Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 27.05.2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 27. 05. 2021 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-115/14.05.2021г. (изх. № РД-28-211/13.05.2021г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2021 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-116/14.05.2021г. (изх. № РД-28-212/13.05.2021г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-107/12.05.2021г. (изх. № РД-28-206/10.05.2021г.) от Иво Димов относно:  Възлагане на услугата Патронажна грижа, като услуга от общ икономически интерес, по проект BG05M9OP001-6.002-0104 „Патронажна грижа + в община Димитровград“, финансиран по административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-6.002-0104-C01/23.04.2021 г., по процедура BG05M9OP001-6.002  „Патронажна грижа + “, приоритетна ос 6 „Подкрепа за преодоляването на последиците от кризата, предизвикана от пандемията от COVID-19, и подготовката за екологично, цифрово и устойчиво възстановяване на икономиката”, Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”2014-2020 г. на второстепенния разпоредител с бюджет „Здравеопазване и социални дейности”
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-132/14.05.2021г. (изх. № РД-28-228/14.05.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на Годишен план на дейностите за подкрепа за личностно развитие на децата и учениците в Община Димитровград за  учебната 2021/2022г.  ПРИЛОЖЕНИЕ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-133/14.05.2021г. (изх. № РД-28-229/14.05.2021г.) от Иво Димов относно: Приемане на Общинска програма „Модернизация в системата на училищното образование чрез дигитални технологии” за 2021 г.
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-135/18.05.2021г. (изх. № РД-28-231/18.05.2021г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на община Димитровград по Програма „Културно предприемачество, наследство и сътрудничество“ в рамките на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014 – 2020, Първа покана за набиране на проектни предложения по Резултат 1 „Подобрено управление на културното наследство“, Подрезултат 1.2 „Дигитално достъпни обекти на културното наследство“
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-120/14.05.2021г. (изх. № РД-28-216/13.05.2021г.) от Иво Димов относно: Дарение на недвижим имот, частна общинска собственост, на  Църква „Св. Пророк Илия” с. Воден – по реда на чл. 35 от ЗОС
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-126/14.05.2021г. (изх. № РД-28-222/13.05.2021г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на общински имот – бутик № 3, I етаж Търговски комплекс бул.”Раковски” 16 на Фондация „Подари усмивка” Димитровград
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-117/14.05.2021г. (изх. № РД-28-213/13.05.2021г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от общински имот за съоръжения и оборудване на „БТК”  ЕАД 
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-127/14.05.2021г. (изх. № РД-28-223/13.05.2021г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на ПП  ГЕРБ Димитровград
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-128/14.05.2021г. (изх. № РД-28-224/13.05.2021г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на ПП БСП Димитровград
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-129/14.05.2021г. (изх. № РД-28-225/13.05.2021г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на ПП ДПС Димитровград
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-130/14.05.2021г. (изх. № РД-28-226/13.05.2021г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на ПП „ДВИЖЕНИЕ ДА, БЪЛГАРИЯ” Димитровград
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-131/14.05.2021г. (изх. № РД-28-227/14.05.2021г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на помещение на ПП „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ” в Димитровград
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-121/14.05.2021г. (изх. № РД-28-217/13.05.2021г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот 47843.70.171, област Хасково, община Димитровград, гр.Меричлери, м. „ПАВЛЕТА”,, вид собств. „Общинска публична”, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Водоем”, площ 11317 кв. м, стар номер 000171
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-122/14.05.2021г. (изх. № РД-28-218/13.05.2021г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 47483.48.147, област Хасково, община Димитровград, гр.Меричлери, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”,  с НТП „Язовир”, площ 127367 кв.м., стар номер 000147 и поземлен имот 21258.6.160, област Хасково, община Димитровград, с. Длъгнево, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „За водостопанско, хидромелиоративно съоръжение” , площ 9621 кв.м., стар номер 999160
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-123/14.05.2021г. (изх. № РД-28-219/13.05.2021г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за откриване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ Поземлен имот 87076.149.48, област Хасково, община Димитровград, с.Ябълково, вид собств. „Общинска публична”, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 75943 кв. м, стар номер 000314
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-118/14.05.2021г. (изх. № РД-28-214/13.05.2021г.) от Иво Димов относно: Обявяване на част от имот, публична общинска собственост, за частна общинска собственост в землището на с. Добрич
 19.  Докладна записка вх. № ОбС-07-119/14.05.2021г. (изх. № РД-28-215/13.05.2021г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост върху недвижим имот 21052.1019.431 в гр. Димитровград между Община Димитровград и С. С. и О. О.
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-124/14.05.2021г. (изх. № РД-28-220/13.05.2021г.) от Иво Димов относно: Одобряване на Решение за прекратяване на процедура за определяне на концесионер на концесия за строителство, която ще се осъществява върху обект – публична общинска собственост, представляващ поземлен имот 87076.86.24, област Хасково, община Димитровград, с.Ябълково, вид собств. „Общинска публична”, вид територия „Територия, заета от води и водни обекти”, НТП „Язовир”, площ 51127 кв. м, стар номер 000209
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-125/14.05.2021г. (изх. № РД-28-221/13.05.2021г.) от Иво Димов относно: Годишен отчет за изпълнението на концесионните договори за 2020г.
 22. Докладна записка вх. № ОбС-07-108/12.05.2021г. (изх. № РД-28-207/12.05.2021г.) от Иво Димов относно: Одобряване на задания и даване разрешение  за откриване на процедури при спазване изискванията на чл. 134, ал.1, т.1 във връзка с чл. 134, ал.3 от ЗУТ за едновременно изработване на :

- Проект за изменение на Общия устройствен план на Община Димитровград, одобрен с решение № 793/2017г. на Общински съвет Димитровград с обхват в границите на частни  поземлени имоти с  идентификатори 39668.156.34,  39668.156.35, 39668.156.48 и 39668.156.49 по кадастралната карта на землището на с.Крепост,с който да бъде променена предвидената устройствена зона от „Нива, орна земя” в Пп-„Предимно производствена зона” , с цел създаване на градоустройствени условия за осъществяване на инвестиционно намерение за изграждане  фотоволтаична централа.

- Подробен устройствен план-План за регулация и застрояване на частни  поземлени имоти с  идентификатори 39668.156.34,  39668.156.35, 39668.156.48 и 39668.156.49 по Кадастралната карта на землището на с. Крепост, във връзка със създаване условия за реализиране на заявено инвестиционно намерение за изграждане на фотоволтаична централа

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-113/13.05.2021г. (изх. № РД-28-208/13.05.2021г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение на нереализирана проектна улична регулация при  о.т. № 21-23, намираща се северно от кв. 14 по плана на с. Светлина, одобрен със заповеди № 550/1981г. и № 1041/2007, с което след геодезическо заснемане от лицензиран специалист се предвижда запазване на съществуващата улица като  новата улична регулация се прокарва по новозаснетите  граници, а  дворищно регулационния план на съседните имоти се изменя с цел прокарване на  вътрешните регулационни линии  по съществуващите имотни граници при условията  §8, ал. 2, т.3 от ПР на ЗУТ
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-111/13.05.2021г. от Юлиян Семерджиев относно: Приемане на правила за провеждане на конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-112/13.05.2021г. от Юлиян Семерджиев относно: Конкурс за възлагане управлението на „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина” - Димитровград”  ЕООД, гр. Димитровград
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-105#1/19.05.2021г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

 

 

С уважение, 

 

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Заместник-председател на Общински съвет

Димитровград

 

Файлове: