Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 29.10.2020 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 29. 10. 2020 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:.

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-241/16.10.2020г. (изх. № РД-28-411/15.10.2020г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-242/16.10.2020г. (изх. № РД-28-412/15.10.2020г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-235/09.10.2020г. (изх. № РД-28-407/08.10.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на Годишен мониторингов доклад за 2019г. за изпълнението на Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Димитровград 2016-2020г.
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-239/16.10.2020г. (изх. № РД-28-409/15.10.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на отчет за изпълнение на приетите от Общински съвет решения за периода месец юни 2019г. – месец декември 2019г. включително
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-240/16.10.2020г. (изх. № РД-28-410/15.10.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на отчет за изпълнение на приетите от Общински съвет решения за периода месец януари 2020г. – месец юни 2020г. включително
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-260/20.10.2020г. от  Катя Панева относно: Финансиране на двойки, одобрени за финансово подпомагане за процедури и дейности по асистирана репродукция
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-199#3/21.10.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-219#1/21.10.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-221#1/21.10.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-227#1/21.10.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-232#1/21.10.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-233#1/21.10.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-245/16.10.2020г. (изх. № РД-28-417/15.10.2020г.) от Иво Димов относно: Определяне на брой таксиметрови автомобили,  условия и ред за разпределянето им и минимални и максимални цени за таксиметров превоз на пътници
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-246/16.10.2020г. (изх. № РД-28-418/15.10.2020г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 65574.25.104, област Хасково, община Димитровград, с. Светлина, м. В СЕЛО, площ 166270 кв. м, стар номер 000104                                                                        ОБЯВЛЕНИЕ
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-253/19.10.2020г. (изх. № РД-28-422/19.10.2020г.) от Иво Димов относно: Промяна на предназначението на  част от имот №000574 в землището на с.Крепост (отстраняване на явна фактическа грешка)
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-243/16.10.2020г. (изх. № РД-28-413/15.10.2020г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот 21052.1015.2375 в гр. Димитровград между Община Димитровград и  Т. Т.
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-244/16.10.2020г. (изх. № РД-28-414/15.10.2020г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот 21052.1015.2376 в гр. Димитровград между Община Димитровград и  Д. А.
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-247/16.10.2020г. (изх. № РД-28-420/15.10.2020г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3  от  ЗОС – имот 21052.1015.2353 по КК на Димитровград, на  „**********” ООД
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-226/30.09.2020г. (изх. № РД-28-381/29.09.2020г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение на уличната регулация  при осови точки №№ 9-10, намиращи се между кв.4 и кв.3 по плана на с.Добрич, одобрен със заповед №123/1968г. , при което след геодезическо заснемане от лицензиран специалист се предвижда изменение на уличната и дворищна регулация като се запазва  реализираната на място улица и след прокарване на вътрешните регулационни линии по съществуващите имотни граници се урегулират нови УПИ ХХІV-645, УПИ ХХІІІ-33 и УПИ ХХІ-34 в кв.3  ,съобразени с реалното владение на имотите
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-257/19.10.2020г. (изх. № РД-28-423/19.10.2020г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение на уличната регулация  при осови точки №№100-101-202-103-104 ,североизточно от кв.13 по плана на Димитровград за кв.Изток и прокарване на новата улична регулация по границите на реализираната на място улица ,установени след геодезическо заснемане, с цел осъществяване на  заявени инвестиционни намерения за закупуване на общински имоти,прилежащи към съществуващи сгради
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-259/19.10.2020г. (изх. № РД-28-425/19.10.2020г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение на уличната регулация  при осови точки №№57-65 ,западно от кв.35 по плана на Димитровград за кв.Изток и прокарване на новата улична регулация по границите на реализираната на място улица ,установени след геодезическо заснемане,с цел осъществяване на  заявени инвестиционни намерения за закупуване на общински имоти,прилежащи към съществуващи сгради
 22. Докладна записка вх. № ОбС-07-225/30.09.2020г. (изх. № РД-28-380/29.09.2020г.) от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване на съгласие за откриване на процедура за изработване на Подробен устройствен план-план за регулация на частни поземлени имоти №№100.3; 100.9 и 100.10 по плана на новообразуваните имоти по §4 от ПЗР на ЗСПЗЗ в местност „Над село” ,землище с.Воден,одобрен със заповед № РЗ-01-10-05/2002г. на Областен управител Хасково,с цел провеждане на процедура по преотреждане на земеделската земя и включването й в строителните граници на населеното място при условията на чл.38 от ППЗОЗЗ
 23. Докладна записка вх. № ОбС-07-258/19.10.2020г. (изх. № РД-28-424/19.10.2020г.) от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване разрешение  за откриване на процедура за изработване на Подробен устройствен план-план за  застрояване на държавен поземлен имот с идентификатор  47843.103.64, с  н.т.п. „стопански двор” , идентичен с поземлен имот №501005 по КВС на землището на гр.Меричлери,намиращ се извън строителните граници на населеното място,застроен със сграда с идентификатор 47843.103.64.1,собственост на „************”ООД, във връзка с предвиждане градоустройствен статут на сградата и провеждане процедура по закупуване на прилежащия  държавен терен
 24. Докладна записка вх. № ОбС-10-183#7/16.10.2020г. от Гергана Кръстева относно: Преустановяване дейността на  Временна комисия за обследване дейността, начина на ръководство и финансиране на Клубовете на хората от третата възраст на територията на Община Димитровград и отмяна на Решение № 161/27.02.2020г., изменено  с  Решение № 230/25.06.2020г. на Общински съвет – Димитровград
 25. Докладна записка вх. № ОбС-07-248/16.10.2020г. (изх. № РД-28-415/15.10.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 9 за обществения ред при използване на превозни средства на територията на Община Димитровград
 26. Докладна записка вх. № ОбС-07-249/16.10.2020г. (изх. № РД-28-416/15.10.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград (приета с решение №766/28.09.2017г.)
 27. Докладна записка вх. № ОбС-07-230/02.10.2020г. от Гергана Кръстева относно: Сформиране на временна 5-членна комисия за изработване на Проект за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

 

С уважение, 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: