Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 24. 11. 2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А

 

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

С В И К В А М

 

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 24.11.2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

    1. Докладна записка вх. № ОбС-07-248/10.11.2022г. (изх. № РД-28-509/10.11.2022г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г.
    2. Докладна записка вх. № ОбС-07-249/10.11.2022г. (изх. № РД-28-510/10.11.2022г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в Община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
    3. Докладна записка вх. № ОбС-07-256/11.11.2022г. (изх. № РД-28-519/11.11.2022г.) от Иво Димов относно: Промяна в програмата за капиталовите разходи, финансирани със средства от целевата субсидия за капиталови разходи, определена със Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 година, включително преходен остатък, и разпределение на допълнителен трансфер за целева субсидия за капиталови разходи по бюджета на Община Димитровград съгласно Постановление № 229 от 29.07.2022 г. на Министерски съвет за одобряване на допълнителни трансфери по бюджетите на общините за 2022 г.
    4. Докладна записка вх. № ОбС-07-258/11.11.2022г. (изх. № РД-28-521/11.11.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Димитровград с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.001 „Грижа в дома“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027
    5. Докладна записка вх. № ОбС-07-262/15.11.2022г. (изх. № РД-28-525/15.11.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Димитровград с проектно предложение по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.002 “Укрепване на общинския капацитет” по Програма “Развитие на човешките ресурси”2021-2027
    6. Докладна записка вх. № ОбС-07-264/16.11.2022г. (изх. № РД-28-527/16.11.2022г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на община Димитровград по Национален план за възстановяване и устойчивост, Приоритетна ос Образование и умения, Процедура BG-RRP-1.009-"А2 Изграждане на младежки центрове (в градове, които не са областни)"
    7. Докладна записка вх. № ОбС-07-217/13.10.2022г. от Тодор Тодоров относно: Изменение на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград
    8. Докладна записка вх. № ОбС-07-259/11.11.2022г. (изх. № РД-28-523/11.11.2022г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба № 24 за реда и условията за извършване на строителни и монтажни работи, свързани с разкопаване на територията на Община Димитровград
    9. Докладна записка вх. № ОбС-07-247/08.11.2022г. от Тодор Тодоров относно: Отпускане на средства на ФК „Бригада 2010“, Димитровград
    10. Докладна записка вх. № ОбС-07-253/10.11.2022г. (изх. № РД-28-514/10.11.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на Политическа партия ГЕРБ Димитровград
    11. Докладна записка вх. № ОбС-07-254/10.11.2022г. (изх. № РД-28-515/10.11.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на Политическа партия БСП Димитровград
    12. Докладна записка вх. № ОбС-07-255/10.11.2022г. (изх. № РД-28-516/10.11.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на Политическа партия ДПС Димитровград
    13. Докладна записка вх. № ОбС-07-257/11.11.2022г. (изх. № РД-28-520/11.11.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на Политическа партия „Демократи за силна България” в Димитровград
    14. Докладна записка вх. № ОбС-07-260/11.11.2022г. (изх. № РД-28-524/11.11.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на съгласие за разделяне на поземлени имоти с идентификатори 21052.1008.294, 21052.1005.105 и 21052.1005.13, кв. „Вулкан” по кадастралната карта на гр. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-38/05.07.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК София, собственост на Община Димитровград
    15. Докладна записка вх. № ОбС-07-263/16.11.2022г. (изх. № РД-28-528/16.11.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлени имоти с идентификатори 61368.203.650 и 61368.203.651, м. „Табаня”, по кадастралната карта на землище с. Радиево, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-487/11.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК
    16. Докладна записка вх. № ОбС-07-265/16.11.2022г. (изх. № РД-28-529/16.11.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – план за застрояване на поземлен имот с идентификатор 47843.29.381, м. „Павлета”, по кадастралната карта на землище гр. Меричлери, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-518/19.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК
    17. Докладна записка вх. № ОбС-07-250/10.11.2022г. (изх. № РД-28-511/10.11.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имоти за настаняване на пчелни семейства
    18. Докладна записка вх. № ОбС-07-251/10.11.2022г. (изх. № РД-28-512/10.11.2022г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ VII-131 кв. 24 по плана на с. Брод между Община Димитровград и „*******” ЕООД
    19. Докладна записка вх. № ОбС-07-252/10.11.2022г. (изх. № РД-28-513/10.11.2022г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ III-2 кв. 2 по плана на с. Голямо Асеново между Община Димитровград и З. И.
    20. Докладна записка вх. № ОбС-07-244#1/16.11.2022г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
    21. Докладна записка вх. № ОбС-07-245#1/16.11.2022г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
    22. Докладна записка вх. № ОбС-07-261#1/16.11.2022г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

С уважение,

 

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Заместник - председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: