Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 24. 06. 2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А

 

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 24. 06. 2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-145/11.06.2021г. (изх. № РД-28-278/11.06.2021г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-146/11.06.2021г. (изх. № РД-28-279/11.06.2021г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-150/11.06.2021г. (изх. № РД-28-283/10.06.2021г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на общински имот – стая № 207 на IІ етаж Административна сграда бул. „Трети март”  1 на Сдружение „ Шахматен клуб Димитровград”
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-143/09.06.2021г. (изх. № РД-28-276/08.06.2021г.) от Иво Димов относно: Одобряване на  Проект за изменение на Специализиран подробен устройствен план-паркоустройствен проект на Парк „Марица”,одобрен с решение № 362/30.10.2008г. на Общински съвет Димитровград ,който е изработен след допущане,дадено с решение №264/30.07.2020г. на Общински съвет Димитровград  при спазване предвижданията на Общия устройствен план на Община Димитровград, одобрен с решение № 793/2017г. на Общински съвет и изискванията на чл.62,ал.9 и  чл. 134,ал.2,т.6  от ЗУТ  
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-141/08.06.2021г. (изх. № РД-28-274/08.06.2021г.) от Иво Димов относно: Одобряване на  Подробен устройствен план-Парцеларен план и специализирана ВиК схема  за определяне на трасе на линеен обект „Изместване на магистрален напорен водопровод от шахта при ПСПВ /Пречиствателна станция за питейни води - Димитровград/ намираща се в общински поземлен имот 21539.6.9901 по кадастралната карта на землището на с. Добрич, до градски резервоар в общински поземлен имот 21052.350.56 по кадастралната карта на Димитровград”, преминаващо през землищата на с. Добрич и гр. Димитровград
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-140/08.06.2021г. (изх. № РД-28-273/08.06.2021г.) от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване на съгласие за откриване на процедура за изработване на Подробен устройствен план-план за регулация и застрояване на частен поземлен имот № 80.11 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност „Кайряка”, землище с. Великан,одобрен със заповед № РД-11-118/2003г. на Областен управител Хасково, с цел провеждане на процедура по преотреждане на земеделската земя за неземеделски нужди и изграждане на  жилищна сграда
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-139/08.06.2021г. (изх. № РД-28-272/08.06.2021г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение на нереализирана проектна улична регулация при  о.т. № 73-77-80, намираща се източно от кв.39  по плана на Димитровград за кв. Изток, одобрен със заповед № 290/2004г. и решение № 366/2005г. на Общински съвет Димитровград, при което след геодезическо заснемане от лицензиран специалист се предвижда запазване на съществуваща улица като  новата улична регулация се прокарва по новозаснетите  граници, а  дворищно регулационния план на прилежащите имоти се изменя с цел прокарване на  вътрешните регулационни линии  по  имотните граници, установени с геодезическо заснемане  при условията  §8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-147/11.06.2021г. (изх. № РД-28-280/11.06.2021г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал.3 от  ЗОС – УПИ XI-581 кв. 54 по плана на с. Радиево, на  „************” ООД
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-149/11.06.2021г. (изх. № РД-28-282/11.06.2021г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на част от общински имот с идентификатор 68669.39.652 по КК и КР на с. Сталево (стар номер 000652) за настаняване на пчелни семейства
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-151/11.06.2021г. (изх. № РД-28-284/11.06.2021г.) от Иво Димов относно: Промяна на Решение № 478/27.05.2021г. на ОбС Димитровград за одобряване на Решение за прекратяване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 87076.86.24, област Хасково, община Димитровград, с.Ябълково, вид собств. „Общинска публична”, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 51127 кв. м, стар номер 000209
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-153/15.06.2021г. от Иво Димов относно: Одобряване на Годишен план за ползване на дървесина през 2021г., опис на насажденията, от които ще се ползва дървесина през 2021г. в горски территории, собственост на Община Димитровград и предложение за количествата и единични цени за продажба на стояща дървесина на корен
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-142#1/08.06.2021г. от Юлиян Семерджиев относно: Допълване на състава на утвърдените постоянните комисии към Общински съвет – Димитровград
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-138/07.06.2021г. от Юлиян Семерджиев относно: Промяна на състава на комисия съгласно Правилник за финансово подпомагане на процедури и дейности по асистирана репродукция на съпрузи и лица, живеещи на съпружески начала, с репродуктивни проблеми на територията на Община Димитровград
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-136#1/16.06.2021г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-148/11.06.2021г. (изх. № РД-28-281/11.06.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на годишния отчет от дейността на МБАЛ „Св.Екатерина” ЕООД за 2020г.
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-144/10.06.2021г. от Юлиян Семерджиев относно: Създаване на временна комисия за провеждане на тайно гласуване за удостояване с отличие „ Почетен знак на община  Димитровград”, като съставът й се състои от петима членове избрани от ОбС - Димитровград
 17. Докладна записка вх. № ОбС-10-48#1/11.06.2021г. от Комисия по чл.35 ал.2 на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград относно: Удостояване на Народно читалище „Просвета - 1921” село Златополе, община Димитровград с отличието „Почетен знак на Община Димитровград”
 18. Докладна записка вх. № ОбС-10-53#1/11.06.2021г. от Комисия по чл.35 ал.2 на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград относно: Удостояване на Народно читалище „Искрица - 1901” село Скобелево, община Димитровград с отличието „Почетен знак на Община Димитровград”
 19. Докладна записка вх. № ОбС-10-57#1/11.06.2021г. от Комисия по чл.35 ал.2 на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград относно: Удостояване на Народно читалище „Пробуда - 1896” село Горски извор, община Димитровград с отличието „Почетен знак на Община Димитровград”
 20. Докладна записка вх. № ОбС-10-58#1/11.06.2021г. от Комисия по чл.35 ал.2 на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград относно: Удостояване на Народно читалище „Просвета - 1896” град Меричлери, община Димитровград с отличието „Почетен знак на Община Димитровград”
 21. Докладна записка вх. № ОбС-10-71#1/11.06.2021г. от Комисия по чл.35 ал.2 на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград относно: Удостояване на Образцово Народно читалище „Христо Ботев - 1871” село Ябълково, община Димитровград с отличието „Почетен знак на Община Димитровград”

 

 

 

 

 

С уважение, 

 

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Заместник-председател на Общински съвет

Димитровград

 

Файлове: