Покана за заседание на Общински съвет на община Димитровград на 24.02.2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, което ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom

П О К А Н А

 

 

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.61а ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

заседание на Общински съвет на община Димитровград на 24. 02. 2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, което ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom.

Същото ще бъде директно излъчвано на фейсбук страницата

Общински съвет Димитровград”

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

    1. г.) от 222.200.11/41(изх. № РД-28- г.22.2002.11/24 вх. № ОбС-07-Докладна запискаИво Димов относно: Годишна програмата за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост за 2022 г.
    2. 2г.) от 2(изх. № РД-28-42/11.02.20 2г.2 вх. № ОбС-07-23/11.02.20Докладна запискаИво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
    3. Докладна записка вх. № ОбС-07-1/06.01.2022г. от Гергана Кръстева относно: Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г.
    4. Докладна записка вх. № ОбС-10-18#1/09.02.2022г. от Гергана Кръстева относно: Въпросник за самооценка на СФУК за 2021 г., Доклад за състоянието на СФУК за 2021 г. и План за подобряване СФУК за 2022 г.
    5. Докладна записка вх. № ОбС-10-21#1/09.02.2022г. от Гергана Кръстева относно: Доклад за състоянието на системите за финансово управление и контрол в МБАЛ „Св. Екатерина” ЕООД - Димитровград и Въпросник за самооценка на системите за финансово управление и контрол през 2021 г.
    6. г.) от 222.200.11/40(изх. № РД-28- г.222.200.11/42 вх. № ОбС-07-Докладна запискаИво Димов относно: Приемане на План за действие на община Димитровград в изпълнение на областната стратегия за интегриране на българските граждани от ромски произход и други граждани в уязвимо социално положение, живеещи в сходна на ромите ситуация (2022-2023)
    7. г.) от 222.200.11/52(изх. № РД-28- г.22.2002.11/34 вх. № ОбС-07-Докладна запискаИво Димов относно: Приемане на списък на жилищата, общинска собственост, за 2022 г.
    8. 2г.) от 2(изх. № РД-28-43/11.02.20 2г.2 вх. № ОбС-07-25/11.02.20Докладна запискаИво Димов относно: Предоставяне на помещения, частна общинска собственост, на Районна здравноосигурителна каса Хасково
    9. 2г.) от 2(изх. № РД-28-44/11.02.20 2г.2 вх. № ОбС-07-26/11.02.20Докладна запискаИво Димов относно: Отдаване под наем на обособени части от сградата на ОДТ „Апостол Карамитев”
    10. 2г.) от 2(изх. № РД-28-45/11.02.20 2г.2 вх. № ОбС-07-27/11.02.20Докладна запискаИво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3 от ЗОС – УПИ VI кв. 47 по плана на с. Брод, на А. И.
    11. 2г.) от 2(изх. № РД-28-46/11.02.20 2г.2 вх. № ОбС-07-28/11.02.20Докладна запискаИво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим УПИ II-1079 в кв. 56 а, отреден за „КОО” по КРП на Меричлери между община Димитровград и „***” ЕООД
    12. 2г.) от 2/11.02.207(изх. № РД-28-4 2г.2/11.02.209 вх. № ОбС-07-2Докладна запискаИво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим УПИ VII-602 в кв. 58, по КРП на с. Горски извор между община Димитровград и П. К.
    13. 2г.) от 2/11.02.209(изх. № РД-28-4 2г.2/11.02.2030 вх. № ОбС-07-Докладна запискаИво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим поземлен имот № 191.237 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в м. ”Керешлика” с. Добрич община Димитровград и К. В. и К. Д.
    14. 2г.) от 2(изх. № РД-28-48/11.02.20 2г.21/11.02.203 вх. № ОбС-07-Докладна запискаИво Димов относно: Учредяване на право на пристрояване в имот 21052.1016.310 по КК на Димитровград на К. К. и Н. С.
    15. 2г.) от 2(изх. № РД-28-58/11.02.20 2г.2 вх. № ОбС-07-40/11.02.20Докладна запискаИво Димов относно: Сключване на предварителен Договор по реда на чл.15 от ЗУТ в с. Светлина
    16. 2г.) от 2/11.02.209(изх. № РД-28-5 2г.2/11.02.201 вх. № ОбС-07-4Докладна запискаИво Димов относно: Предоставяне на общински имот за настаняване на пчелни семейства
    17. 2г.) от 2/11.02.2051(изх. № РД-28- 2г.2/11.02.2033 вх. № ОбС-07-Докладна запискаИво Димов относно: Приемане на Актуализиран план за действие за общинските концесии
    18. 2г.) от 23/11.02.205(изх. № РД-28- 2г.25/11.02.203 вх. № ОбС-07-Докладна запискаИво Димов относно: Срок на действие на Договор за концесия върху ПИ 17141.1.54 с. Горски извор между община Димитровград и „********” ООД
    19. 2г.) от 24/11.02.205(изх. № РД-28- 2г.26/11.02.203 вх. № ОбС-07-Докладна запискаИво Димов относно: Срок на действие на Договор за концесия върху ПИ 04844.98.286 с. Бодрово между община Димитровград и „********” ООД
    20. 2г.) от 25/11.02.205(изх. № РД-28- 2г.27/11.02.203 вх. № ОбС-07-Докладна запискаИво Димов относно: Срок на действие на Договор за концесия върху ПИ 69691.33.60 с. Странско между община Димитровград и ЕТ „*************”
    21. 2г.) от 26/11.02.205(изх. № РД-28- 2г.28/11.02.203 вх. № ОбС-07-Докладна запискаИво Димов относно: Срок на действие на Договор за концесия върху ПИ 04844.168.533 с. Бодрово между община Димитровград и ЕТ „************”
    22. 2г.) от 27/11.02.205(изх. № РД-28- 2г.29/11.02.203 вх. № ОбС-07-Докладна запискаИво Димов относно: Срок на действие на Договор за концесия върху ПИ 21539.104.107 по КК на с. Добрич и ПИ 39966.48.202 по КК на с. Крум между община Димитровград и „***********” ЕООД
    23. 2г.) от 20/11.02.205(изх. № РД-28- 2г.22/11.02.203 вх. № ОбС-07-Докладна запискаИво Димов относно: Предоставяне на мери и пасища, общинска собственост, на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни
    24. Докладна записка вх. № ОбС-07-22#1/16.02.2022г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
    25. 2г.) от 2.02.206/162(изх. № РД-28- 2г.2.02.206/147 вх. № ОбС-07-Докладна запискаИво Димов относно: Даване на съгласие за разделяне на поземлен имот с идентификатор 21052.352.29, м. „Белия бряг” по кадастралната карта на гр. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-38/05.07.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК София, собственост на Община Димитровград, частично разположен в коцесионната площ на находище „Юрт дере”, участък „Вулкан”, стопанисвано от „**********”АД, гр. Димитровград
    26. 2г.) от 2.02.207/163(изх. № РД-28- 2г.2.02.207/148 вх. № ОбС-07-Докладна запискаИво Димов относно: Даване на разрешение и одобряване на задание за проектиране на проект за изменение на Общия устройствен план на Община Димитровград, одобрен с Решение № 793/2017 г. на Общински съвет Димитровград, за поземлени имоти, както следва:
 1. Поземлен имот с идентификатор 47843.29.381, м. „Павлета” по кадастралната карта на землище гр. Меричлери, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-518/19.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 2. Поземлен имот с идентификатор 61368.203.295, м. „Табаня” по кадастралната карта на землище с. Радиево, общ. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-487/11.10.2017 г. на Изпълнителния директор на АГКК.
 3. Поземлен имот с идентификатор 21052.117.24, м. „Отвъде” по кадастралната карта на гр. Димитровград, кв. „Черноконево”, одобрена със Заповед № РД-18-38/05.07.2006 г. на Изпълнителния директор на АГКК
    1. Докладна записка вх. № ОбС-10-35#2/16.02.2022г. от Гергана Кръстева относно: Извънредно заседание на Общото събрание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация” ЕООД–Хасково за дата 16.03.2022г. от 11:00 часа, което ще се проведе неприсъствено на основание чл.9 ал.5 от ПОДАВИК

 

 

С уважение,

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

 

Файлове: