Покана за заседание на Общински съвет на община Димитровград на 16. 12. 2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа, което ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom

П О К А Н А

 

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 и чл. 28а ал.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.61а ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

заседание на Общински съвет на община Димитровград на 16. 12. 2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа, което ще се проведе от разстояние, чрез онлайн платформата Zoom.

Същото ще бъде директно излъчвано на фейсбук страницата

Общински съвет Димитровград”

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

 

    1. Докладна записка вх. № ОбС-07-278/06.12.2021г. (изх. № РД-28-542/06.12.2021г.) от Иво Димов относно: Актуализация на бюджета на Община Димитровград за 2021 година

    2. Докладна записка вх. № ОбС-07-262/03.12.2021г. (изх. № РД-28-526/02.12.2021г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г.

    3. Докладна записка вх. № ОбС-07-264/03.12.2021г. (изх. № РД-28-527/02.12.2021г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС

    4. Докладна записка вх. № ОбС-07-280/08.12.2021г. (изх. № РД-28-543/08.12.2021г.) от Иво Димов относно:

Програма за управление на отпадъците на Община Димитровград

Програма за опазване на околната среда на Община Димитровград

5. Докладна записка вх. № ОбС-07-279/06.12.2021г. (изх. № РД-28-541/06.12.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на Годишна програма за развитие на читалищната дейност в община Димитровград за 2022г.

6. Докладна записка вх. № ОбС-07-260/02.12.2021г. (изх. № РД-28-539/02.12.2021г.) от Иво Димов относно: Освобождавне на училища, читалища и лечебни заведения на територията на община Димитровград от такса „битови отпадъци” за 2022 година

7. Докладна записка вх. № ОбС-07-274/03.12.2021г. (изх. № РД-28-537/02.12.2021г.) от Иво Димов относно: Разсрочване на заплащането на дължими суми за ремонтни дейности от собствениците на самостоятелни обекти в бл. 7 на бул. „Димитър Благоев”

8. Докладна записка вх. № ОбС-07-258/02.12.2021г. (изх. № РД-28-500/12.11.2021г.) от Иво Димов относно:

1. Приемане на план-сметка за разходите за дейностите по чл.66 от ЗМДТ, събиране и транспортиране на битови отпадъци, третиране на битови отпадъци в съоръжения и инсталации, поддържане чистотата на териториите за обществено ползване през 2022 година;

2. Определяне размера на такса битови отпадъци за населените места на територията на община Димитровград през 2022 година;

9. Докладна записка вх. № ОбС-07-276/03.12.2021г. (изх. № РД-28-540/03.12.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на изменение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на община Димитровград

10.Докладна записка вх. № ОбС-07-254/24.11.2021г. (изх. № РД-28-510/23.11.2021г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Подробен устройствен план – план за регулация на УПИ V, кв. 23, образуван за поземлен имот с идентификатор 21052.1007.6 по кадастралната карта на гр. Димитровград, одобрена със Заповед № РД-18-38/05.07.2006 г. на изпълнителния директор на АГКК гр. София

11. Докладна записка вх. № ОбС-07-273/03.12.2021г. (изх. № РД-28-536/02.12.2021г.) от Иво Димов относно: Учредяване на право на пристрояване и надстрояване в имот 21052.1016.331 по КК на Димитровград на С. С. и С. С.

12. Докладна записка вх. № ОбС-07-265/03.12.2021г. (изх. № РД-28-528/02.12.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ XII-437 кв. 39 по плана на с. Брод между Община Димитровград и Ж. Т. и Т. Т.

13. Докладна записка вх. № ОбС-07-266/03.12.2021г. (изх. № РД-28-529/02.12.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ I-299 кв. 34 по плана на с. Крум между Община Димитровград и наследници на М. Х

14. Докладна записка вх. № ОбС-07-267/03.12.2021г. (изх. № РД-28-530/02.12.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот XХIII-33 кв. 3 по плана на с. Добрич между Община Димитровград и С. К.

15. Докладна записка вх. № ОбС-07-268/03.12.2021г. (изх. № РД-28-531/02.12.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ XХIV-645 кв. 3 по плана на с. Добрич между Община Димитровград и С. К.

16.Докладна записка вх. № ОбС-07-269/03.12.2021г. (изх. № РД-28-532/02.12.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот 21052.1019.485 в гр. Димитровград между Община Димитровград и М. С.

17. Докладна записка вх. № ОбС-07-270/03.12.2021г. (изх. № РД-28-533/02.12.2021г.) от Иво Димов относно: Прекратяване на договор за концесия на язовир кад. № 000020 с. Странско

18. Докладна записка вх. № ОбС-07-271/03.12.2021г. (изх. № РД-28-534/02.12.2021г.) от Иво Димов относно: Прекратяване на договор за концесия на язовир кад. № 000021 с. Странско

19. Докладна записка вх. № ОбС-07-275/03.12.2021г. (изх. № РД-28-538/02.12.2021г.) от Иво Димов относно: Прекратяване на договор за концесия на язовир кад. № 000254 гр. Меричлери

20. Докладна записка вх. № ОбС-07-272/03.12.2021г. (изх. № РД-28-535/02.12.2021г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот с идентификатор 69691.27.49 по кадастралната карта и кадастралните регистри на с. Странско, община Димитровград; трайно предназначение на територията: Територия, заета от води и водни обекти; начин на трайно ползване: За друг вид водно течение, водна площ, съоръжение; с площ 16929 м2, при граници на имота: поземлени имоти с идентификатор 69691.27.144 и 69691.27.145, стар номер 000059

21. Докладна записка вх. № ОбС-07-263#1/03.12.2021г. от Юлиян Семерджиев относно: Общо събрание на съдружниците във ВиК ООД-Димитровград, в което Община Димитровград е съдружник. Същото е насрочено за дата 21.12.2021г. от 13:30 ч., в административната сграда на дружеството, находяща се в гр. Димитровград, ул. „Захари Зограф” № 36

22.Докладна записка вх. № ОбС-07-255#1/08.12.2021г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

23. Докладна записка вх. № ОбС-07-259#1/08.12.2021г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

С уважение,

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Заместник-председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: