Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 19. 09. 2022 г. (понеделник), от 17.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А

 

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 19.09.2022 г. (понеделник), от 17.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-171/04.08.2022г. (изх. № РД-28-360/04.08.2022г.) от Иво Димов относно: Годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2021 година
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-190/09.09.2022г. (изх. № РД-28-374/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Актуализация на бюджета на Община Димитровград за 2022 година
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-189/09.09.2022г. (изх. № РД-28-373/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Разходване на част от месечните отчисления по чл.60 и чл.64 от Закона за управление на отпадъците, налични по сметка на Община Димитровград за периода от м.март до м.юли 2022 г.
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-192/09.09.2022г. (изх. № РД-28-375/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Допълнение към програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2022 г.
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-193/09.09.2022г. (изх. № РД-28-376/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-177/17.08.2022г. (изх. № РД-28-363/16.08.2022г.) от Иво Димов относно: Създаване на нова социална услуга „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция “
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-183/01.09.2022г. от Галина Чингарова относно: Финансиране на двойки от община Димитровград, одобрени за финансово подпомагане за процедури и дейности по асистирана репродукция
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-116#6/07.09.2022г. от Гергана Кръстева относно: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково мандат 2023-2027г., които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд – Пловдив
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-186/09.09.2022г. (изх. № РД-28-367/08.09.2022г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на Община Димитровград за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране на допустими разходи за изпълнение на проект № BG16M1OP002-5.003-0005 „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление”, финансиран по приоритетна ос 5 „Подобряване качеството на атмосферния въздух” на ОПОС 2014 – 2020 г.
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-188/09.09.2022г. (изх. № РД-28-372/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на Община Димитровград за кредит от Фонд ФЛАГ ЕАД за финансиране на допустими разходи за изпълнение на проект с № от ИСУН BG16RFOP001-1.032-0005-C01/12.05.2020 „ Основно обновяване на Драматичен театър „Апостол Карамитев“, гр. Димитровград”, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014- 2020
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-187/09.09.2022г. (изх. № РД-28-368/08.09.2022г.) от Иво Димов относно: Изменение на решение № 441 от 29.04.2021 г. за удължаване на срока за погасяване по Договор за финансиране на допустим проект № 21F-000591 от 14.06.2021 г., сключен между ДЗЗД „Фонд за устойчиво градско развитие”, „Обединена българска банка” АД и „Фонд за устойчиво градско развитие“ ЕАД и Община Димитровград за реализацията на проект „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, град Димитровград”, финансиран по ОП „Региони в растеж” 2014-2020
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-196/09.09.2022г. (изх. № РД-28-385/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот с идентификатор 61368.888.2 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиево, община Димитровград, с площ 25 469 м2; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: Спортно игрище. и Сграда с идентификатор 61368.888.2.1 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Радиево, община Димитровград, с площ 73 м2; Брой етажи: 1; Предназначение: Спортна сграда, база (АОС №538/05.05.2022г.)
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-173/08.08.2022г. от Калинка Монева относно: Отпускане от бюджета на общината на 2000 лева за поръчване, изработване и поставяне на постамент и гранитна паметна плоча на Ангел войвода в землището на с. Бодрово в местността, наречена “Големия гьол”, където е било скривалището на народния герой и неговата чета
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-197/09.09.2022г. (изх. № РД-28-379/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на част от общински имот – втори етаж на бивше училище „Неофит Бозвели” с. Добрич – за безвъзмездно ползване от Народно читалище „Нов път 2011” с. Добрич
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-198/09.09.2022г. (изх. № РД-28-380/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на част от общински имот – първи етаж на бивше училище „Неофит Бозвели” с. Добрич – за безвъзмездно ползване от Народно читалище „Пробуда 1926” с. Добрич
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-200/09.09.2022г. (изх. № РД-28-382/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот с идентификатор 61889.32.8 в землището на с. Райново за безвъзмездно ползване от Народно читалище „Марица - 2008” с. Райново
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-202/09.09.2022г. (изх. № РД-28-384/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне за безвъзмездно ползване на части от имоти, общинска собственост, за разполагане на рекламно – информационни елементи на ФК „Димитровград 1947”
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-195/09.09.2022г. (изх. № РД-28-378/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот за настаняване на пчелни семейства
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-194/09.09.2022г. (изх. № РД-28-377/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот № 191.151 в м. ”Керешлика”, с. Добрич между община Димитровград и Г.А.
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-199/09.09.2022г. (изх. № РД-28-381/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Учредяване на право на пристрояване в имот 21052.1012.23 по КК на Димитровград на „*******” ЕООД
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-201/09.09.2022г. (изх. № РД-28-383/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Промяна на предназначение на части от имот, публична общинска собственост, в частна общинска собственост
 22. Докладна записка вх. № ОбС-07-184/09.09.2022г. (изх. № РД-28-370/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – парцеларен план за електрификация на поземлен имот с идентификатор 39668.142.41, м. “Кара дере“ по кадастралната карта на землище с. Крепост, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-600/31.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК
 23. Докладна записка вх. № ОбС-07-185/09.09.2022г. (изх. № РД-28-371/09.09.2022г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – план-схема и парцеларен план за оптично отклонение на „*******” ЕАД до Базова станция HKV0017 Горски извор, находяща се в поземлен имот с идентификатор 17141.197.37, м. „Тикерлички дорук” по кадастралната карта на землище с. Горски извор, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-516/19.10.2017 г. г. на Изпълнителния директор на АГКК
 24. Докладна записка вх. № ОбС-07-179/26.08.2022г. от Гергана Кръстева относно: Допълване на състава на утвърдените постоянните комисии към Общински съвет – Димитровград
 25. Докладна записка вх. № ОбС-07-180/26.08.2022г. от Гергана Кръстева относно: Избиране на временна комисия за изготвяне на Наредба за изменение и допълнение на Наредба за организацията на работата и условията на отглеждане на кучета в общински приют за безстопанствени животни в Община Димитровград (приета с Решение № 569 от 30.09.2021г.)
 26. Докладна записка вх. № ОбС-10-237#3/24.08.2022г. от Гергана Кръстева относно: Свикване на извънредно присъствено заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД–Хасково на 20.09.2022г. от 11:00 ч., което ще се проведе в сградата на Областна администрация гр.Хасково. Определена е и резервна дата и час за провеждане на заседанието - 26.09.2022г. от 11:00 часа, без промяна на дневния ред

 

 

 

 

С уважение,

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: