Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 22. 12. 2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А

 

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

С В И К В А М

 

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 22.12.2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

    1. Докладна записка вх. № ОбС-07-272/09.12.2022г. (изх. № РД-28-567/08.12.2022г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г.
    2. Докладна записка вх. № ОбС-07-273/09.12.2022г. (изх. № РД-28-568/08.12.2022г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в Община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
    3. Докладна записка вх. № ОбС-07-286/12.12.2022г. (изх. № РД-28-582/12.12.2022г.) от Иво Димов относно: Актуализация на бюджета на Община Димитровград за 2022 година
    4. Докладна записка вх. № ОбС-07-268/06.12.2022г. (изх. № РД-28-526/16.11.2022г.) от Иво Димов относно:

1. Приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2023 година;

2. Определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Димитровград през 2023 година

    1. Докладна записка вх. № ОбС-07-271/08.12.2022г. (изх. № РД-28-566/06.12.2022г.) от Иво Димов относно: Освобождаване на училища, читалища и лечебни заведения на територията на община Димитровград от такса „битови отпадъци” за 2023 година
    2. Докладна записка вх. № ОбС-07-287/12.12.2022г. (изх. № РД-28-584/12.12.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на съгласие за кандидатстване на Община Димитровград с проектно предложение по процедура чрез подбор на проекти за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG05SFPR002-2.003 „Бъдеще за децата“ по Програма “Развитие на човешките ресурси” 2021-2027 (Процедурата)
    3. Докладна записка вх. № ОбС-07-274/09.12.2022г. (изх. № РД-28-569/08.12.2022г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - сграда на Кметство с.Горски извор
    4. Докладна записка вх. № ОбС-07-280/09.12.2022г. (изх. № РД-28-575/08.12.2022г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост - сграда на Кметство с. Скобелево
    5. Докладна записка вх. № ОбС-07-281/09.12.2022г. (изх. № РД-28-576/08.12.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот – стая № 207 в Административна сграда на бул.”Трети март” I - за безвъзмездно ползване на Общински съвет на КНСБ Димитровград при Регионален съвет на КНСБ Хасково
    6. Докладна записка вх. № ОбС-07-278/09.12.2022г. (изх. № РД-28-573/08.12.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на спортен имот за безвъзмездно ползване на „Баскетболен клуб Димитровград 2020”
    7. Докладна записка вх. № ОбС-07-282/09.12.2022г. (изх. № РД-28-577/08.12.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на спортен имот за безвъзмездно ползване на „Спортен клуб по кикбокс и муай тай „Фаворит - Димитровград”
    8. Докладна записка вх. № ОбС-07-283/09.12.2022г. (изх. № РД-28-578/08.12.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на спортен имот за безвъзмездно ползване на „Спортен клуб по скокове на батут Младост” Димитровград
    9. Докладна записка вх. № ОбС-07-284/09.12.2022г. (изх. № РД-28-579/08.12.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на спортен имот за безвъзмездно ползване на „Волейболен клуб Раковски – Димитровград”
    10. Докладна записка вх. № ОбС-07-285/09.12.2022г. (изх. № РД-28-580/09.12.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на спортен имот за безвъзмездно ползване на „Футболен клуб Димитровград - 1947”
    11. Докладна записка вх. № ОбС-07-270/07.12.2022г. от СГ Коалиция „Движение Заедно за промяна” относно: Безвъзмездно предоставяне на проследяващи устройства за деца и младежи със специални образователни потребности (СОП) - деца от аутистичния спектър, с емоционални и поведенчески разстройства, с комуникативни нарушения и на хора с деменция, преддеменция и Алцхаймер
    12. Докладна записка вх. № ОбС-07-267/28.11.2022г. (изх. № РД-28-537/28.11.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – парцеларен план за водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор 21052.352.142, УПИ II, кв. 212, по кадастралната карта на гр. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-38/05.07.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК
    13. Докладна записка вх. № ОбС-07-288/12.12.2022г. (изх. № РД-28-585/12.12.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – план за застрояване и парцеларен план за елементите на техническата инфраструктура на поземлен имот с идентификатор 39668.145.6, м. “Горния кър“ по кадастралната карта на землище с. Крепост, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-600/31.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК
    14. Докладна записка вх. № ОбС-07-276/09.12.2022г. (изх. № РД-28-571/08.12.2022г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС – УПИ II-510 кв. 45 по плана на с. Брод, на С. Т.
    15. Докладна записка вх. № ОбС-07-275/09.12.2022г. (изх. № РД-28-570/08.12.2022г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ 1 кв. 54 по плана на с. Радиево между Община Димитровград и Т. Д., и Г. С.
    16. Докладна записка вх. № ОбС-07-277/09.12.2022г. (изх. № РД-28-572/08.12.2022г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот с идентификатор 21052.1002.290 по КК на Димитровград между Община Димитровград и С. С.
    17. Докладна записка вх. № ОбС-07-279/09.12.2022г. (изх. № РД-28-574/08.12.2022г.) от Иво Димов относно: Прекратяване на договор за концесия на язовир кад. № 000735 с. Бодрово
    18. Докладна записка вх. № ОбС-07-269#1/14.12.2022г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

 

 

 

С уважение,

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: