Покана за заседание на Общински съвет на община Димитровград на 25.11.2021г. (четвъртък), от 09.00 часа, което ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom

П О К А Н А

 

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.61а ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

С В И К В А М

 

 

заседание на Общински съвет на община Димитровград на 25. 11. 2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа, което ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom.

Същото ще бъде директно излъчвано на фейсбук страницата

Общински съвет Димитровград”

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

    1. Докладна записка вх. № ОбС-07-241/12.11.2021г. (изх. № РД-28-495/12.11.2021г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г.
    2. Докладна записка вх. № ОбС-07-242/12.11.2021г. (изх. № РД-28-496/12.11.2021г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
    3. Докладна записка вх. № ОбС-07-243/12.11.2021г. (изх. № РД-28-497/12.11.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за обществения ред при използване на превозни средства на територията на Община Димитровград
    4. Докладна записка вх. № ОбС-07-237/08.11.2021г. от Тодор Тодоров относно: Актуализиране на Програма „Димитровград на младите” за 2022 година
    5. Докладна записка вх. № ОбС-07-238/08.11.2021г. от Тодор Тодоров относно: Осигуряване на средства за финансиране на стипендии и еднократно финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в община Димитровград по Наредба 21 за 2022 г.
    6. Докладна записка вх. № ОбС-07-248/12.11.2021г. (изх. № РД-28-504/12.11.2021г.) от Иво Димов относно: Даване на съгласие за участие на Община Димитровград с проектно предложение „Основно обновяване на сградния фонд на Основно училище „Христо Смирненски” с. Радиево” за финансиране по Мярка М02 – „Подобряване на социалната инфраструктура” на Проект „Красива България”, Кампания 2022 г. и осигуряване на съфинансиране на проекта от страна на Община Димитровград
    7. Докладна записка вх. № ОбС-07-245/12.11.2021г. (изх. № РД-28-498/12.11.2021г.) от Иво Димов относно: Дарение на недвижим имот, частна общинска собственост, на Храм „Св. Влмч Димитър” гр. Димитровград – по реда на чл. 35 от ЗОС
    8. Докладна записка вх. № ОбС-07-236/01.11.2021г. от Митко Желязков относно: Дарение на недвижим имот, частна общинска собственост, УПИ IX – 219, кв. 20 по плана на село Райново, общ. Димитровград, обл. Хасково на Църковното настоятелство „Св. Николай Чудотворец“ село Райново по реда на чл. 35 от Закона за общинската собственост
    9. Докладна записка вх. № ОбС-07-246/12.11.2021г. (изх. № РД-28-499/12.11.2021г.) от Иво Димов относно: Съгласие за сключване на предварителен договор за учредяване на право на строеж в имоти с идентификатори 21052.1008.294 и 21052.1005.105 по КК и КР на Димитровград
    10. Докладна записка вх. № ОбС-07-244/12.11.2021г. (изх. № РД-28-467/15.10.2021г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на общински имот - бутик № 14 на II етаж Търговски комплекс бул.”Раковски” 16 на Фондация „Подари усмивка” Димитровград
    11. Докладна записка вх. № ОбС-07-247/12.11.2021г. (изх. № РД-28-501/12.11.2021г.) от Иво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на Подробен устройствен план – план за регулация и застрояване на поземлени имоти с идентификатори 39668.29.714, 39668.29.715 и 39668.29.716, м. “Кладенчето“ по кадастралната карта на землище с. Крепост, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-600/31.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Имотите са собственост на Община Димитровград
    12. Докладна записка вх. № ОбС-07-249#1/17.11.2021г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
    13. Докладна записка вх. № ОбС-07-250#1/17.11.2021г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
    14. Докладна записка вх. № ОбС-07-251#1/17.11.2021г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Заместник-председател на Общински съвет

Димитровград

 

Файлове: