Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 28. 04. 2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 28. 04. 2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

    1. Докладна записка вх. № ОбС-07-75/15.04.2022г. (изх. № РД-28-153/15.04.2022г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г.
    2. Докладна записка вх. № ОбС-07-76/15.04.2022г. (изх. № РД-28-154/15.04.2022г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
    3. Докладна записка вх. № ОбС-07-73/15.04.2022г. (изх. № РД-28-163/15.04.2022г.) от Иво Димов относно: Присъждане на Национална и Международна литературни награди „Пеньо Пенев” за 2022г.
    4. Докладна записка вх. № ОбС-07-85/15.04.2022г. (изх. № РД-28-166/15.04.2022г.) от Иво Димов относно: Присъждане на Специалната награда на община Димитровград „Учител на годината” за 2022г.
    5. Докладна записка вх. № ОбС-10-117#1/13.04.2022г. (изх. № РД-28-150/13.04.2022г.) от Иво Димов относно: Присъждане на Специалната награда на Община Димитровград „Деец на културата” за 2022г.
    6. Докладна записка вх. № ОбС-07-87/18.04.2022г. (изх. № РД-28-164/15.04.2022г.) от Иво Димов относно: Утвърждаване размера на трудовото възнаграждение на кметове на кметства в Община Димитровград
    7. Докладна записка вх. № ОбС-07-82/15.04.2022г. (изх. № РД-28-160/15.04.2022г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от общински имоти за съоръжения и оборудване на „********” ЕАД
    8. Докладна записка вх. № ОбС-07-79/15.04.2022г. (изх. № РД-28-157/15.04.2022г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ III-400 кв. 44 по плана на с. Сталево между Община Димитровград и Т. И., С. И. и В. И.3
    9. Докладна записка вх. № ОбС-07-80/15.04.2022г. (изх. № РД-28-158/15.04.2022г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ XVI-509 кв. 48 по плана на с. Брод между Община Димитровград и Д. С.
    10. Докладна записка вх. № ОбС-07-77/15.04.2022г. (изх. № РД-28-155/15.04.2022г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя-частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС – УПИ Х-513 кв. 40 по плана на с.Черногорово, на К. К., Т. К. и З. Д.
    11. Докладна записка вх. № ОбС-07-78/15.04.2022г. (изх. № РД-28-156/15.04.2022г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя-частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС - УПИ II-111 кв. 48 по плана на с. Воден, на И. А. и Т. А.
    12. Докладна записка вх. № ОбС-07-91/19.04.2022г. (изх. № РД-28-168/15.04.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – парцеларен план за оптично кабелно трасе на „******” ЕАД от кабелна шахта в поземлен имот с идентификатор 39668.19.808, м. “Баладжика“ до базова станция на „********” ЕАД в поземлен имот с идентификатор 39668.531.97, м. „Ханчето” по кадастралната карта на землище с. Крепост, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-600/31.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК
    13. Докладна записка вх. № ОбС-07-92/19.04.2022г. (изх. № РД-28-169/15.04.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за електрифициране на поземлен имот с идентификатор 39668.65.37, м. „Гермите”, по кадастралната карта на землище с. Крепост, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-600/31.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК
    14. Докладна записка вх. № ОбС-07-81/15.04.2022г. (изх. № РД-28-159/15.04.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на мери и пасища, общинска собственост, на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни
    15. Докладна записка вх. № ОбС-07-83/15.04.2022г. (изх. № РД-28-161/15.04.2022г.) от Иво Димов относно: Срок на действие на договор за концесия върху ПИ 65574.22.205 с. Светлина между Община Димитровград и „********” ЕООД
    16. Докладна записка вх. № ОбС-07-84/15.04.2022г. (изх. № РД-28-162/15.04.2022г.) от Иво Димов относно: Приемане на Актуализиран план за действие на общинските концесии
    17. Докладна записка вх. № ОбС-10-110#1/15.04.2022г. от Гергана Кръстева относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково за мандат 2023 – 2027 г. и правила за нейното провеждане, както и избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково
    18. Докладна записка вх. № ОбС-10-83#1/06.04.2022г. от Гергана Кръстева относно: Свикване на редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД–Хасково, на 10.05.2022г.
    19. Докладна записка вх. № ОбС-10-123#2/18.04.2022г. от Гергана Кръстева относно: Общо събрание на съдружниците във ВиК ООД – гр. Димитровград, в което Община Димитровград е съдружник, насрочено за дата 29.04.2022г. от 13:30 ч., в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Димитровград, ул. „Захари Зограф” № 36.

 

 

 

С уважение,

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: