Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 31. 03. 2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 31. 03. 2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

    1. Докладна записка вх. № ОбС-07-53/17.03.2022г. (изх. № РД-28-108/17.03.2022г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г.
    2. Докладна записка вх. № ОбС-07-54/17.03.2022г. (изх. № РД-28-109/17.03.2022г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
    3. Докладна записка вх. № ОбС-07-55/17.03.2022г. (изх. № РД-28-110/17.03.2022г.) от Иво Димов относно: Отчет за състоянието на общинската собственост и резултатите от нейното управление по видове и категории обекти през 2021г.
    4. Докладна записка вх. № ОбС-07-65/23.03.2022г. (изх. № РД-28-119/23.03.2022г.) от Иво Димов относно: Възстановяване от РИОСВ-Хасково средства от отчисления и обезпечения по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците за 2021г.
    5. Докладна записка вх. № ОбС-10-67#1/18.03.2022г. от Гергана Кръстева относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 662/24.02.2022 г. на Общински съвет Димитровград
    6. Докладна записка вх. № ОбС-07-58/17.03.2022г. (изх. № РД-28-113/17.03.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на част от общински имот – помещения в сграда с идентификатор 21052.1015.93.4 по КК на Димитровград на Националния осигурителен институт (НОИ)
    7. Докладна записка вх. № ОбС-07-59/17.03.2022г. (изх. № РД-28-114/17.03.2022г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост ОбУ „Св. св. Кирил и Методий”
    8. Докладна записка вх. № ОбС-07-57/17.03.2022г. (изх. № РД-28-112/17.03.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за настаняване на пчелни семейства
    9. Докладна записка вх. № ОбС-07-60/17.03.2022г. (изх. № РД-28-115/17.03.2022г.) от Иво Димов относно: Сключване на предварителен договор по реда на чл.15 от ЗУТ
    10. Докладна записка вх. № ОбС-07-56/17.03.2022г. (изх. № РД-28-111/17.03.2022г.) от Иво Димов относно: Учредяване на право на пристрояване в имот 21052.1006.6540 ПО КК на Димитровград на И. Б. и М. М.
    11. Докладна записка вх. № ОбС-07-61/18.03.2022г. (изх. № РД-28-117/18.03.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – парцеларен план за електрификация на поземлен имот с идентификатор 39668.156.52, м. “Кърчето“ по кадастралната карта на землище с. Крепост, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-600/31.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК
    12. Докладна записка вх. № ОбС-07-51#1/23.03.2022г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

С уважение,

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

 

 

Файлове: