Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 29.04.2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 29. 04. 2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-90/15.04.2021г. (изх. № РД-28-154/13.04.2021г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-91/15.04.2021г. (изх. № РД-28-155/13.04.2021г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-104/22.04.2021г. (изх. № РД-28-172/22.04.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на Програма за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца с изявени дарби по Наредба №21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения за 2021 г.
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-89/14.04.2021г. (изх. № РД-28-166/14.04.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на тригодишна бюджетна прогноза на Община Димитровград за периода 2022-2024 г. в частта за местните дейности
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-84/12.04.2021г. от Юлиян Семерджиев относно: Приемане на изменение на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци ва територията на Община Димитровград
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-102/16.04.2021г. (изх. № РД-28-170/16.04.2021г.) от Иво Димов относно: Избор на Съвет по въпросите на социалните услуги в община Димитровград
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-99/16.04.2021г. от Юлиян Семерджиев относно: Удължаване срока на договора за възлагане на управлението на МБАЛ „Св. Екатерина” ЕООД,  гр. Димитровград
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-88/14.04.2021г. (изх. № РД-28-165/14.04.2021г.) от Иво Димов относно: Изменение на решение № 246 от 30.07.2020 г. за поемане на дългосрочен общински дълг за финансиране на допустими разходи в изпълнение на проект „Благоустрояване и реконструкция на парк Марица, гр. Димитровград“, финансиран по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-87/13.04.2021г. (изх. № РД-28-152/12.04.2021г.) от Иво Димов относно: Възлагане на услугата „Център за грижа за лица с различни форми на деменция”, като услуга от общ икономически интерес, по проект BG05M9OP001-2.090-0001 „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап – 2 – предоставяне на новите услуги, Център за грижа за лица с различни форми на деменция гр. Димитровград“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-2.090-0001-C01/09.03.2021 г., по процедура BG05M9OP001-2.090  „Нова дългосрочна грижа за възрастните и хората с увреждания – Етап – 2 – предоставяне на новите услуги”, приоритетна ос 2 „Намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г. на второстепенния разпоредител с бюджет „Здравеопазване и социални дейности”
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-100/16.04.2021г. (изх. № РД-28-168/16.04.2021г.) от Иво Димов относно: Присъждане на Специалната награда на община Димитровград „Учител на годината” за 2021г.
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-101/16.04.2021г. (изх. № РД-28-169/16.04.2021г.) от Иво Димов относно: Присъждане на Специалната награда на Община Димитровград „Деец на културата” за 2021г.
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-86/13.04.2021г. от Калинка Монева относно: Привеждане на детските площадки на територията на община Димитровград в съответствие с изискванията на Наредба №1 от 12 януари 2009 година за условията, и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
 13.  Докладна записка вх. № ОбС-07-98/16.04.2021г. от Галина Чингарова относно: Финансиране на двойки, одобрени за финансово подпомагане за процедури и дейности по асистирана репродукция
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-85#1/21.04.2021г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-255#2/18.03.2021г. (изх. № РД-28-119/18.03.2021г.) от Иво Димов относно: Вземане на решение за опрощаване на дължими държавни вземания на  Р. Ж., ЕГН:**********, жител на гр. Димитровград
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-256#2/18.03.2021г. (изх. № РД-28-118/18.03.2021г.) от Иво Димов относно: Вземане на решение за опрощаване на дължими държавни вземания на Б. Ж., ЕГН:**********, жител на гр. Димитровград
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-93/15.04.2021г. (изх. № РД-28-156/13.04.2021г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на мери и пасища, общинска собственост, на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни
 18.  Докладна записка вх. № ОбС-07-103/19.04.2021г. (изх. № РД-28-167/16.04.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот УПИ I кв. 6 - 21052.1016.425 в гр. Димитровград между Община Димитровград и  „Новотехпром” ООД
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-92/15.04.2021г. (изх. № РД-28-160/13.04.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижими имоти УПИ II-223  и УПИ III-223 в кв.23 по ПУП на с. Добрич между Община Димитровград и С. Р.
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-94/15.04.2021г. (изх. № РД-28-157/13.04.2021г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3  от  ЗОС – УПИ IV кв. 14 по плана на с. Длъгнево, на  С. Д.
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-95/15.04.2021г. (изх. № РД-28-158/13.04.2021г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3  от  ЗОС - имот 21052.1015.2381 по КК на Димитровград, на  „************” ООД
 22. Докладна записка вх. № ОбС-07-96/15.04.2021г. (изх. № РД-28-159/13.04.2021г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал. 3  от  ЗОС - УПИ VI-55 в кв.5 по плана на с. Злато поле,  Община Димитровград
 23. Докладна записка вх. № ОбС-07-97/15.04.2021г. (изх. № РД-28-161/13.04.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на годишния отчет за дейността на „Медицински център” ЕООД Димитровград за 2020г.

 

 

 

С уважение, 

      ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

      Заместник-председател на Общински съвет

       Димитровград     

  

 

 

Файлове: