Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 30. 06. 2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А

 

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 30. 06. 2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

    1. Докладна записка вх. № ОбС-07-120/16.06.2022г. (изх. № РД-28-266/16.06.2022г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г.
    2. Докладна записка вх. № ОбС-07-121/16.06.2022г. (изх. № РД-28-267/16.06.2022г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
    3. Докладна записка вх. № ОбС-07-116/13.06.2022г. от Гергана Кръстева относно: Продължаване на процедурата за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Хасково за мандат 2023 – 2027 г. и попълване на списъка на кандидатите до определения от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд - Пловдив
    4. Докладна записка вх. № ОбС-07-114/13.06.2022г. (изх. № РД-28-260/13.06.2022г.) от Иво Димов относно: Приемане на Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца с изявени дарби по Наредба №21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения за 2022 г.
    5. Докладна записка вх. № ОбС-07-118/16.06.2022г. (изх. № РД-28-264/15.06.2022г.) от Иво Димов относно: Приемане на Актуализиран План за действие на Община Димитровград в изпълнение на стратегията на област Хасково за равенство, приобщаване и участие (2022-2023)
    6. Докладна записка вх. № ОбС-07-124/16.06.2022г. (изх. № РД-28-270/16.06.2022г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград (приета с решение №766/28.09.2017г.)
    7. Докладна записка вх. № ОбС-07-126/16.06.2022г. (изх. № РД-28-272/16.06.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на движими вещи – частна общинска собственост, за безвъзмездно ползване
    8. Докладна записка вх. № ОбС-07-117/14.06.2022г. (изх. № РД-28-263/14.06.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на съгласие от ОбС – Димитровград, финансовите средства за отчисления и обезпечения по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2022г. да останат по сметка на Община Димитровград и да бъдат разходвани чрез вътрешни компенсирани промени за дейности, свързани с предоставяне на услугите по чл. 66 от ЗМДТ, включително за дофинансиране на разходите, заложени в план-сметката приета с Решение № 613/16.12.2021г. на общинския съвет, както и възстановяване на внесените по сметка на РИОСВ-Хасково средства за отчисления и обезпечения по чл. 60 и чл. 64 от ЗУО за 2022г.
    9. Докладна записка вх. № ОбС-07-122/16.06.2022г. (изх. № РД-28-268/16.06.2022г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот с идентификатор 21052.1007.65 по КК на Димитровград между Община Димитровград и ЕТ „*********”
    10. Докладна записка вх. № ОбС-07-123/16.06.2022г. (изх. № РД-28-269/16.06.2022г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ XX-374 кв. 49 по плана на с. Бодрово между Община Димитровград и И. Г.
    11. Докладна записка вх. № ОбС-07-106/26.05.2022г. (изх. № РД-28-221/25.05.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – парцеларен план за пътна връзка към поземлени имоти с идентификатори 39668.142.15 и 39668.142.1469, м. “Кара дере“ по кадастралната карта на землище с. Крепост, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-600/31.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК
    12. Докладна записка вх. № ОбС-07-107/26.05.2022г. (изх. № РД-28-222/25.05.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – план за застрояване за поземлени имоти с идентификатори 39668.142.14 и 39668.142.17, м. “Кара дере“ по кадастралната карта на землище с. Крепост, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-600/31.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК
    13. Докладна записка вх. № ОбС-07-108/01.06.2022г. (изх. № РД-28-223/01.06.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на съгласие за промяна предназначението на УПИ Iза училище, кв. 9А, с. Великан, общ. Димитровград
    14. Докладна записка вх. № ОбС-07-115/13.06.2022г. (изх. № РД-28-259/13.06.2022г.) от Иво Димов относно:

1. Даване на съгласие за разделяне на поземлен имот с идентификатор 39668.151.172, местност „Далъмазар” по кадастралната карта на землище с. Крепост, одобрена със заповед № РД-18-600/31.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК гр. София

2. Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с проектен идентификатор 39668.151.872, м. “Далъмазар“ по кадастралната карта на землище с. Крепост, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-600/31.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК

    1. Докладна записка вх. № ОбС-07-119/16.06.2022г. (изх. № РД-28-265/16.06.2022г.) от Иво Димов относно: Изменение на Решение № 674/24.02.2022 г. на Общински съвет Димитровград, с което е дадена съгласие за разделяне на поземлен имот с идентификатор 21052.352.29, м. „Белия бряг” по кадастралната карта на гр. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-38/05.07.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК София, собственост на Община Димитровград, частично разположен в концесионната площ на находище „Юрт дере”, участък „Вулкан”, стопанисвано от „*******”АД, гр. Димитровград
    2. Докладна записка вх. № ОбС-07-128/17.06.2022г. (изх. № РД-28-274/17.06.2022г.) от Иво Димов относно: Промяна на предназначение на части от имоти, публична общинска собственост, в частна общинска собственост
    3. Докладна записка вх. № ОбС-07-125/16.06.2022г. (изх. № РД-28-271/16.06.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за настаняване на пчелни семейства
    4. Докладна записка вх. № ОбС-07-127/16.06.2022г. (изх. № РД-28-273/16.06.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за настаняване на пчелни семейства
    5. удостояване с отличие „ Почетен знак на за Създаване на временна комисия за провеждане на тайно гласуване от Гергана Кръстева относно: 2г.2.20629/20.01-07 вх. № ОбС-Докладна запискаобщина Димитровград”, като съставът й се състои от петима членове избрани от ОбС - Димитровград
    6. Докладна записка вх. № ОбС-10-50#1/26.05.2022г. от Комисия по чл.35 ал.2 на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград относно: Удостояване на Народно читалище „Христо Ботев - 1902” град Димитровград, община Димитровград с отличието „Почетен знак на Община Димитровград”

 

 

 

С уважение,

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: