Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 25. 02. 2021г. (четвъртък), от 09.00 часа, което ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom.

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.61а ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

заседание Общински съвет на община Димитровград на 25. 02. 2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа, което ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom.

Същото ще бъде директно излъчвано на фейсбук страницата

 „Общински съвет Димитровград”

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-42/11.02.2021г. (изх. № РД-28-69/11.02.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на бюджета на община Димитровград за 2021 година
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-45/12.02.2021г. (изх. № РД-28-61/11.02.2021г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г.
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-46/12.02.2021г. (изх. № РД-28-62/11.02.2021г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 4. Докладна записка вх. № ОбС-10-37#1/15.02.2021г. от Гергана Кръстева относно: Въпросник за самооценка на СФУК ЗА 2020г. , Доклад за състоянието на СФУК за 2020г. и План за подобряване СФУК за 2021г.
 5. Докладна записка вх. № ОбС-10-39#1/15.02.2021г. от Гергана Кръстева относно: Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в МБАЛ „Св. Екатерина” ЕООД - Димитровград и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол през 2020 г.
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-44#1/12.02.2021г. от Гергана Кръстева относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 372/28.01.2021 г. на Общински съвет Димитровград
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-54/12.02.2021г. от Гергана Кръстева относно: Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 378/28.01.2021 г. на Общински съвет Димитровград
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-51/12.02.2021г. (изх. № РД-28-66/11.02.2021г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наемна части от имот, публична общинска собственост – сграда на ОУ „Алеко Константинов”  Димитровград
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-52/12.02.2021г. (изх. № РД-28-67/11.02.2021г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имоти под наем на ************** гр.София за временно ползване за спомагателни и допълнителни площадки
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-50/12.02.2021г. (изх. № РД-28-65/11.02.2021г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот с идентификатор 69691.174.35 по КК и КР на с.Странско (стар номер 174035) за настаняване на пчелни семейства
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-49/12.02.2021г. (изх. № РД-28-60/11.02.2021г.) от Иво Димов относно: Прекратяване на договор за концесия на язовир кад.№000091 с. Странско
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-47/12.02.2021г. (изх. № РД-28-63/11.02.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот ПИ №191.248 по плана на новообразуваните имоти по  §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м. ”Керешлика” землище с. Добрич между Община Димитровград и н-ци на В. Д.
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-48/12.02.2021г. (изх. № РД-28-64/11.02.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот ПИ №191.299 по плана на новообразуваните имоти по §4 ОТ ПЗР на ЗСПЗЗ в м.”Керешлика” землище с. Добрич между Община Димитровград и Т. И.
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-53/12.02.2021г. (изх. № РД-28-68/11.02.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот 21052.1015.2178 в гр. Димитровград между Община Димитровград и Р. И. и С. И.
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-39/11.02.2021г. (изх. № РД-28-57/11.02.2021г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение на уличната регулация  в кв. 54 по плана на с. Радиево, одобрен със заповеди № 1135/1991г. и РД.06-132/2017г. на Кмета на Община Димитровград, с което след геодезическо заснемане от лицензиран специалист, се предвижда нова обслужваща улица с проектни осови точки №№ 107а -107б- 107 в и се урегулират нови общински имоти - УПИ І „За РПК”, УПИ V и УПИ VІІІ „За озеленяване” и УПИ ХІ, прилежащ към съществуващия павилион с пл. №458, който се отрежда „За обществено обслужване”, така както е показано в графичната част на проекта
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-40/11.02.2021г. (изх. № РД-28-58/11.02.2021г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение на нереализирана проектна улична регулация при  о.т. № 112-111-110-145-144-144а-144б-146а и 147б, намираща се източно  и южно от кв. 74 по плана на с. Сталево, одобрен със заповед № 90/1984г, с което след геодезическо заснемане от лицензиран специалист се предвижда запазване на съществуващите улици като  новата улична регулация се прокарва по новозаснетите  им граници , а  дворищно регулационния план на съседните имоти се изменя с цел прокарване на  вътрешните регулационни линии  по съществуващите имотни граници при условията на чл. 208 от ЗУТ във връзка с §8, ал.2, т.3 от ПР на ЗУТ
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-41/11.02.2021г. (изх. № РД-28-59/11.02.2021г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение на уличната регулация, намираща се източно от кв. 56а при  о.т. № 182-183-184  по плана на гр. Меричлери, одобрен със заповед № 1830/1993г, при което въз основа на данни от геодезическо заснемане на лицензиран специалист, се заличава част от нереализираната на място проектна улица, а дворищно регулационния план  се изменя като се урегулират нови общински имоти, съобразени с новото проектно решение, така както е показано в графичната част на проекта
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-43/11.02.2021г. (изх. № РД-28-70/11.02.2021г.) от Иво Димов относно:  Одобряване на задания и даване разрешение  за откриване на процедури при спазване изискванията на чл.134, ал. 1, т.1 във връзка с чл.134, ал.3 от ЗУТ за едновременно изработване на :

- Проект за изменение на Общия устройствен план на Община Димитровград, одобрен с решение № 793/2017г. на Общински съвет Димитровград с обхват в границите на частен  поземлен имот с идентификатор 06762.18.204 с нтп „табани”, вид на територията „Добив на полезни изкопаеми” по кадастралната карта на землището на с. Бряст, с предвидена за имота устройствена зона с ОУПО „ Група нарушени територии за оздравяване, възстановяване и укрепване на земната основа”

- Подробен устройствен план-План за застрояване на поземлен имот с идентификатор 06762.18.204 с нтп „табани”, вид на територията „Добив на полезни изкопаеми” по кадастралната карта на землището на с. Бряст, във връзка със създаване условия за реализиране на заявено инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична електроцентрала с мощност 2199.96 кWp

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-55#1/17.02.2021г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-56#1/17.02.2021г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 3. Докладна записка вх. № ОбС-10-23#2/29.01.2021г. от Гергана Кръстева относно: Редовно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД–Хасково за дата 09.03.2021г., което ще се проведе неприсъствено на основание чл. 9, ал.5 от ПОДАВИК

 

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: