Приемане на Наредба за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград

   740  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ПРЕДСТОЯЩО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: obs@dimitrovgrad.bg; predsedatel@dimitrovgrad.bg

 

 

 

 

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

 

 

 

Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А

 

ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД

 

 

                                                                                               

ОТНОСНО: Приемане на Наредба за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград

 

ОСНОВАНИЕ: чл.21, ал.2 вр. с чл. 16, чл.21 ал.1,т.21,22 и 23 от ЗМСМА.

 

 

УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,

 

С настоящата докладна записка  се прави предложение за приемане на Наредба за символиката, отличията и наградите на община Димитровград.

 

1.Причини, които налагат приемането на предложения Проект:

 

            До настоящия момент Община Димитровград има герб, знаме, девиз и ден на Димитровград.С Решение № 504/19.09.2001г. Общински съвет-Димитровград е утвърдил първо място на проекта на художника Христо Танев за герб, знаме и символ на Димитровград, като към докладната записка е приложена и обяснителна записка, която описва съдържанието на герба и знамето на Димитровград.Липсва детайлна нормативна уредба, която да урежда правилата относно местата за поставяне на герба и знамето на Димитровград, тяхното използване и възпроизвеждане.Липсва детайлна уредба относно деня на Димитровград и девиза на Димитровград, макар, че те са популярни сред обществеността в общината.

            До настоящия момент отношенията във връзка с номинация и избор на почетен гражданин на Димитровград са уредени със Статут за удостояване със звание „почетен гражданин на Димитровград”, приет с Решение на Общински съвет-Димитровград № 376/26,07,2012г. Същия противоречи на чл.21 ал.2 от ЗМСМА, тъй като ОбС може да приема само лимитивно изброените в посочената разпоредба актове, сред които липсва възможността за приемане на статут, като форма за нормативно уреждане на отношения с обществено значение.Наред с горното статута не урежда детайлно критериите за номинация на почетен гражданин, пример за което е и наличието на спорове относно номинацията и избора на последния почетен гражданин на Димитровград.Предвид желанието на обществеността, изразено в медиите, след избора на последния почетен гражданин и несъответствието на статута с нормативно определената възможност за правна регламентация на отношенията, свързани с това, се налага приемането на текстове в наредба, които да уредят тези отношения по нормативен път.

            До настоящия момент в Община Димитровград не е била уредена и дадена възможност граждани на Димитровград, фирми, обществени организации или творчески съюзи да бъдат удостоявани с определено отличие заради техните заслуги към града, към неговата икономика, здравеопазване, култура, спорт, образование, наука и в други сфери на обществения живот, за извършени героични постъпки при спасяване на хора, отстраняване на последици от природни бедствия и аварии.Считам, че обществеността на Димитровград има нужда от стимул и признание за това, че отделни граждани или различни формирования от тях допринасят не само за известността на Димитровград, но и за по-добрия живот на гражданите в него със своята дейност. Предвид горното считам, че необходимо да бъде въведена възможността при ясни критерии те да бъдат удостоявани с почетен знак, която детайлна уредба следва да намери място в част от нормите на настоящата наредба.

            До настоящия момент в Община Димитровград са се връчвали редица награди: Национална и международна литературни награди „Пеньо Пенев”, Специална награда „За принос в областта на културата”, „Учител на годината”, „Спортист на годината”,”Треньор на годината”, „За дългогодишен принос в областта на спорта”.За част от тези награди съществуват статути, част от които са приети с решения на ОбС-Димитровград, а именно: С решение № 376/26,07,2012г., изменено и допълнено с решение № 1765/25,06,2015г., с което е приет и допълнен Статут за национална и международна литературна награда „Пеньо Пенев”, С решение № 931/25.07.2013г. е приет Статут на специалната награда на Община Димитровград „За принос в областта на културата”, съществува и действа „Статут на специалната награда на Община Димитровград „Учител на годината”за принос с областта на образованието на местно и национално ниво на учители от Община Димитровград.”, „Регламент за определяне на носителите на награди „Спортист на годината”, „Треньор на годината” и „Учител по физическо възпитание на годината”,  които не са приети с решение на Общински съвет-Димитровград.

Съгласно чл. 21, ал.2 от ЗМСМА, Общинският съвет приема правилници, наредби, инструкции, решения, декларации и обръщения. Предвид това наличието на статути е в противоречие с тази уредба и налага приемането на наредба, която да уреди с нормативни правила горепосочените отношения с обществено значение, която да касае неограничен брой лица и да има неограничено във времето действие.Наред с това 

този род правила не са акт на местната власт, която валидно да определя и регулира обществените отношения в тази област, което допълнително  налага приемането на наредба, която да ги урежда.

 

2.Цели, които се поставят с предложения Проект:

 

Основните цели, които ще се постигнат с приемането на Наредбата  за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград са:

- да бъде правно регламентиран реда и условията за утвърждаването и използването на символите на община Димитровград, да бъде детайлно уреден механизма на номинации и избиране на почетен гражданин на община Димитровград, номинации и награждаване с почетен знак, както и да бъде детайлно уреден начина, по който  да се удостояват лица с наградите на Община Димитровград

- да се въведат ясни правила и копетентен орган за определяне и разпределение на средствата от общинския бюджет, планирани за наградите на Община Димитровград.

 

3.Финансови и други средства, необходими за прилагане на новата Наредба:

 

За прилагане на новата Наредба за символиката, отличията и наградите  на община Димитровград е необходимо ежегодно в бюджета на общината да се планират средства, които са необходими за паричните средства, част от наградите на Община Димитровград, както и да се планират средства за специалните церемонии, на които те ще се раздават.В Наредбата е предвидено тези финансови средства да бъдат определяни от общинския съвет, за да се осигури прозрачност и равностойност при индивидуализиране на размера на тези финансови средства.

 

4.Очаквани резултати от прилагане на Наредбата, включително финансовите резултати

 

От прилагането на наредбата се очаква по траен и безспорен начин да се регулират отношенията, свързани с използването на символите на Община Димитровград, избора на почетен гражданин и лицата, които ще бъдат удостоени с почетен знак и наградите на община Димитровград.От прилагането на наредбата се очаква да са налице ясни критерии, които да дадат основата за правилен избор на лицата, които ще бъдат удостоени със званието „Почетен гражданин на Община Димитровград” , с почетен знак или награда на община Димитровград, в резултат на което ще се сведе до минимум възможността да се създава обществено напрежение и недоволство при номинациите на лицата за горното.

От прилагането на наредбата не се очакват финансови резултати според специфичните отношения, които тя урежда и които по своята същност нямат финансов характер и не генерират финансови резултати.

 

5.Анализ за съответствие с правото на Европейския съюз.

 

Настоящата Наредба за символиката, отличията и наградите  на община Димитровград е в пълно съответствие с европейското  законодателство, спазвайки в пълнота разпоредбите и целите на националното и местно законодателство.

 

Проектът на наредбата с мотивите за нейното приемане са публикувани на страницата на Община Димитровград на 20.01.2017г., на основание чл.26 от ЗНА.

 

С оглед гореизложеното предлагам следния проект за

 

Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е:

 

Общински съвет Димитровград, на основание чл.21 ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация и чл. 8 от Закона за нормативните актове,

 

1. Приема Наредба №………….за символиката, отличията и наградите  на община Димитровград

2. Възлага на Кмета на Община Димитровград осъществяването на всички дейности, необходими за правилното и законосъобразно изпълнение на решението.

 

 

НАРЕДБА №……………….

за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград

 

Глава първа
Общи положения

 

Чл. 1. (1) Настоящата наредба урежда:

1. Вида, съдържанието и начина на използване на символите на Община Димитровград

2. Вида, условията, критериите и реда за удостояване и връчване на отличията на Община Димитровград.

3. Вида, условията, критериите и реда за удостояване и връчване на наградите на Община Димитровград.

(2) С наредбата се урежда и статутът на Деня на Димитровград .

Чл. 2. Символите на Община Димитровград са:

(1) Знаме на Община Димитровград;

(2) Герб на Димитровград;

(3) Девиз на Димитровград;

(4) Ден на Димитровград.

Чл.3. В Община Димитровград се създават и поддържат Почетните книги и Специални книги на Община Димитровград.

Чл.4. Отличията на Община  Димитровград са:

(1) „Почетен гражданин на Община Димитровград”;

(2) „Почетен знак на Община Димитровград”;

Чл. 5. Награди на Община Димитровград:

(1) Национална литературна награда „Пеньо Пенев” и международна литературна награда „Пеньо Пенев”;

            (2) Специална награда на Община Димитровград „Деец на културата” за принос в областта на културата на местно и/или национално ниво.

(3) Специална награда на Община Димитровград „Учител на годината” за принос в областта на образованието на местно и национално ниво.

(4) Специални награди на Община Димитровград за принос в областта на спорта: „Спортист на годината“, „Отбор на годината”, „Треньор на годината“ и „Дългогодишен принос в областта на спорта“.

 

Глава втора
Символика на Община Димитровград

 

I. Знаме на Община Димитровград

 

Чл. 6. Знамето на Община  Димитровград е символ с първостепенно значение, който изразява самоуправлението на Общината и демократичните принципи, които го характеризират.

Чл. 7. Знамето на Община Димитровград е в зелен цвят и в правоъгълна форма. В центъра му е изобразен вътрешният кръг от герба на Димитровград. От двете страни на основния символ, по дължина на знамето, е вписан българския трикольор. 

Чл. 8. Знамето на Община Димитровград се поставя:

1. на входа на административната сграда на Община Димитровград;

2. в залата за провеждане на заседания на Общински съвет - Димитровград;

3. в кабинета на председателя на общински съвет Димитровград;

4. на сградите на кметствата на Община Димитровград, на образователни, културни и спортни институти;

5. в ритуалната зала на Община Димитровград заедно с герба и знамето на Република България.

Чл. 9. (1) Знамето на Община  Димитровград е йерархично подчинено по смисъл и значение на националното знаме на Република България.

(2) Знамето на Община Димитровград може да бъде издигано в града и в другите отделни населени места на Общината по време на:

1. Националния празник на Република България;

2. Деня на Димитровград;

3. Празници, церемонии и чествания на годишнини и събития, организирани от Община Димитровград.

Чл. 10. (1) Използването на тиражирани варианти на знамето на Община Димитровград по начин, който уронва нейния престиж, съдържа неморални елементи и др. се санкционира съгласно действащото българско законодателство;

(2) Забранява се използването на знамето и тиражирани негови варианти за политически, религиозни и антибългарски послания;

(3) Забранява се използването на знамето във всички случаи на търговска реклама, запазени марки и други дейности на физически лица, еднолични търговски и юридически лица;

(4) Знамето на Община Димитровград не може да се дарява на други населени места в страната и в чужбина.

Чл. 11. Със заповед на кмета на Община Димитровград знамето може да бъде възпроизвеждано в разнообразни сувенирни варианти, флагове, да бъде отпечатвано на хартия, да се увеличава или намалява, като се спазва съотношението на неговите основни елементи. 

 

II. Герб на Димитровград

 

Чл. 12. (1) Гербът на Димитровград е символ, който изразява идентичността на Димитровград.

 (2) Гербът на Димитровград е символ на местната идентичност и самоуправление. Представлява щит с разположен в средата кръг, разделен на три еднакви части от древния знак на Първата Българска държава - (Y) ипсилон. Трите еднакви части в щита представят триединството и трите селища, от които е роден новият град. В образуваните три еднакви триъгълника във формата на плетеница са изобразени първите две букви на кирилицата – А и Б. Около вътрешния кръг са разположени три полета, оцветени с цветовете на Българското знаме, с тяхната последователност по посока на часовниковата стрелка. Под щита е разположена лента, в средата на която е изписана рождената дата на града - 2.IX.1947г. и девизът „АЗ СЪМ И ЩЕ БЪДА”.

Чл. 13. (1) Гербът на Димитровград има следните форми:

1. пластична;

2. графична - черно-бяла;

3. графична – цветна ( Приложение № 1)

(2)  Гербът на Димитровград в пластичен вариант се поставя в заседателната зала на общински съвет Димитровград, на фасадата на сградата на Община Димитровград, в ритуалната зала на Община Димитровград заедно със знамето на Община Димитровград и знамето на Република България, както и в кабинетите на:

1. кмета на Община Димитровград;

2. председателя на общински съвет;

3. секретаря на  Общината;

4. заместник-кметовете на Общината.

(3) Гербът на Димитровград  е задължителен графичен елемент от официалната бланка за кореспонденция на Община Димитровград и Общински съвет  Димитровград.

(4) Гербът на Димитровград  в графичен вариант задължително се поставя на:

1.покани за официални събития - чествания, тържества, церемонии, организирани от Община Димитровград  и общинския съвет;

2.удостоверения за отличията на  Община Димитровград и Общински съвет Димитровград;

             (5) Гербът на Димитровград се поставя и в други случаи за официални и представителни нужди със съгласието на кмета на Община  Димитровград.

Чл. 14. (1) Използването на тиражирани варианти на герба на Димитровград по начин, който уронва престижа на Димитровград, съдържа неморални елементи и други се санкционира съгласно действащото българско законодателство;

(2) Забранява се използването на герба и тиражирани негови варианти за политически, религиозни и антибългарски послания;

(3) Забранява се използването на герба във всички случаи на търговска реклама, запазени марки и други дейности на физически, еднолични търговци и юридически лица.

Чл. 15. (1) Със заповед на кмета на Община Димитровград, гербът може да се възпроизвежда в различни сувенирни варианти, да бъде отпечатван на хартия, да се увеличава или намалява при спазване на съотношенията между отделните негови елементи;

(2) Гербът на Димитровград може да  се поставя на входно-изходните пътни артерии на град Димитровград и Община Димитровград.

  

III. Девиз на Димитровград

 

Чл.16. Девизът на Димитровград е „АЗ СЪМ И ЩЕ БЪДА”. В съдържанието на текста е вложена индивидуалната и колективна воля за съзидание и утвърждаване, за живот и творчество, за действие и градеж.

 

IV. Ден на Димитровград

 

Чл. 17.(1) Денят на Димитровград се отбелязва ежегодно на 2 /втори/ септември;

(2) Промяна на деня на Димитровград  се определя с местен референдум.

Чл. 18.(1) Празникът за деня на Димитровград се организира и провежда от кмета на Община Димитровград;

(2) Програмата на празника се утвърждава от кмета на Общината;

(3) Подготовката и провеждането на Празника на Димитровград се финансират от:

1. Бюджета на Община Димитровград;

2. Спонсорство и реклама;

3. Други, разрешени от закона източници.

 Чл. 19. (1) В деня на Димитровград се провежда тържествена сесия на Общински съвет-Димитровград, на която се връчват отличията на Община Димитровград;

(2) След тържествената сесия на Общински съвет Димитровград се провежда тържествена церемония, посветена на деня на Димитровград.

 

V. Почетни книги на Община Димитровград

 

Чл. 20. (1) Почетните книги на Община Димитровград отразяват съществени събития и значими приноси на български и чуждестранни граждани в цялостното развитие на Димитровград.

(2) Почетните книги на Община Димитровград са:

1. Книга на почетните граждани на  Община Димитровград;

2. Книга на носителите на Почетен знак на Община Димитровград;

3. Книга на носителите на национална литературна награда „Пеньо Пенев” и международна литературна награда „Пеньо Пенев”. 

Чл. 21. Право на вписване в Почетните книги по чл. 21, ал. 2, имат съответно:

1. Удостоените с отличието  "Почетен гражданин" на община  Димитровград;

2. Удостоените с Почетен знак на Община Димитровград;

3. Удостоените с  национална и международна литературна награда „Пеньо Пенев”.

 Чл. 22. (1) Вписването в Почетните книги става при подходящи поводи, тържествени събрания, тържествени заседания на Общинския съвет, юбилейни годишнини, чествания, посрещане на чуждестранни делегации и др.

            (2) Почетната книга на почетните граждани и Почетната книга на носителите на почетен знак се съхраняват от кмета на  Община Димитровград или упълномощено от него лице в сградата на общинска администрация, а книгата на носителите на национална и международна литературна награда „Пеньо Пенев” се съхранява в градска библиотека „Пеньо Пенев”;

 

Глава трета
Отличия на Община Димитровград

 

I. Почетен гражданин на  община Димитровград

 

  Чл. 23. (1) Званието "Почетен гражданин на община Димитровград " се присъжда на български и чуждестранни граждани за:

1. изключителен принос и заслуги за развитието на Община Димитровград;

2. изключителни постижения в областта на обществено-политическия, научния, стопанския, социалния, културния и спортен живот;

3. изключителен принос, свързан с популяризирането на името на град Димитровград и/или населените места в Община Димитровград;

4. дългогодишна общественополезна дейност и дейности, свързани със социалното подпомагане и развитието на гражданското общество в Общината;

5. благотворителна дейност и дарителство с непреходна стойност и обществена значимост;

6. проявен изключителен героизъм.

(2) Званието "Почетен гражданин на община Димитровград" може да се присъжда и посмъртно.

Чл. 24. (1) Писмено предложение за удостояване със званието „Почетен гражданин на община Димитровград” могат да правят:

1. кметът на Община Димитровград;

2. председателят на Общински съвет Димитровград;

3. най-малко 1/3 от общия брой общински съветници;

4. обществени и професионални организации и творчески формирования;

5. инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка.

(2) Предложенията за удостояване по ал.1 се отправят до Общински съвет  Димитровград до края на м.април на съответната календарна година  и трябва да бъдат придружени от:

1. подробни мотиви;

2.описание на дейността на кандидата и заслугите му към Община Димитровград (прилагат се и копия от документи);

3. биография на предлагания кандидат;

4. писмено съгласие на кандидата или неговите наследници за удостояване с отличието.

Чл. 25. (1) Председателят на Общинския съвет организира обществено обсъждане на всички кандидатури чрез обявяването им на сайта на Община Димитровград.

(2) Общественото обсъждане трае един месец от датата на обявяването на кандидатурите;

(3) Общественото обсъждане се финализира с насрочване на среща на обществеността, на която могат да присъстват всички желаещи граждани, които искат да изразят мнение за кандидатурите. За срещата се води подробен протокол, който се прилага към досието на всяка кандидатура и се предава на комисията по чл. 26, ал.2 от наредбата.

Чл. 26. (1) Удостояването с отличие „Почетен гражданин на  община Димитровград” се извършва с решение на Общински съвет  Димитровград.

(2) Докладната записка до Общински съвет  Димитровград с предложение за удостояване с отличието „Почетен гражданин на община Димитровград” се подготвя от комисия в състав: кмет на Община Димитровград, председател на общински съвет Димитровград, председател на Постоянната комисия по култура, вероизповедания и средства за масова информация към Общински съвет, председател на Постоянната комисия по образование, младеж и спорт към Общински съвет и секретар на Община Димитровград. Комисията включва в докладната записка само едно от предложенията  за почетен гражданин, което отговаря на изискванията на чл. 23 от настоящата наредба. Комисията взема решението с мнозинство повече от 2/3 от общия брой членове на комисията;

(3) Общински съвет Димитровград взема решение по направеното с докладната по ал.2 предложение с тайно гласуване, с мнозинство повече от 2/3 от всички общински съветници;

(4) Крайният срок за приемане на решение на Общинския съвет за удостояване с отличие „Почетен гражданин на община Димитровград” е 31 юли на съответната календарна година;

 (5) Решението на Общински Съвет Димитровград по ал. 1 за удостояване с отличие "Почетен гражданин на община Димитровград" се публикува на Интернет-страницата на Община Димитровград;

(6) На удостоения с отличието се изпращат копие от решението на общинския съвет и покана, която съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала за удостояване с отличието.

Чл. 27. (1) Удостояване с отличието "Почетен гражданин на община Димитровград" се извършва на официална церемония, която се провежда на тържествената сесия на Общинския съвет в Деня на Димитровград;

(2) При невъзможност на лицето, удостоено със званието, да присъства на тържествената сесия на Общински съвет в Деня на Димитровград, удостояването може да бъде направено на всяка редовна сесия на Общинския съвет.

Чл. 28. (1) На удостоените с отличието "Почетен гражданин на община Димитровград " се връчва плакет и удостоверение, подписано от кмета на Димитровград и председателя на общинския съвет.

(2) Удостоверението и плакетът "Почетен гражданин на община Димитровград" се връчват от председателя на Общинския съвет;

(3) В книгата на почетните граждани на Община Димитровград се отбелязват: трите имена на удостоения, дата на раждане, адрес, номер и дата на решението на Общинския съвет и датата на връчване на званието.

Чл. 29. (1) Общинският съвет със свое решение, взето с мнозинство повече от 2/3 от всички общински съветници, може да отнеме отличието "Почетен гражданин на община Димитровград" на лица, които:

1. със свои действия, обръщения или послания петнят доброто име на града и на Република България;

2. писмено са заявили това свое желание.

            (2) Лишените от отличието "Почетен гражданин на община Димитровград" са длъжни да върнат плакета и  удостоверението в едномесечен срок след решението на Общинския съвет за лишаване от звание.

Чл. 30. При загубване или унищожаване на удостоверението за присъждане на отличие "Почетен гражданин на  община Димитровград" по независещи от притежателя причини, се издава ново, след подадена писмена молба до общинския съвет.

Чл. 31. (1) Носителите на отличието "Почетен гражданин на  община Димитровград" имат право:

1. да бъдат включвани в състава на представителни делегации на град Димитровград  в страната и чужбина за сметка на общинския бюджет;

2. да присъстват на заседания на Общинския съвет с право на съвещателен глас;

3. да участват в чествания и празници, организирани от  Общината.

(2) Община Димитровград поддържа връзка с почетните граждани, като може да ги кани на тържества, да им отправя поздравления по повод лични празници, юбилейни годишнини, да организира с тях срещи.

 

II. Почетен знак на Община Димитровград

 

Чл.32. Почетният знак на Община Димитровград представлява цветно релефно изображение на герба на град Димитровград, изработено от метал. Знакът е поставен върху подложка в червена кутийка с герба на Димитровград върху капака и надпис: “Община Димитровград. Почетен знак”.

Чл.33.(1) С отличието „Почетен знак на Община Димитровград” се удостояват български и чуждестранни граждани, обществени организации, творчески съюзи, граждански сдружения, търговски дружества и други за техните заслуги към Димитровград и/ или други населени места в Община Димитровград, към неговата икономика, здравеопазване, култура, спорт, образование, наука и в други сфери на обществения живот, за извършени героични постъпки при спасяване на хора, отстраняване последици от природни бедствия и аварии.

(2) „Почетен знак на Община Димитровград” може да се връчва като индивидуално и /или колективно отличие;

Чл. 34. (1) Писмено предложение за присъждане на „Почетен знак на Община Димитровград”  могат да правят:

1. кметът на Община Димитровград;

2. председателят на Общински съвет Димитровград;

3. най-малко 1/3 от общия брой общински съветници;

4. обществени и професионални организации и творчески формирования;

5. инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка.

(2) Предложенията за удостояване по ал.1 се отправят до Общински съвет  Димитровград и трябва да бъдат придружени от:

1. подробни мотиви;

2.описание на дейността на кандидата и заслугите му към Община Димитровград (прилагат се и копия от документи);

3. биография на предлагания кандидат или справка за дейността на съответния кандидат;

4. писмено съгласие на кандидата или неговите наследници за удостояване с отличието.

Чл. 35. (1) Удостояването с „Почетен знак на Община Димитровград” се извършва с решение на Общински съвет  Димитровград.

(2) Докладната записка до Общински съвет  Димитровград за вземане на решение за присъждане на Почетния знак се подготвя от комисия в състав: кмет на Община Димитровград, председател на общински съвет Димитровград, председател на Постоянната комисия по култура, вероизповедания и средства за масова информация към Общински съвет, председател на Постоянната комисия по образование, младеж и спорт към Общински съвет и секретар на Община Димитровград. Комисията взема решението с мнозинство повече от 1/2 от общия брой членове на комисията;

(3) Общински съвет Димитровград взема решение по направеното с докладната по ал.2 предложение с тайно гласуване, с мнозинство повече от 2/3 от всички общински съветници;

(4) Ако предложеният за награждаване с Почетния знак на Община Димитровград не получи необходимия брой гласове, неговата кандидатура може да се поднови след 3 години.

(5) Решението на Общински Съвет Димитровград по ал. 1 се публикува на Интернет-страницата на Община Димитровград;

(6) На удостоения с отличието се изпращат копие от решението на общинския съвет и покана, която съдържа дата, час и място на провеждането на ритуала за удостояване с отличието.

Чл. 36. (1). Връчване на Почетния знак на Община Димитровград се извършва от председателя на общинския съвет на официална церемония, която се провежда в ден, определен с решение на Общински съвет Димитровград.

(2) На удостоените с  Почетния знак на Община Димитровград се връчва удостоверение, подписано от кмета на Общината и председателя на общинския съвет, подпечатано с печата на Общината;

(3) В книгата на носителите на Почетен знак на Община Димитровград се отбелязват: трите имена/ наименованието на удостоения, дата на раждане/ ЕИК,Булстат, адрес, номер и дата на решението на Общинския съвет и датата на връчване на отличието.

 

 

Глава четвърта

Награди на Община Димитровград

 

I. Национална и международна литературни награди „Пеньо Пенев”

 

Чл. 37. Национална литературна награда „Пеньо Пенев” се присъжда:

(1) еднократно, на български творци за високи творчески постижения и принос в развитието на българската поезия;

(2) веднъж на две години, в рамките на Дните на поезията „Пеньо Пенев“, които се провеждат по повод рождения ден на поета - 7 май.

(3) наградата може да се присъжда и посмъртно.

Чл. 38. Международна литературна награда „Пеньо Пенев” се присъжда:

(1) на чуждестранни автори за високи творчески постижения и принос в развитието на световната поезия.

(2) на всеки четири години, по начина и условията, валидни за националната награда.

(3) наградата може да се присъжда и посмъртно.

Чл. 39.(1) Предложенията за носител на литературните награди „Пеньо Пенев” се правят от:

1. кмета на Община Димитровград;

2. председателя на Общински съвет Димитровград;

3. обществени организации и творчески формирования;

4. инициативни граждански комитети със състав не по-малко от 30 души, формирани чрез съответна подписка.

5. Неправителствени организации и сдружения, работещи в областта на културата.

6. Културни институции.

(2) Предложение за награждаване не може да се прави от самите кандидати за наградата;

(3) Аргументираните предложения за наградите се правят писмено в рамките на 2 машинописни страници.

(4) Предложенията се внасят в деловодството на Общинска администрация не по-късно от 20 февруари на съответната годината на връчване на наградата/наградите.

Чл. 40. (1) Носителите на Националната и Международната  литературни награди „Пеньо Пенев” се определят от 7-членна комисия, която се назначава със заповед на Кмета на Община Димитровград;

(2) В състава на комисията се включват представител на Общинска администрация, трима изтъкнати литературни дейци от страната и трима представители на културната общност от Община Димитровград. Председателят на комисията се определя  със заповедта по ал.1;

(3) Лауреатът на Международната литературна награда „Пеньо Пенев” се определя от комисията по ал.2, като в състава й допълнително се включва представител на литературните среди, авторитет в областта на преводната поезия.

(4) На всяко заседание  на комисията се води протокол, в който се отразяват взетите решения;

(5) В срок до 5 март на съответната година на връчване на наградата/наградите, на свое заседание, комисията обсъжда постъпилите предложения и номинира носителя на наградата/наградите. Решението за окончателния избор на лауреата/лауреатите на литературните награди „Пеньо Пенев“ се взема от комисията с мнозинство повече от 1/2 от членовете й, вписва се в протокол, който се води от секретар, избран на заседанието, и се подписва от всички членове;

 (6) В срок до 10 март на съответната година на връчване на наградата/наградите, решението по ал.5 се представя от Председателя на Комисията на Кмета на Общината.

Чл. 41.(1) Удостояването с националната и международната литературни награди „Пеньо Пенев”се извършва с решение на Общински съвет  Димитровград.

 (2) Докладната записка до Общински съвет  Димитровград за вземане на решение за удостояването с националната и международната литературни награди „Пеньо Пенев” се подготвя и внася от Кмета на Община Димитровград, като се базира на решението й по чл.40, ал.5.

Чл. 42. (1) Националната и международната литературни награди „Пеньо Пенев“ се връчват от Кмета на Община Димитровград на официална церемония по време на Дните на поезията;

(2) Лауреатите на Национална и Международна награда получават диплом, пластичен знак и парична награда.

Чл. 43. (1) Дните на поезията „Пеньо Пенев“ в Димитровград се организират от Организационен комитет.

            (2) Съставът на организационния комитет се определя до 1 октомври на предходната година, със заповед на Кмета на Общината.

(3) В състава на организационния комитет влизат представители на Общинска администрация, председателят на Постоянната комисия „Култура, вероизповедания и средства за масова информация“ към Общински съвет, ръководители на културни институти в Димитровград, творчески съюзи, литератори и общественици от Димитровград. Председателят на Организационния комитет се определя  със заповедта по ал.2;

 (4) Организационният комитет провежда периодично свои заседания, решенията от които се протоколират. На заседанията се обсъждат организационни въпроси относно начина за провеждане и финансиране на празника, потенциални партньорства, програмни предложения.

(5) До 15 април, в годината на провеждане на дните на поезията, Организационният комитет изготвя Програма, План-сметка и Технически план за провеждане на празниците на поезията.

Чл. 44. Средствата по чл.42, ал.2 и по план-сметката по чл.43, ал.5 се залагат в бюджета на Общината за съответната календарна година и се определят с решение на Общинския съвет.

 

II. Специална награда на Община Димитровград

„Деец на културата”

 

Чл. 45. Специалната награда на Община Димитровград „Деец на културата” за принос в областта на културата на местно и/или национално ниво се присъжда еднократно на творци, свързани с Димитровград и които работят в една от следните области:

1.      Литература – поезия, проза, художествен превод и други;

2.      Театър – драматичен, куклен, вариететен, цирково изкуство и други;

3.      Музика – музикално творчество, изпълнителско изкуство, танцово изкуство и други;

4.      Изобразителни изкуства – пластични форми, живопис, графика, неконвенционални форми, художествена фотография, дърворезба, иконопис и други;

5.      Кино – игрално, документално, анимационно, телевизионно и други;

6.      Архитектура – естетизация на градската среда и други;

7.      Журналистика – електронни медии, печатни издания, фотожурналистика и други;

8.      Работа в културна институция, свързана с Димитровград.

Чл. 46.(1) Наградата  представлява грамота, плакет и парични средства.

(2) Средствата по ал.1 се залагат в бюджета на съответната календарна година и се определят с решение на Общинския съвет.

Чл. 47.(1) Предложенията за носител на наградата „Деец на културата” на Община Димитровград се правят от:

            1. Кмета на Община Димитровград;

2. Председателя на Общински съвет;

3. Неправителствени организации и сдружения, работещи в областта на културата в Община Димитровград.

4. Други културни институции на територията на Общината.

(2) Предложение за награждаване не може да се прави от самите кандидати за наградата;

(3) Аргументираните предложения за специалната награда, придружени с документи (награди, грамоти, отличия, препоръки, независими оценки и др.), се правят писмено в рамките на 2 машинописни страници.

(4) Предложенията се внасят в деловодството на Общинска администрация не по-късно от 30 март на всяка календарна година.

Чл. 48.(1) Изборът на лауреат на специалната награда „Деец на културата” се извършва от Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Димитровград;

(2) В състава на комисията се включват представители на общинска администрация, председателят на ПК „Култура, вероизповедания и средства за масова информация” към Общински съвет, общински съветници, директори на културни институти на територията на Община Димитровград. Председателят на Комисията се определя  със заповедта по ал.1;

(3) В срок до 10 април на съответната календарна година, на свое заседание, комисията обсъжда постъпилите предложения и номинира носителя на наградата. Решението на комисията се взема с мнозинство повече от 1/2 от членовете й, вписва се в протокол, който се води от секретар, избран на заседанието, и се подписва от всички членове;

(4) В срок до 12 април на съответната календарна година, аргументираното решение по ал.3 се представя от Председателя на Комисията на Кмета на Общината.

Чл. 49.(1) Удостояването с наградата „Деец на културата” се извършва с решение на Общински съвет  Димитровград.

 (2) В срок до 15 април, Кметът на Община Димитровград, базирайки се на решението по чл. 48, подготвя и внася докладната записка до Общински съвет  Димитровград за вземане на решение за Удостояването с наградата „Деец на културата”.

Чл. 50. (1) Наградата се връчва от кмета на Общината и от председателя на общинския съвет по повод 24 май, по време на официалното честване на празника на общоградско тържество;

(2) Награденият творец се регистрира в специална книга „Книга на творците с  принос в областта на културата на местно и национално ниво”, която се съхранява в краеведческия отдел на Градска библиотека „Пеньо Пенев”, заедно със снимков и видео материал за твореца, с документите по номинацията и фотокопие на грамотата. За правилното съхранение на книгата и за събирането на материалите отговаря директорът на библиотеката.

 

III. Специална награда на Община Димитровград

„Учител на годината”

 

Чл. 51. Специалната награда на Община Димитровград „Учител на годината” за принос в областта на образованието на местно и национално ниво, се присъжда еднократно на учител/и, чиято професионална дейност е свързана с развитието и издигане на престижа на Община Димитровград в следните степени и/или направления:

1.      Предучилищно и училищно образование;

2.      Професионално образование;

3.      Хуманитарни науки;

4.      Природо-математически науки;

5.      Изкуство;

6.      Физкултура и спорт

7.      Цялостен принос за развитие  на образованието и престижа на Общината с дълготраен характер.

Чл. 52.(1) Специалната награда на Община Димитровград представлява грамота, плакет и парични средства;

(2) Средствата по ал.1 се залагат в бюджета на съответната календарна година и се определят с решение на Общинския съвет.

Чл. 53. (1) Предложенията за носители на специалната награда „Учител на годината” на Община Димитровград се правят от:

            1. Кмета на Община Димитровград;

2. Председателя на Общински съвет;

3.Учителски колективи, училищни настоятелства, обществени съвети, ръководители на образователни институции и  професионални сдружения в областта на образованието в Община Димитровград;

(2) Предложение за награждаване не могат да се правят от самите кандидати за наградата;

(3) За Специалната награда не могат да бъдат предлагани лица, на които вече тя е присъждана в последните 5 (пет) години;

(4) Аргументираните предложения за специалната награда, придружени с документи (награди, грамоти, отличия, препоръки, независими оценки и др.), се правят писмено в рамките на 2 машинописни страници;

(5) Предложенията се внасят в деловодството на Общинска администрация не по-късно от 30 март на всяка календарна година.

Чл. 54. (1) Изборът на лауреат на специалната награда „Учител на годината” се извършва от Комисия, назначена със заповед на кмета на Община Димитровград;

(2) В състава на комисията се включват Председателя на ПК „Образование, младеж и спорт” към Общински съвет, представители на Общинска администрация, общински съветници, директори на образователни институции на територията на Община Димитровград. Председателят на Комисията се определя  със заповедта по ал.1;

(3) В срок до 10 април на съответната календарна година, на свое заседание, Комисията обсъжда постъпилите предложения и номинира носителя на наградата. Решението на комисията се взема с мнозинство повече от 1/2 от членовете й, вписва се в протокол, който се води от секретар, избран на заседанието и се подписва от всички членове;

(4) Решението на Комисията се представя на Кмета на Общината и на Председателя на Общински съвет най-късно до 12 април на всяка календарна година.

Чл. 55.(1) Удостояването със специалната награда на Община Димитровград „Учител на годината” се извършва с решение на Общински съвет  Димитровград.

(2) В срок до 15 април, Кметът на Община Димитровград, базирайки се на решението по чл. 54, подготвя и внася докладната записка до Общински съвет  Димитровград за вземане на решение за удостояването със специалната награда на Община Димитровград „Учител на годината”.

Чл. 56. (1) Наградата се връчва от кмета на Общината и от председателя на общинския съвет по повод 24 май, по време на официалното честване на празника на общоградско тържество.

(2) Награденият учител се регистрира в специална книга „Книга на учителите с принос в областта на образованието на местно и национално ниво” , която се съхранява от кмета на Общината или от изрично упълномощено от него лице, заедно със снимков и видео материал за учителя, с документите по номинацията и фотокопие на грамотата.

 

IV. Специални награди на Община Димитровград за принос в областта на спорта:

„Спортист на годината“, „Отбор на годината”, „Треньор на годината“ и

„Дългогодишен принос в областта на спорта“л

 

Чл. 57. Специални награди на Община Димитровград за принос в областта на спорта се присъждат в следните четири категории на спортисти и треньори, чиято дейност е свързана с развитието и издигане на престижа на Община Димитровград:

1. „Спортист на годината“ в две направления:

    а) „Детско – юношески спорт”

    б) „Мъже и жени” (над 18 години)

2. „Отбор на годината”

3. „Треньор на годината“

4. „Дългогодишен принос в областта на спорта“.

Чл. 58.(1). Специалните награди в отделните категории представлява:

1. трофей – връчва се в направление „Детско-юношески спорт” на класираните от  І до Х място и на „ Отбор на годината”, класирани от I до III място.

2. трофей и парични средства – връчват се в направление спортист на годината „Мъже и жени” на класираните  от І до ІІІ място, на „Треньор на годината” от I до III място  и на носителя на наградата  „Дългогодишен принос в областта на спорта “.

(2) Средствата по ал.1, т.2 се залагат в бюджета на съответната календарна година и се определят с решение на Общинския съвет.

Чл. 59. Номиниране:

(1) Ежегодно, в срок до 30 декември на оценяваната година,  ръководствата на лицензираните спортни клубове, действащи и регистрирани на територията на Община Димитровград представят до три предложения за „Спортист на годината“ в двете направления, едно предложение за наградата „Отбор на годината” и едно предложение за наградата „Треньор на годината“ чрез попълване на анкети по образец /Приложение 2/;

(2) Анкетните карти се внасят в деловодството на Общинска администрация, като по надлежния ред се представят на комисията по чл.60.

Чл. 60. (1) Комисията за определяне на специалните награди на Община Димитровград за принос в областта на спорта „Спортист на годината“, „Отбор на годината” и „Треньор на годината“ се назначава със заповед на Кмета на Община Димитровград;

(2) В състава на комисията влизат председателя на постоянната комисия „Образование, младеж и спорт” към Общински съвет, трима представители от Общинска администрация и първите трима треньори, класирани в категорията „Треньор на годината“ през предходната година. Председателят на Комисията се определя  със заповедта по ал.1;

Чл. 61. (1) В срок до 15 януари на годината  следваща оценяваната година , на свое заседание, Комисията обсъжда постъпилите предложения и номинира носителите на наградите;

(2) Решението на комисията се взема с мнозинство повече от 1/2 от членовете й, вписва се в протокол, който се води от секретар, избран на заседанието и се подписва от всички членове;

 (3) На заседанието на комисията могат да присъстват журналисти, отразяващи спортните събития от местни медии, които участват в обсъждането на номинациите без право на глас;

(4) По време на заседанието, при необходимост, се извършва проверка (по електронен път) на информацията за класиранията, представени в анкетата;

(5) Резултатите не се оповестяват предварително.

Чл. 62. Критерии за удостояване със специална награда на Община Димитровград за принос в областта на спорта:

(1) „Спортист на годината” и „Отбор на годината”:

1. Постигнати класирания на олимпийски игри, световни първенства, държавни шампионати, международни турнири, организирани от съответната световна, европейска федерация по вида спорт, купа на България, зонални първенства, областни първенства, общински първенства и турнири;

2. Участие в национални турнири;

3. Конкуренция, в която са постигнати резултатите – брой участници в съответната група или категория.

(2) „Треньор на годината“  - постигнати класирания:

1. Отборно класиране – оценява се отборното класиране на тима, воден от съответния треньор на първенства в посочената в ал.1, т.1 градация;

2. Брой състезатели, които подготвя.

Чл. 63.(1) Класирането се попълва в протокола по чл. 61, ал.2  от заседанието на комисията и включва:

1. Носители на специална награда на Община Димитровград за принос в областта на спорта „Спортист на годината“ в категориите“Детско-юношески спорт“ /I-X място/ и „Мъже и жени“ (над 18г.) /I-III място/;

2. „Отбор на годината” от I до III място.

3. Носители на специална награда на Община Димитровград за принос в областта на спорта „Треньор на годината“/I до III  място/;

 (2) Аргументираното решение на Комисията, придружено с протокола по чл.61, ал.2, се представя на Кмета на Общината най-късно до 20 януари на годината, следваща оценяваната година.

Чл. 64. Кметът на Община Димитровград номинира носителя на специалната награда „Дългогодишен принос в областта на спорта“.

Чл. 65. Специалните награди на Община Димитровград за принос в областта на спорта „Спортист на годината“, „Отбор на годината”, „Треньор на годината“ и „За дългогодишен принос в областта на спорта“ се връчват на официална церемония.

 

Глава пета

Преходни и заключителни разпоредби

 

§1. Настоящата Наредба отменя Решения № 504/19.09.2001г., Решение № 135/03.05.2000г, Решение № 376/26.07.2012г., Решение № 1765/25.06.2015г., Решение № 931/25.07.2013г,  на Общински съвет

§2. Настоящата Наредба е приета на основание чл.21, ал.2 вр. с чл. 16, чл.21 ал.1,т.21,22 и 23 от ЗМСМА.

§3. Наредбата е приета на заседание на Общински съвет Димитровград с Решение № ……………...

§4. Наредбата влиза в сила от датата на влизане в сила на решението на Общинския съвет за приемането й.

 

            Неразделна част от настоящата Наредба за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград са Приложение № 1 по чл. 13 и Приложение № 2 по чл. 59, ал.2 от наредбата.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение № 1

 

 

 

 

znak-blanka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2                            

 

AНКЕТА

ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА  СпециалниТЕ награди на Община Димитровград за принос в областта на спорта:

„Спортист на годината“,” Отбор на годината” „Треньор на годината“

ЗА 20... г.

 

ОТ СПОРТЕН КЛУБ ...................................................................................................

 

І. „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА” за 20… г.

Направление:”Детско-юношески спорт”/попълва се име, СК, постижения/

 

 

 

І място....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ІІ място....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ІІІ място....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ІІ. „СПОРТИСТ НА ГОДИНАТА” за 20… г.

Направление:”Мъже и жени”( над 18 години) /попълва се име, СК, постижения/

 

І място....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ІІ място....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ІІІ място....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ІІІ. „ОТБОР НА  ГОДИНАТА” за 20… г.

І място....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

ІІІ. „ТРЕНЬОР НА  ГОДИНАТА” за 20… г.

І място....................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Анкетата се представя в деловодството на Общинска администрация  в срок до 10.01.20….. г.

Въз основа на анкетата ще бъдат номинирани спортисти, отбор и треньори.

Предварително благодарим за обективно попълнената анкета!

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

 

 

 

 

 

свали като .pdf