията да се включи представител на Общината”.         

           - За месец октомври 2020 г. комисията е разгледала общо 17 бр преписки и докладни. По четиринадесет от тях е дала положителни становища, по две е против и една е приела за сведение.

           - За месец ноември 2020 г. комисията е разгледала общо 15 бр преписки и докладни. По тринадесет от тях е дала положителни становища и две е приела за сведение.

           - За месец декември 2020 г. комисията е разгледала общо 12 бр преписки и докладни. По единадесет от тях е дала положителни становища и една – „за сведение”, като по три от тях са изразили особено мнение.

 

ІІ. ПК "ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 59 бр. преписки и Докладни, както следва:

          

           - За месец юли 2020 г. комисията е разгледала общо 13 бр. преписки и докладни. По десет от тях е дала положителни становища, две е приела за сведение, а по една има предложение за съставяне на комисия.

- За месец август 2020 г. комисията не е провела заседание.

           - За месец септември 2020 г. комисията е разгледала общо 13 бр преписки и докладни. По дванадесет от тях е дала положително становище и една е приела за сведение.         

           - За месец октомври 2020 г. комисията е разгледала общо 17 бр преписки и докладни. По тринадесет от тях е дала положителни становища, една е приела за сведение, една – против, а по две докладни записки имат предложение за създаване на комисия.

           - За месец ноември 2020 г. комисията е разгледала общо 9 бр преписки и докладни. По шест от тях е дала положително становище, две е приела за сведение и по една са против.   

           - За месец декември 2020 г. комисията е разгледала общо 7 бр преписки и докладни. По шест от тях е дала положително становище и по една са против.   

 

 

ІІІ. ПК "ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ"          

През отчетния период комисията е разгледала общо 78 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

           - За месец юли 2020 г. комисията е разгледала общо 15 бр. преписки и докладни. По седем от тях е дала положителни становища, четири е приела за сведение, три са с отрицателно становище и по една са гласували „въздържал се”.

- За месец август 2020 г. комисията не е провела заседание.

           - За месец септември 2020 г. комисията е разгледала общо 22 бр преписки и докладни. По седем от тях е дала положително становище, осем е приела за сведение, по две - „да представят допълнителна информация” и по пет – „ не отговарят на наредбата”.

           - За месец октомври 2020 г. комисията е разгледала общо 25 бр преписки и докладни. По тринадесет от тях е дала положителни становища, четири е приела за сведение, по две - „да представят допълнителна информация” и по шест – „ отрицателно, не отговарят на наредбата”.

           - За месец ноември 2020 г. комисията е разгледала общо 7 бр преписки и докладни. По две от тях е дала положителни становища, три е приела за сведение и по две – „ отрицателно, не отговарят на наредбата”.

           - За месец декември 2020 г. комисията е разгледала общо 9 бр преписки и докладни. По шест от тях е дала положителни становища, една е приела за сведение и по две - „да предоставят допълнителна информация за какво ще са необходими средствата.”.

 

ІV. ПК "ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ"      

През отчетния период комисията е разгледала общо 43 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

           - За месец юли 2020 г. комисията е разгледала общо 8 бр. преписки и докладни. По две от тях е дала положителни становища и шест е приела за сведение.

- За месец август 2020 г. комисията не е провела заседание.

           - За месец септември 2020 г. комисията е разгледала общо 10 бр. преписки и докладни. По четири от тях е дала положително становище, пет е приела за сведение и по една  „да се добави представител от Общината”.         

           - За месец октомври 2020 г. комисията е разгледала общо 11 бр. преписки и докладни. По четири от тях е дала положителни становища, седем е приела за сведение.

           - За месец ноември 2020 г. комисията е разгледала общо 6 бр. преписки и докладни. По три от тях е дала положителни становища и три е приела за сведение.

           - За месец декември 2020 г. комисията е разгледала общо 8 бр. преписки и докладни. По шест от тях е дала положителни становища и две е приела за сведение.

 

 

V. ПК "КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СРЕДСТВА ЗА МАСОВА ИНФОРМАЦИЯ"  

През отчетния период комисията е разгледала общо 46 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

           - За месец юли 2020 г. комисията е разгледала общо 11 бр. преписки и докладни. По шест от тях е дала положителни становища, три е приела за сведение и по две са гласували „въздържал се”.

- За месец август 2020 г. комисията не е провела заседание.

           - За месец септември 2020 г. комисията е разгледала общо 10 бр. преписки и докладни. По три от тях е дала положително становище, седем е приела за сведение.

           - За месец октомври 2020 г. комисията е разгледала общо 12 бр. преписки и докладни. По девет от тях е дала положителни становища и три е приела за сведение.

           - За месец ноември 2020 г. комисията е разгледала общо 7 бр. преписки и докладни. По всички е дала положително становище.

           - За месец декември 2020 г. комисията е разгледала общо 6 бр. преписки и докладни. По всички е дала положително становище.

 

VI. ПК "АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ"   

През отчетния период комисията е разгледала общо 49 бр. преписки и Докладни, както следва:

          

           - За месец юли 2020 г. комисията е разгледала общо 13 бр. преписки и докладни. По девет от тях е дала положителни становища, три е приела за сведение и по една се въздържат.

- За месец август 2020 г. комисията не е провела заседание.

           - За месец септември 2020 г. комисията е разгледала общо 10 бр. преписки и докладни. По седем от тях е дала положително становище, три е приела за сведение.

           - За месец октомври 2020 г. комисията е разгледала общо 13 бр. преписки и докладни. По единадесет от тях е дала положителни становища, две е приела за сведение.

           - За месец ноември 2020 г. комисията е разгледала общо 7 бр. преписки и докладни. По пет от тях е дала положителни становища, две е приела за сведение.

           - За месец декември 2020 г. комисията е разгледала общо 6 бр. преписки и докладни. По пет от тях е дала положителни становища, една е приела за сведение.

 

 

 

I. ПК "ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА"     

През отчетния период комисията е разгледала общо 33 бр. преписки и Докладни, както следва:

    

           - За месец юли 2020 г. комисията е разгледала общо 6 бр. преписки и докладни. По две от тях е дала положителни становища, три е приела за сведение и по една се въздържат.

- За месец август 2020 г. комисията не е провела заседание.

           - За месец септември 2020 г. комисията е разгледала общо 9 бр. преписки и докладни. По четири от тях е дала положително становище, пет е приела за сведение.         

           - За месец октомври 2020 г. комисията е разгледала общо 9 бр. преписки и докладни. По шест от тях е дала положителни становища, три е приела за сведение. 

           - За месец ноември 2020 г. комисията е разгледала общо 4 бр. преписки и докладни. По една от тях е дала положително становище,а три е приела за сведение. 

           - За месец декември 2020 г. комисията е разгледала общо 5 бр. преписки и докладни. По три от тях е дала положителни становища, а две е приела за сведение. 

 

 

VІІI. ПК "ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ"    

През отчетния период комисията е разгледала общо 37 бр. преписки и Докладни, както следва:           

 

           - За месец юли 2020 г. комисията е разгледала общо 7 бр. преписки и докладни. По две от тях е дала положителни становища, три е приела за сведение и по една „да се назначи комисия”.

- За месец август 2020 г. комисията не е провела заседание.

           - За месец септември 2020 г. комисията е разгледала общо 10 бр. преписки и докладни. По шест от тях е дала положителни становища и четири е приела за сведение.

           - За месец октомври 2020 г. комисията е разгледала общо 10 бр. преписки и докладни. По осем от тях е дала положителни становища, една е приела за сведение и една против.

           - За месец ноември 2020 г. комисията е разгледала общо 4 бр. преписки и докладни. По две от тях е дала положителни становища и две е приела за сведение.

           - За месец декември 2020 г. комисията е разгледала общо 6 бр. преписки и докладни. По пет от тях е дала положителни становища и една е приела за сведение.

 

 

ІX. ПК "ЕВРОПЕЙСКИ ПРОГРАМИ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ"

През отчетния период комисията е разгледала общо 43 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

           - За месец юли 2020 г. комисията е разгледала общо 10 бр. преписки и докладни. По шест от тях е дала положителни становища и четири е приела за сведение.

- За месец август 2020 г. комисията не е провела заседание.

           - За месец септември 2020 г. комисията е разгледала общо 10 бр. преписки и докладни. По четири от тях е дала положително становище, шест е приела за сведение.

           - За месец октомври 2020 г. комисията е разгледала общо 10 бр. преписки и докладни. По четири от тях е дала положителни становища, шест е приела за сведение.

           - За месец ноември 2020 г. комисията е разгледала общо 6 бр. преписки и докладни. По три от тях е дала положителни становища, три е приела за сведение.

           - За месец декември 2020 г. комисията е разгледала общо 7 бр. преписки и докладни. По всички е дала положително становище.

 

X. ПК "ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД"

През отчетния период комисията е разгледала общо 103 бр. преписки и Докладни, както следва:

 

           - За месец юли 2020 г. комисията е разгледала общо 27 бр. преписки и докладни. По двадесет и пет от тях е дала положителни становища и две е приела за сведение.

- За месец август 2020 г. комисията не е провела заседание.

           - За месец септември 2020 г. комисията е разгледала общо 18 бр преписки и докладни. По дванадесет от тях е дала положително становище, шест е приела за сведение.

           - За месец октомври 2020 г. комисията е разгледала общо 24 бр преписки и докладни. По двадесет и две от тях е дала положителни становища, една е приела за сведение, а по една докладна записка „да се уточни ликвидирането на съсобственост на ПС” 

           - За месец ноември 2020 г. комисията е разгледала общо 17 бр преписки и докладни. 15 е приела за законосъобразни и две е приела за сведение.

           - За месец декември 2020 г. комисията е разгледала общо 17 бр преписки и докладни. Единадесет е приела за законосъобразни, три е приела за сведение, една – незаконосъобразна, по една – „въздържал се” и по една има изразено особено мнение.

 

 

XI. ПК "НАБЛЮДАТЕЛНА КОМИСИЯ"

През отчетния период комисията няма разгледани преписки и Докладни записки.

 

През отчетния период, постоянните комисии към Общински съвет – Димитровград са разгледали общо 567 броя преписки и Докладни записки.

 

 

През отчетния период от месец юли 2020г. до месец декември 2020 г. включително, са проведени 6 /шест/  заседания на Председателския съвет към Общински съвет – Димитровград, на които бяха гласувани да отпаднат следните Докладни записки:

 

- Съгласно Протокол от 23.07.2020г., отпадналата Докладна записка от проекта за Дневен ред за предстоящата редовна сесия на ОбС-Димитровград е 1 /една/, както следва:

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-163/06.07.2020г.  от Калинка Монева относно: Реставрация на паметника „Трите поколения“ в квартал „Черноконево“, премахване на торс от постамента на паметника на Филю Запрянов в с. Върбица и обновяване на каталога на монументалните паметници на културата в община Димитровград.

 

- Съгласно Протокол от 22.10.2020г., отпадналата Докладна записка от проекта за Дневен ред за предстоящата редовна сесия на ОбС-Димитровград е била 1 /една/, както следва:

1. Докладна записка вх. № ОбС-07-250/16.10.2020г. от Тодор Тодоров  относно: Отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в община Димитровград за 2020 година

 

           През отчетния период от месец юли 2020 г. до месец декември 2020 г. включително, Общински съвет – Димитровград проведе 5 /пет/ заседания, редовно проведени, съгласно изискванията на Закона за местното самоуправление и местната администрация и свикани по реда на нашия правилник и 1 /едно/ тържествено заседание  по повод 73-годишнината на Димитровград - 02.09.2020г.

 

В дневния ред на заседанията за този период бяха включени за обсъждане 111 Докладни записки, описани както следва:

 

- от Кмета на община Димитровград – 82 бр.

- от Председателя на Общински съвет – Димитровград – 7 бр.

- от Постоянни комисии към ОбС – Димитровград – 18 бр.

- от ПП ГЕРБ – 0

- от МК  „Движение заедно за промяна” - 2 бр.

- от ПП БСП за България – 2

- от ПП „Български демократичен център” – 0 бр.

- от „Демократична България-обединение” – 0 бр.

- от ВОЛЯ – 0 бр.

 

              В таблица №1 са представени внесените докладни записки от общински съветници, сортирани по основни групи решения на Общински съвет – Димитровград. Видно от извадката е, че най-много предложения са постъпили в областта на социалните дейности и здравеопазването.

 

Табл. 1

 

Председател на Общински съвет

ГЕРБ

 

 

 

„Движение заедно за промяна”

БСП

за

Б-я

„Български демократичен център”

„Демократична България-обединение”

 

 

 

 

 

ВОЛЯ

 

 

Постоянни комисии

Социални дейности и здравеопазване

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16

Инфраструктура

 

 

 

 

 

 

 

 

Общинска собственост

 

 

 

 

 

 

 

 

Икономика, политика и туризъм

 

 

 

 

 

 

 

 

Култура и СМИ

2

 

 

 

 

 

 

 

Местна власт

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нормативна уредба

                    1

 

 

             2

 

 

 

 

 

                    1

Европейски програми, екология и води

2

 

 

 

 

 

 

 

Образование, младеж и спорт

 

 

 

2

 

 

 

 

1

 

     

     

     

За отчетния период  от месец юли 2020г. до месец декември 2020г. включително има една оттеглена след дебат Докладна записка. Като за същия период Съвета е гласувал общо 123 решения.

Относно законосъобразността и целесъобразността на решенията, взети от Общинския съвет, има постъпили следните документи:

 

      1,По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 70, т.11 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград е образувано АД № 930/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. С Определение от 11.11.2020г. АС-Хасково е оставил жалбата без разглеждане и  е прекратил делото.  Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, като е било образувано АД № 13219/2020г. по описа на ВАС. С Определение № 189/07.01.2021г. на ВАС е отменено Определение  без номер от 11.11.2020 г., постановено по адм. д. № 930 по описа на Административен съд - Хасково за 2020 г. и делото е върнато  на същия състав на Административен съд - Хасково за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е  насрочено за разглеждане за 17.03.2021г.

 

2. По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 48, ал.3 в частта: „или упълномощено от него лице” от Наредба № 16 за изграждане и опазване на зелената система на територията на община Димитровград  е образувано АД № 894/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е насрочено за 03.02.2021г., и към 31.12.2020г. няма произнасяне. 

 

3. По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 52 от Наредба № 5 за чистотата и управление на дейностите по  опазване на околната среда  на територията на община Димитровград  е образувано АД № 984/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. С Определение от 29.10.2020г. АС-Хасково е оставил жалбата без разглеждане и  е прекратил делото.  Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, като към 31.12.2020г. няма произнасяне. 

 

4. По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 56, ал.2 в частта: „или упълномощено от него лице” от Наредба № 11 Противопожарна наредба е образувано АД № 895/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е насрочено за 20.01.2021г., и към 31.12.2020г. няма произнасяне. 

 1. По протест на прокурор в Окръжна прокуратура – Хасково срещу чл.21 от Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 32/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било насразгледано на 03.06.2020г, а на 29.06.2020г. е постановено  Решение № 291 от 29.06.2020г., с което се отменя чл.21 от Наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград. Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, за което е било образувано АД № 10129/2020 г. по описа на ВАС. Към 31.12.2020г. няма произнасяне.  
 1. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.7, ал.1, т.1 от Наредба №2 за опазване на обществения ред е образувано Административно дело № 578/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. С определение от 03.06.2019г. АС-Хасково е оставил делото без разглеждане и го е прекратил.  Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, за което е било образувано АД № 10971/2019 г. С Определение №12695 от 27.09.2019г. е отменено определение от 03.06.2019г., постановено по АД № 578/2019г. и делото е било върнато на ХАС за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е разгледано на 11.12.2019г, а на 07.02.2020г. е постановено  Решение № 31 от 07.02.2020г., с което се обявява за нищожна разпоредбата на чл.7, ал.1, т.1 от Наредба №2 за опазване на обществения ред. Постановеното решение е влязло в законна сила на 14.08.2020г.

          7. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.15, т.2 от Наредба №2 за опазване на обществения ред е образувано Административно дело № 911/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. С определение от 14.10.2020г. АС-Хасково е оставил делото без разглеждане и го е прекратил.  Същото е  влязло в законна сила на 24.10.2020г.

           8. По жалба от гражданин на Община Димитровград срещу Раздел IV-ти  от Наредба № 2 за опазване на обществения ред е образувано Административно дело № 905/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било насразгледано на 16.12.2020г, а на 18.01.2021г. е постановено  Решение № 898 от 18.01.2021г., с което се отменя Раздел IV-ти „Нарушения при обитаване на жилища, обществени сгради и производствени помещения” (чл.28, чл.29 и чл.30)  от Наредба № 2 за опазване на обществения ред. Към 31.12.2020г. същото не е  влязло в законна сила.

            9. По жалба от гражданин на Община Димитровград против Решение № 1143 от 31.01.2019г. на Общински съвет – Димитровград е образувано Административно дело № 283/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. С определение от 03.04.2019г. АС-Хасково е оставил жалбата без разглеждане и  е прекратил делото.  Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, за което е било образувано АД № 6395/2019 г. С Определение от 10.07.2019г. е отменено определение от 03.04.2019г., постановено по АД № 283/2019г. и делото е било върнато на ХАС за продължаване на съдопроизводствените действия. Делото е разгледано на 02.10.2019г, а на 06.01.2020г. е постановено  Решение № 1028 от 06.01.2020г., с което се отхвърля жалбата от гражданина на Община Димитровград против Решение № 1143 от 31.01.2019г. на Общински съвет – Димитровград. Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, като е било образувано за което е било образувано АД № 3325/2020 г. На 26.11.2020г. е постановено  Решение № 14691 от 26.11.2020г.,  с което  е оставено в сила Решение № 1028 от 06.01.2020 г.  по адм. дело № 283/2019 г. по описа на Административен съд – Хасково. Постановеното решение е влязло в законна сила на 26.11.2020г.

10. По жалба от гражданин на Община Димитровград против Решение № 1338 от 24.09.2019г. на Общински съвет – Димитровград е образувано Административно дело № 1212/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 22.01.2020г., а на 17.02.2020г. е постановено  Решение № 63 от 17.02.2020г.,  с което  се отхвърля жалбата на гражданина, против  Решение № 1338 от 24.09.2019г. на Общински съвет – Димитровград. Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, но към момента няма произнасяне.

11. По жалба от гражданин на Община Димитровград против т.II, т.1 за населението на град Димитровград от Решение № 1134 от 20.12.2018г. на Общински съвет – Димитровград е образувано Административно дело № 97/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 03.04.2019г., а на 30.07.2019г. е постановено  Решение № 593 от 30.07.2019г., с което се отменя Решение № 1134/20.12.2018г. на ОбС-Димитровград, в частта по т.II, т.1, с което на основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ ОбС-Димитровград е определил размера на такса за битови отпадъци за 2019г., по населени места, както следва: т.1 за населеното място на град Димитровград – 4,5 промила върху данъчната оценка на недвижимите имоти в рамките на 2019 г., по видове услуги, както следва:за сметосъбиране и сметоизвозване – 2,2 промила; за обезвреждане на битови отпадъци и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО – 1,6 промила; за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване – 0,7 промила.Решението е обжалвано пред Върховен административен съд, за което е било образувано АД № 13938/2019г.по описа на ВАС. На 14.07.2020г. е постановено  Решение № 9535 от 14.07.2020г.,  с което  е оставено в сила решение № 593 от 30.07.2019 г. Постановеното решение е влязло в законна сила на 14.07.2020г.

     12.По жалба от гражданин на Община Димитровград против т.II, т.2, т.22 „с. Бодрово” от Решение № 1134 от 20.12.2018г. на Общински съвет – Димитровград е образувано Административно дело № 98/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 20.03.2019г., а на 09.10.2019г. е постановено  Решение № 685 от 09.10.2019г., с което се отменя   Решение № 1134/20.12.2018г. на Общински съвет Димитровград, в частта му  по т. II, т.2, т.2.2, с която на основание чл.66, ал.1 от ЗМДТ Общински съвет Димитровград е определен размера на такса за битови отпадъци за 2019г., по населени места както следва:  за  населението на с.Бодрово - 4,5 промила върху данъчната оценка на недвижимите имоти в рамките на 2019год., по видове услуги, както следва: за сметосъбиране и сметоизвозване - 2,2 промила; за обезвреждане на битови отпадъци и отчисления по чл.60 и чл.64 от ЗУО - 1,6 промила; за поддържане чистотата на териториите за обществено ползване - 0,7 промила. Решението е обжалвано пред Върховен административен съд, за което е било образувано АД № 13698/2019 г. по описа на ВАС. На 23.07.2020г. е постановено  Решение № 10133 от 23.07.2020г.,  с което  е оставено в сила решение № 685 от 09.10.2019 г. по адм. дело № 98/2019 г. по описа на Административен съд – Хасково. Постановеното решение е влязло в законна сила на 23.07.2020г.

13. По жалба от гражданин на Община Димитровград против чл.10, ал.1, чл.12, ал.1 и ал.2, чл.14, ал.1, чл.15 ал.1 и ал.2, чл.17 и чл.22  от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 117/2019г. по описа на Административен съд – Хасково. С определение от 17.05.2019г. АС-Хасково е оставил жалбата без разглеждане и е прекратил делото. Същото е обжалвано пред Върховен административен съд, като е било отменено и делото е било върнато на ХАС за продължаване на съдопроизводствените действия.  Делото е разгледано на 16.10.2019г., а на 18.11.2019г. е постановено  Решение № 828 от 18.11.2019г., с което се отхвърля жалбата на гражданина срещу чл.10, ал.1, чл.12, ал.1 и ал.2, чл.14, ал.1, чл.15 ал.1 и ал.2, чл.17 и чл.22  от Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №2010/2020г. по описа на Върховен административен съд,  насрочено за разглеждане на 20.02.2020г. Съгласно Решение №6489/02.06.2020г., постановено по АД №2010/2020г. на Върховен административен съд е изменил частично Решение № 828/18.11.2019г., постановено по адм. дело № 117/2019г. на АС-Хасково.

14. По жалба от гражданин на Община Димитровград против Решение № 69/19.12.2019г. на Общински съвет – Димитровград е образувано Административно дело № 68/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било насрочено за разглеждане в съдебно заседание за 03.06.2020г. На 09.06.2020г. в деловодството на ОбС-Димитровград е постъпило съобщение от АС-Хасково, с което ОбС-Димитровград се задължава в 14-дневен срок от получаването му да представи по делото Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, в редакцията й, действаща към датата на издаване на процесния акт, а именно 19.12.2019г. С писмо от 11.06.2020г. ОбС-Димитровград е изпратил исканите материали. Към 31.12.2020г. делото не е насрочено за разглеждане в съдебно заседание.

  15. По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 17 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред е образувано АД № 243/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е било разгледано на 29.07.2020г, а на 18.08.2020г. е постановено  Решение № 503 от 18.08.2020г., с което е обявена за нищожна разпоредбата на чл. 17 от Наредба № 2 за опазване на обществения ред. Същото е влязло в законна сила на 14.09.2020г.

.       16.По жалба  на гражданин на Община Димитровград против чл. 26, т.2 в частта „Движение/управление” от Наредба № 2 за опазване на обществения ред е образувано АД № 319/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. С Определение от 18.05.2020г. на АС-Хасково делото е присъединено към АД № 299/2020г. по описа на Административен съд – Хасково./описано под т. 17 от справката/

    17.По жалба  на гражданин на Община Димитровград против чл. 26, т.2 в частта „велосипеди” от Наредба № 2 за опазване на обществения ред е образувано АД № 299/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 01.07.2020г., а на 23.07.2020г. е постановено  Решение № 420 от 23.07.2020г./допълнено с Определение от 12.08.2020г./ , с което се отменя по жалба на гражданина чл.26, т.2 в частта „движение/управление” на   „велосипеди” от Наредба № 2 за опазване на обществения ред. Делото   е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД № 9986/2020г. по описа на Върховен административен съд, в частта на присъдените разноски. Съгласно Определение от 08.10.2020г. се оставя в сила Определение от 12.08.2020г. на ХАС. Същото е влязло в законна сила на 08.10.2020г.

.18. По Заповед № АК-04-3/28.01.2020г. на Областен управител на Област Хасково, с която се оспорва разпоредбата на чл.24, ал.2 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград е образувано Административно дело № 117/2020г. по описа на Административен съд – Хасково. Делото е разгледано на 03.06.2020г., а на 03.07.2020г. е постановено  Решение № 283 от 03.07.2020г., с което се отменя разпоредбата на чл.24, ал.2 от Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград. Същото е влязло в законна сила на 24.07.2020г.

            19. По жалба  на гражданин на Община Димитровград срещу чл. 61, ал.2, т.4  Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград е образувано АД № 662/2017г. по описа на Административен съд – Хасково. По делото е постановено решение № 724/13.11.2017г., с което  се отменя разпоредбата на чл. 61, ал.2, т.4  Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на Община Димитровград в частта й „повече от два часа”, като се отхвърля оспорването на жалбоподателя в останалата му част. Решението на АС-Хасково е обжалвано пред ВАС, като е образувано АД №554/2018г. по описа на Върховен административен съд. Делото е насрочено за разглеждане на 20.09.2021г.

 

              За отчетния период от месец юли 2020г. до месец декември 2020г. включително няма постъпили писмени питания към кмета на общината, а по време за редовните заседания – 9 /девет/ устни.

 

В деловодството на Общински съвет – Димитровград от месец юли 2020 г. до месец декември 2020 г. са постъпили и са изходирани, както следва:

- 214 докладни записки, молби, жалби, заявления и входящи и изходящи писма, свързани с работата по тях. Основни вносители са Общинска администрация – Димитровград и физически  лица;

- 288 писма от различни институции, физически и юридически лица, включително входящи и изходящи писма по тях и кореспонденция на Общински съвет – Димитровград.

 

На основание чл. 15, ал. 2 от Правилника на Общински съвет – Димитровград, председателят на общинския съвет координира работата на постоянните комисии и им разпределя работните материали според тяхната компетентност.

Постоянните комисии разглеждат проектите за решения и други актове, разпределени им от председателя на Общински съвет, приемат доклади, предложения и препоръки, изискват документи и изготвят становища по тях.

На базата на предложените от общинската администрация материали и според проблемите и потребностите на населението в общината, Общински съвет – Димитровград, ръководейки се от основните принципи в дейността си – законност, гарантиране интересите на жителите на общината и самостоятелност при вземане на решенията, организира работата на постоянните комисии и прие редица решения, които на осн. чл. 97 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му общинската администрация са доведени до знанието на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет сайта на Община Димитровград.

Съгласно изискванията на чл.22, ал.1 и ал.2 от ЗМСМА, актовете на Общинския съвет се изпращат на кмета на общината, на областния управител и на РП – Хасково - ТО-Димитровград, с цел осигуряване надзора за законност в 7-дневен срок от приемането им.

 Приетите решения и наредби се разгласяват на населението чрез средствата за масово осведомяване и чрез интернет страницата на Община Димитровград http://www.dimitrovgrad.bg.

Относно работата на Общински съвет – Димитровград по Закона за достъп до обществена информация / ЗОДОИ/ отчитаме, че през  2020 година  в Общински съвет - Димитровград  са постъпили общо 4 /четири/ писмени Заявления за достъп до обществена информация, които са официално заведени в електронния регистър за достъп до информация, както и  в деловодната система Archimed eProcess.

Всички оригинали на преписките по ЗДОИ, постъпили през 2020 г. са архивирани и се съхраняват в деловодството на Общински съвет - Димитровград. Води се освен електронният регистър и регистър на хартиен носител.

Всички Заявления за ДОИ, постъпили в Общински съвет – Димитровград през 2020 г. отговорят на изискванията на чл. 25, ал. 1 от ЗДОИ. Те са разгледани своевременно, след което е взето решение за предоставяне или отказ от предоставяне на достъп до исканата обществена информация. Заявителите са писмено уведомени в законоустановения срок за решението.

Заплащането на разходите за достъп до обществена информация e било извършено по касов път, в касата на община Димитровград.

Всички постъпили Заявления от субекти на правото на ДОИ през 2020г.  са от граждани на Република България, като техният общ брой е  4 /четири/.

 

Процедури за разглеждане и решения за ДОИ

 

 1. Постъпили заявления за ДОИ – 4 /четири/ броя;
 2. Оттеглени ЗДОИ – няма;
 3. Оставени без разглеждане - няма
 4. По субекти на правото на ДОИ
 5. от граждани на Република България - 4 /четири/ броя;                                                           

 

 1. По вид на заявлението   
 • Писмени ЗДОИ - 1 броя
 • Електронни ЗДОИ – 3 броя

 

 1. По вид на информацията
 • официална информация – 4 броя
 • служебна информация - няма

 

 1. По теми
 • упражняване на права или законни интереси на гражданите  - 0 броя
 • процес на вземане на решения - 2 брой
 • контролна дейност на администрацията - 0 броя
 • предотвратяване или разкриване на корупция или нередности - 0 броя
 • проекти на нормативни актове - 0 броя
 • изразходване на публични средства – 1 броя
 • отчетност на институцията - 0 броя
 • други теми - 1 брой

 

 1. Разглеждане на заявленията и предоставяне на ДОИ през 2020 г.
  • предоставяне на свободен ДОИ – 4 /три/ броя;
  • предоставяне на частичен ДОИ – няма;
  • уведомяване на заявителя за липса на исканата информация – няма; 
  • исканата информация не се предоставя  по реда на ЗДОИ – няма;                          

 

 1. Срок за издаване на решението за ДОИ
  • Веднага - няма
  • в  14 дневен срок - 4 броя                                           
  • в законоустановения срок след удължаването му - няма 

 

 1. Отказ на Заявителя от предоставения му достъп - няма
 2.  Жалби срещу решения по предоставяне на ДОИ - няма

                             

Уеб-сайт на Общински съвет - Димитровград, предоставя актуална информация за всички сфери на дейност на Общинският съвет, като и информация, съгласно изискванията на ЗДОИ. Предоставя се възможност за приемане и по електронен път на Заявления за достъп до обществена  информация на следния e-mail адрес: [email protected].

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград