Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 27. 07. 2023 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 27.07.2023 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

    1. Докладна записка вх. № ОбС-07-183/14.07.2023г. (изх. № РД-28-378/14.07.2023г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 г.
    2. Докладна записка вх. № ОбС-07-184/14.07.2023г. (изх. № РД-28-379/14.07.2023г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в Община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
    3. Докладна записка вх. № ОбС-07-182/13.07.2023г. (изх. № РД-28-376/13.07.2023г.) от Иво Димов относно: Одобряване на промени в числеността на Общински драматичен театър „Апостол Карамитев” – гр. Димитровград
    4. Докладна записка вх. № ОбС-07-192/14.07.2023г. (изх. № РД-28-386/13.07.2023г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имоти за безвъзмездно ползване от читалища на територията на Община Димитровград
    5. Докладна записка вх. № ОбС-07-178/10.07.2023г. (изх. № РД-28-373/10.07.2023г.) от Иво Димов относно: Разрешаване съществуването на паралелки с ученици под минималния брой в училища в община Димитровград за учебната 2023/2024 година
    6. Докладна записка вх. № ОбС-07-179/10.07.2023г. (изх. № РД-28-374/10.07.2023г.) от Иво Димов относно: Приемане на Анализ на потребностите от подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Димитровград    АНАЛИЗ
    7. Докладна записка вх. № ОбС-07-165/26.06.2023г. (изх. № РД-28-331/16.06.2023г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 33 за условията и реда за финансово подпомагане и стимулиране на спортните клубове в Община Димитровград
    8. Докладна записка вх. № ОбС-07-185/14.07.2023г. (изх. № РД-28-380/14.07.2023г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот - ПИ 21052.1018.67 по КККР на Димитровград между Община Димитровград и Т. С.
    9. Докладна записка вх. № ОбС-07-186/14.07.2023г. (изх. № РД-28-381/14.07.2023г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ II-129 кв. 24 по плана на с. Брод между Община Димитровград и П. П.
    10. Докладна записка вх. № ОбС-07-187/14.07.2023г. (изх. № РД-28-382/14.07.2023г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот с идентификатор 21052.1019.459 по КК на Димитровград между Община Димитровград и А. И.
    11. Докладна записка вх. № ОбС-07-188/14.07.2023г. (изх. № РД-28-383/14.07.2023г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС – част от имот с идентификатор 21052.1016.343 по КК и КР на Димитровград, на С. И.
    12. Докладна записка вх. № ОбС-07-189/14.07.2023г. (изх. № РД-28-384/14.07.2023г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС – част от имот с идентификатор 21052.1016.87 по КК и КР на Димитровград, на В. Ч.
    13. Докладна записка вх. № ОбС-07-190/14.07.2023г. (изх. № РД-28-388/14.07.2023г.) от Иво Димов относно: Учредяване на право на пристрояване в имот 21052.1016.59 ПО КК на Димитровград на К. Г., „*********” ЕООД и М. Я.
    14. Докладна записка вх. № ОбС-07-195/17.07.2023г. (изх. № РД-28-391/17.07.2023г.) от Иво Димов относно: Учредяване на право на строеж в имоти с идентификатори 21052.1005.114, 21052.1008.309 и 21052.1008.310 по КК и КР на Димитровград
    15. Докладна записка вх. № ОбС-07-202/19.07.2023г. (изх. № РД-28-395/19.07.2023г.) от Иво Димов относно: Учредяване на право на строеж за нежилищен обект – трансформаторен пост (БКТП) в имот с идентификатор 21052.1011.4 по КККР на Димитровград
    16. Докладна записка вх. № ОбС-07-191/14.07.2023г. (изх. № РД-28-387/14.07.2023г.) от Иво Димов относно: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15, ал. 5 от ЗУТ в с. Брод
    17. Докладна записка вх. № ОбС-07-193/14.07.2023г. (изх. № РД-28-385/14.07.2023г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ - ЯЗОВИР, поземлен имот с идентификатор 04844.187.735, находящ се в землището на с. Бодрово, Община Димитровград, м. „Доспатя”, с площ 57,949 дка, и поземлен имот с идентификатор 04844.187.734, НТП За водностопанско, хидромелиоративно съоръжение, находящ се в землището на с. Бодрово, Община Димитровград, м. „Доспатя”, с площ 5,310 дка
    18. Докладна записка вх. № ОбС-07-194/17.07.2023г. (изх. № РД-28-390/17.07.2023г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2023г. (променен) и Предложение за количествата и единични цени за възлагане добив и продажба на дървесина, добита от горски територии – общинска собственост
    19. Докладна записка вх. № ОбС-07-168/27.06.2023г. (изх. № РД-28-333/27.06.2023г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 39668.22.800, м. „Читачко дере” по кадастралната карта на землище с. Крепост, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-515/19.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК
    20. Докладна записка вх. № ОбС-07-176/07.07.2023г. (изх. № РД-28-372/07.07.2023г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – парцеларен план за електрифициране на поземлени имоти с идентификатории 39668.531.47 и 39668.531.1076, м. „ДК Крепост”, по кадастралната карта на землище с. Крепост, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-600/31.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК
    21. Докладна записка вх. № ОбС-07-177/10.07.2023г. (изх. № РД-28-375/10.07.2023г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване за поземлен имот с идентификатор 21052.359.35, парк „Никола Вапцаров” по кадастралната карта на гр. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-38/05.07.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК
    22. Докладна записка вх. № ОбС-07-181/13.07.2023г. (изх. № РД-28-377/13.07.2023г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 47843.15.132, 47843.18.177, 47843.20.864, 47843.29.381, 47843.30.385, 47843.31.362, 47843.34.369, 47843.123.364 и 47843.123.365, м. „Павлета” по кадастралната карта на землище гр. Меричлери, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-518/19.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК
    23. Докладна записка вх. № ОбС-07-203/19.07.2023г. (изх. № РД-28-397/19.07.2023г.) от Иво Димов относно: Даване на съгласие за обединяване на поземлени имоти с идентификатори 47843.63.596 и 47843.63.757 по кадастралната карта на землище гр. Меричлери, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-518/19.10.2017 г. на изпълнителния директор на АГКК и даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – план за застрояване за описаните поземлени имоти
    24. Докладна записка вх. № ОбС-07-205/20.07.2023г. (изх. № РД-28-399/20.07.2023г.) от Иво Димов относно: Изменение на решение № 854/27.10.2022 г. в частта на сроковете за усвояване и връщане на кредит № 1349/11.11.2022 г. от Фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране на допустими разходи за изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.003-0005 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление”, финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на ОПОС 2014 – 2020 г.
    25. Докладна записка вх. № ОбС-07-128#3/19.07.2023г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
    26. Докладна записка вх. № ОбС-07-138#3/19.07.2023г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

С уважение,

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: