Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 26.11.2020 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 26. 11. 2020 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:.

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-271/13.11.2020г. (изх. № РД-28-476/13.11.2020г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-272/13.11.2020г. (изх. № РД-28-477/13.11.2020г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-267/05.11.2020г. от Временна комисия за изготвяне на проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за  организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация относно: Приемане на  Правилник за допълнение и изменение на Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-270/13.11.2020г. (изх. № РД-28-488/13.11.2020г.) от Иво Димов относно: Въвеждане на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-282/13.11.2020г. (изх. № РД-28-482/13.11.2020г.) от Иво Димов относно: Разсрочване на заплащането на дължими суми за ремонтни дейности от собствениците на самостоятелни обекти в бл. 7 на бул. „Димитър Благоев”
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-275/13.11.2020г. (изх. № РД-28-480/13.11.2020г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – ПМГ „Иван Вазов”  Димитровград
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-276/13.11.2020г. (изх. № РД-28-481/13.11.2020г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост – Ритуална зала с. Черногорово общ. Димитровград
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-273/13.11.2020г. (изх. № РД-28-478/13.11.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот -  стая 302 на IІІ етаж в Административна сграда бул.”Трети март” 1 на Сдружение с нестопанска цел „Асоциация водна безопасност”
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-277/13.11.2020г. (изх. № РД-28-483/13.11.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот -  сграда на бивша детска градина с. Странско – за безвъзмездно ползване от Народно читалище „Пробуда 1910” с. Странско  общ. Димитровград
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-278/13.11.2020г. (изх. № РД-28-484/13.11.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот -  сграда на старо кметство с. Райново – за безвъзмездно ползване от Народно читалище „Марица 2008” с. Райново  общ. Димитровград
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-279/13.11.2020г. (изх. № РД-28-485/13.11.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот – част от читалищна сграда (Квартален клуб) кв. Черноконево – за безвъзмездно ползване от Народно читалище „Никола Йонков Вапцаров 1895”  Димитровград
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-274/13.11.2020г. (изх. № РД-28-479/13.11.2020г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ VII-535 кв. 69 по плана на с. Крепост между Община Димитровград и Б. Д.
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-281/13.11.2020г. (изх. № РД-28-487/13.11.2020г.) от Иво Димов относно: Ликвидиране на съсобственост в недвижим имот УПИ XV-351 кв. 13 по плана на с. Долно Белево между Община Димитровград и Б. Ж.
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-280/13.11.2020г. (изх. № РД-28-486/13.11.2020г.) от Иво Димов относно:  Промяна на предназначението на  имот 21258.200.112 (стар номер 999112)  в землището на с. Длъгнево
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-268/05.11.2020г. (изх. № РД-28-439/05.11.2020г.) от Иво Димов относно:  Одобряване на Подробен устройствен план-Парцеларен план с устройствена план - схема за определяне на трасе на линеен обект „Изместване на външен главен водопровод от тръбен кладенец до водоем с.Крепост и захранване на промишлена зона”, землище с. Крепост, община Димитровград, с начало – тръбен кладенец, разположен в общински имот с идентификатор 39668.147.462, намиращ се в поземлен имот с идентификатор 39668.147.140 и край на трасето – водоем в общински имот с идентификатор 39668.575.569 по кадастралната карта на землището на с. Крепост
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-269/05.11.2020г. (изх. № РД-28-440/05.11.2020г.) от Иво Димов относно:  Даване съгласие за изменение на уличната регулация при осови точки №№100-101-202-103-104, североизточно от кв. 13 по плана на Димитровград за кв. Изток и прокарване на новата улична регулация по границите на реализираната на място улица, установени след геодезическо заснемане, с цел осъществяване на  заявени инвестиционни намерения за закупуване на общински имоти, прилежащи към съществуващи сгради
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-264#1/17.11.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: