Покана за заседание на Общински съвет на община Димитровград на 28. 10. 2021г. (четвъртък), от 09.00 часа, което ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.61а ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

заседание на Общински съвет на община Димитровград на 28.10.2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа, което ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom.

Същото ще бъде директно излъчвано на фейсбук страницата

 „Общински съвет Димитровград”

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-223/14.10.2021г. (изх. № РД-28-452/14.10.2021г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-224/14.10.2021г. (изх. № РД-28-453/14.10.2021г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-219/14.10.2021г. от Тодор Тодоров относно: Отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в община Димитровград за 2021 година
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-233/18.10.2021г. (изх. № РД-28-468/15.10.2021г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Стратегия за развитие чрез активизиране на местния потенциал по проект BGLD-1.002-0001 “Растеж чрез активизиране на местния потенциал – GALOP                    СТРАТЕГИЯ                     БИЗНЕС ПЛАН              
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-221/14.10.2021г. (изх. № РД-28-461/14.10.2021г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на община Димитровград по Процедура „Енергийна ефективност в сгради“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското Икономическо Пространство 2014-2021, Програма „Възобновяема енергия, енергийна ефективност, енергийна сигурност“, Приоритетна ос „Подобрена енергийна ефективност в сградите, промишлеността и общините“, Покана за набиране на проектни предложения №: BGENERGY-2.002.
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-222/14.10.2021г. (изх. № РД-28-463/14.10.2021г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване по проект на общината за безвъзмездна финансова помощ по Открита покана № 3 „Климат“, Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намалят емисиите и да се адаптират към променящия се климат“, на Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-234/18.10.2021г. (изх. № РД-28-469/15.10.2021г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на Община Димитровград по Открита покана № 3 „Климат“ по Резултат 4: „Повишена способност на местните общности да намаляват емисиите и да се адаптират към променящия се климат“ на Програма: „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-220/14.10.2021г. (изх. № РД-28-462/14.10.2021г.) от Иво Димов относно: Допускане на минимални отстояния по Наредба № РД-02-20-3 от 21.12.2015 г. за обект:  “Реконструкция и пристрояване на филиал към ДГ „Лилия“ в с. Радиево, Община Димитровград"
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-229/14.10.2021г. (изх. № РД-28-458/14.10.2021г.) от Иво Димов относно: Определяне на минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-230/14.10.2021г. (изх. № РД-28-459/14.10.2021г.) от Иво Димов относно: Недовършена сграда с идентификатори 21052.1014.549.20, 21052.1014.549.21, 21052.1014.549.22 и 21052.1014.549.23 по КК и КР на  Димитровград
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-225/14.10.2021г. (изх. № РД-28-454/14.10.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ IV-243 кв. 33 по плана на с. Бодрово между Община Димитровград и  „******************” ЕООД
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-226/14.10.2021г. (изх. № РД-28-455/14.10.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот 21539.137.25 в с. Добрич между Община Димитровград и „****** – *” ЕООД
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-227/14.10.2021г. (изх. № РД-28-456/14.10.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ V-294 кв. 28 по плана на с. Сталево между Община Димитровград и В. В.
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-228/14.10.2021г. (изх. № РД-28-457/14.10.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот 21052.1019.181 в гр. Димитровград между Община Димитровград и Д.А.
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-217/07.10.2021г. (изх. № РД-28-421/06.10.2021г.) от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване на разрешение  за откриване на процедура за изработване на Подробен устройствен план-план за регулация на частен поземлен имот с идентификатор 36573.4.412,местност „Церя”с вид на територията „земеделска” и н.т.п. „нива” по кадастралната карта на землището на с.Каснаково,одобрена със заповед № РД-18-517/2017г. на ИД на АГКК София, във връзка с провеждане на процедура по преотреждане на земеделската земя, с цел включването му в строителните граници на населеното място при условията на чл.38 от ППЗОЗЗ и приобщаването му към урегулиран поземлен имот УПИ ІІІ-113 в кв.9 по плана на с.Каснаково
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-231/14.10.2021г. (изх. № РД-28-460/14.10.2021г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на част от общински имот с идентификатор 15792.129.28 по КК и КР на с.Голямо Асеново (стар номер 129028) за настаняване на пчелни семейства
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-232#1/20.10.2021г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

 

С уважение, 

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Заместник-председател на Общински съвет

Димитровград

 

Файлове: