Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 17. 12. 2020 г. (четвъртък), от 09.00 часа, което ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom.

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.61а ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

заседание Общински съвет на община Димитровград на 17. 12. 2020 г. (четвъртък), от 09.00 часа, което ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom.

Същото ще бъде директно излъчвано на фейсбук страницата

 „Общински съвет Димитровград”

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-295/04.12.2020г. (изх. № РД-28-523/03.12.2020г.) от Иво Димов относно: Актуализация на бюджета на Община Димитровград за 2020 година
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-300/09.12.2020г. (изх. № РД-28-527/09.12.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Димитровград за 2021г.
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-296/07.12.2020г. (изх. № РД-28-525/07.12.2020г.) от Иво Димов относно: Заявление от Община Димитровград до Министъра на околната среда и водите за одобряване разходване на натрупани средства по чл.60, ал.2, т.1 и т.2 и чл.64, ал.1 от Закона за управление на отпадъците, за прилагане на мерки по чл.63, ал.4 и ал.7 от Закона за здравето.
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-286/30.11.2020г. (изх. № РД-28-497/30.11.2020г.) от Иво Димов относно: Освобождаване на училища, читалища и лечебни заведения на територията на община Димитровград от такса „битови отпадъци” за 2021 година
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-301/10.12.2020г. (изх. № РД-28-528/10.12.2020г.) от Иво Димов относно: Разкриване на социалната услуга в "Обществена трапезария"
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-283/16.11.2020г. (изх. № РД-28-491/13.11.2020г.) от Иво Димов относно:

          1. Приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2021 година;

               2. Определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Димитровград през 2021 година;

- приложение 1

- приложение 2

-приложение 3

- приложение 4

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-298/08.12.2020г(изх. № РД-28-526/08.12.2020г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване по проект „Красива България” – Кампания 2021 г. на община Димитровград
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-294/04.12.2020г(изх. № РД-28-522/03.12.2020г.) от Иво Димов относно: Изменение на Решение № 202 от 25.06.2020 г. на Общински съвет – Димитровград и във връзка с удължаване на срока за погасяване на суми по договор за кредит от „Фонд за органите на местно самоуправление – ФЛАГ” ЕАД за финансиране на разходи в изпълнение на проект № CB005.2.11.113 „Съвместни инициативи за резистентност на наводненията в трансграничния регион“ – FLOOD RESILIENCE, приоритетна ос “Околна среда”, специфична цел 1.1, Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия в трансграничния район, Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Турция 2014-2020, CCI2014TC16I5CB005
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-293/04.12.2020г(изх. № РД-28-520/04.12.2020г.) от Иво Димов относно: Утвърждаване размера на трудовото възнаграждение на кмет на община и кметове на кметства в Община Димитровград
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-288/30.11.2020гот Тодор Тодоров относно: Осигуряване на средства за финансиране на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в община Димитровград по Наредба 21 за 2021г.
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-289/30.11.2020гот Тодор Тодоров относно: Актуализиране на Програма „Димитровград на младите” за 2021 година
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-292/03.12.2020г(изх. № РД-28-500/03.12.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот -  помещение на ул. „Цар Симеон” 11 на БЧК Димитровград
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-290/03.12.2020г(изх. № РД-28-499/03.12.2020г.) от Иво Димов относно: Прекратяване на договор за концесия на язовир кад. №000314 с.Ябълково
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-291/03.12.2020г(изх. № РД-28-498/03.12.2020г.) от Иво Димов относно: Прекратяване на договор за концесия на язовир - имот 47843.48.147 по КК на гр.Меричлери и имот  21258.6.160 по КК и КР на с.Длъгнево
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-284#1/09.12.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: