Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 23. 02. 2023 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 23.02.2023 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

    1. Докладна записка вх. № ОбС-07-34/10.02.2023г. (изх. № РД-28-67/09.02.2023г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2023 г.
    2. Докладна записка вх. № ОбС-07-35/10.02.2023г. (изх. № РД-28-68/09.02.2023г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в Община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
    3. Докладна записка вх. № ОбС-07-48/10.02.2023г. (изх. № РД-28-82/10.02.2023г.) от Иво Димов относно: Разпределение на преходния остатък от 2022 г.
    4. Докладна записка вх. № ОбС-07-33/09.02.2023г. (изх. № РД-28-63/09.02.2023г.) от Иво Димов относно: Уреждане на бюджтните разплащания в Община Димитровград през 2023 г.
    5. Докладна записка вх. № ОбС-07-28/08.02.2023г. (изх. № РД-28-62/08.02.2023г.) от Иво Димов относно: Разпределение на средствата от целева субсидия за капиталови разходи до размера, определен с чл.51 от ЗДБРБ за 2022 г. и чл.1, ал.1, т.1 от Постановление № 229/29.07.2022 г. на Министерски съвет за 2023 година по обекти за строителство и основен ремонт, за придобиване на материални и нематериални дълготрайни активи и за проучвателни и проектни работи, включително за съфинансиране и за плащания по заеми за капиталови разходи съгласно чл.6, ал.1 от Закона за прилагане на разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2022 г.
    6. Докладна записка вх. № ОбС-07-26/08.02.2023г. (изх. № РД-28-60/08.02.2023г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на Община Димитровград за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране на допустими разходи за изпълнение на проект с № от ИСУН BG16RFOP001-1.032-0004-C01/12.05.2020 „Реставрация и ремонт на Културен дом „Химик”, включително прилежащи площи, гр. Димитровград”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020
    7. Докладна записка вх. № ОбС-07-27/08.02.2023г. (изх. № РД-28-61/08.02.2023г.) от Иво Димов относно: Отпускане на средства за оздравяване на финансовото състояние на МБАЛ „Света Екатерина - Димитровград” ЕООД
    8. Докладна записка вх. № ОбС-07-46/10.02.2023г. (изх. № РД-28-80/09.02.2023г.) от Иво Димов относно: Одобряване на нови цени на билети по договори за „Обществен превоз на пътници по утвърдени маршрутни разписания на автобусни линии от републиканската , областната и общинската транспортни схеми”
    9. Докладна записка вх. № ОбС-07-3#2/10.02.2023г. (изх. № РД-28-74/09.02.2023г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград (приета с Решение № 766/28.09.2017 г.)
    10. Докладна записка вх. № ОбС-07-42/10.02.2023г. (изх. № РД-28-76/09.02.2023г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на част от недвижим имот, публична общинска собственост, Димитровград
    11. Докладна записка вх. № ОбС-07-45/10.02.2023г. (изх. № РД-28-79/09.02.2023г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот - сервизна стая на XIV етаж и покривно пространство в сградата на общинска администрация - за безвъзмездно ползване от МВР
    12. Докладна записка вх. № ОбС-07-47/10.02.2023г. (изх. № РД-28-81/10.02.2023г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот, публична общинска собственост - за ползване и управление на ОП ОКДПО
    13. Докладна записка вх. № ОбС-07-40/10.02.2023г. (изх. № РД-28-73/09.02.2023г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за настаняване на пчелни семейства
    14. Докладна записка вх. № ОбС-07-37/10.02.2023г. (изх. № РД-28-70/09.02.2023г.) от Иво Димов относно: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 от ЗУТ с А. А.
    15. Докладна записка вх. № ОбС-07-38/10.02.2023г. (изх. № РД-28-71/09.02.2023г.) от Иво Димов относно: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 от ЗУТ с М. Г.
    16. Докладна записка вх. № ОбС-07-39/10.02.2023г. (изх. № РД-28-72/09.02.2023г.) от Иво Димов относно: Сключване на предварителен договор по реда на чл. 15 от ЗУТ с М. Ч.
    17. Докладна записка вх. № ОбС-07-36/10.02.2023г. (изх. № РД-28-69/09.02.2023г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ IV-628 кв. 69 по плана на с. Крепост между Община Димитровград и Д. Г.
    18. Докладна записка вх. № ОбС-07-41/10.02.2023г. (изх. № РД-28-75/09.02.2023г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ I-90 кв. 3 по плана на с. Злато поле между Община Димитровград и К. Д., и В. Д.
    19. Докладна записка вх. № ОбС-07-43/10.02.2023г. (изх. № РД-28-77/09.02.2023г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС – УПИ XIV-252 кв. 46 по плана на с. Черногорово, на К. А.
    20. Докладна записка вх. № ОбС-07-44/10.02.2023г. (изх. № РД-28-78/09.02.2023г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС – имот УПИ XII-616 кв. 59 с. Крепост, на С. Я.
    21. Докладна записка вх. № ОбС-07-30/09.02.2023г. (изх. № РД-28-64/09.02.2023г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за улична регулация на кв. 25, с. Крепост, Община Димитровград
    22. Докладна записка вх. № ОбС-07-31/09.02.2023г. (изх. № РД-28-65/09.02.2023г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на УПИ I ДСО „Благоустройство и комунално стопанство”, УПИ II СМУ „Исстрой” Пловдив и УПИ IX, кв. 203, кв. „Марийно”, гр. Димитровград, отразени в кадастралната карта като поземлени имоти с идентификатори 12052.1010.55, 21052.1010.56 и 21052.1010.57
    23. Докладна записка вх. № ОбС-07-32/09.02.2023г. (изх. № РД-28-66/09.02.2023г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение за изработване на проект за Подробен устройствен план – изменение на план за регулация и план за застрояване на част от кв. 179, гр. Димитровград в обхват поземлени имоти с идентификатори 21052.1005.112, 21052.1005.7, 21052.1005.113, 21052.1005.8, 21052.1005.3 и 21052.1005.4
    24. Докладна записка вх. № ОбС-07-49/15.02.2023г. (изх. № РД-28-85/15.02.2023г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение за изработване на проект за изменение на Подробен устройствен план - план за регулация на кв. 26А, гр. Меричлери, общ. Димитровград
    25. Докладна записка вх. № ОбС-07-29/09.02.2023г. от Николай Янев относно: Прекратяване съществуването на обособената територия, обслужвана от „ВиК“ ООД Димитровград /Докладна записка от Гергана Кръстева – ОбС-10-317#1/13.01.2023 г./

 

 

 

С уважение,

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: