Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 25.06.2020 г. (четвъртък), от 09.00 часа

 

П  О  К  А  Н  А

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1

от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 25. 06. 2020 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН   РЕД:.

 

 1. Докладна записка вх. № ОбС-07-132/11.06.2020г. (изх. № РД-28-204/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Допълнение към Програмата за управление и разпореждане с общинска собственост за 2020 г.
 2. Докладна записка вх. № ОбС-07-133/11.06.2020г. (изх. № РД-28-205/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Продажба на недвижими имоти, общинска собственост, в община Димитровград, по реда на чл.35 от ЗОС
 3. Докладна записка вх. № ОбС-07-147/11.06.2020г. (изх. № РД-28-220/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на Актуализиран план за действие на общинските концесии
 4. Докладна записка вх. № ОбС-07-125/04.06.2020г. (изх. № РД-28-199/04.06.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на тригодишна бюджетна прогноза на Община Димитровград за периода 2021-2023 г. в частта за местните дейности
 5. Докладна записка вх. № ОбС-07-109/09.04.2020г.  от Тодор Тодоров  относно: Програма „Димитровград на младите” за 2020 година
 6. Докладна записка вх. № ОбС-07-126/04.06.2020г. (изх. № РД-28-200/04.06.2020г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на Община Димитровград за кредит от Фонда за органите на местно самоуправление – ФЛАГ  ЕАД за финансиране на допустими разходи за изпълнение на проект № CB005.2.11.113 „Съвместни инициативи за резистентност на наводненията в трансграничния регион“ – FLOOD RESILIENCE, приоритетна осОколна среда”, специфична цел 1.1, Предотвратяване и смекчаване на последиците от природни и причинени от човека бедствия в трансграничния район, Програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ – ИПП ТГС България – Турция 2014-2020, CCI2014TC16I5CB005
 7. Докладна записка вх. № ОбС-07-131/10.06.2020г. (изх. № РД-28-221/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Кандидатстване на Община Димитровград с проектно предложение към Фонд „Социална закрила” за закупуване на технически средства за  Център за настаняване от семеен тип за деца и младежи с увреждания „Дъга”
 8. Докладна записка вх. № ОбС-07-150/15.06.2020г. (изх. № РД-28-225/15.06.2020г.) от Иво Димов относно:  Кандидатстване по Покана за набиране на проектни предложения H2020-LC-SC3-B4E-13-2020 на Програма Хоризонт 2020 на Европейската комисия за координация и подкрепа на дейности за Изграждане на ниско-въглеродно, адаптирано към климатичните промени бъдеще: Сигурна, чиста и ефективна енергия
 9. Докладна записка вх. № ОбС-07-155/15.06.2020г.  от Катя Панева относно: Финансиране на двойки, одобрени за финансово подпомагане за процедури и дейности по асистирана репродукция.
 10. Докладна записка вх. № ОбС-07-112#1/17.06.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 11. Докладна записка вх. № ОбС-07-119#1/17.06.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 12. Докладна записка вх. № ОбС-07-127#1/17.06.2020г. от ПК „Здравеопазване и социални дейности” към Общински съвет - Димитровград относно: Отпускане на еднократна финансова помощ по Наредба № 30 за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград
 13. Докладна записка вх. № ОбС-07-121/01.06.2020г.  от Гергана Кръстева относно:  Поправка на очевидна фактическа грешка в Решение № 175/26.03.2020г. на Общински съвет Димитровград
 14. Докладна записка вх. № ОбС-07-157/15.06.2020г. (изх. № РД-28-230/15.06.2020г.) от Иво Димов относно: Поемане на задължения за поддържане на участък от републикански път  I-5 /Димитровград – Хасково/ с дължина 0,4 км. И участък от републикански път III-506 /I-5 – с. Добрич/ с дължина 1,2 км.
 15. Докладна записка вх. № ОбС-07-149/12.06.2020г.  от СГ на Коалиция „Движение заедно за промяна” относно: Изграждане на пътна отсечка част от ул. "Простор", от бл.16/база на БКС/ до бул. "Димитър Благоев" /старият мост на р. Марица/, с дължина около 400 м, както и прилежащите градски елементи и ландшафтна структура
 16. Докладна записка вх. № ОбС-07-154/15.06.2020г. (изх. № РД-28-229/15.06.2020г.) от Иво Димов относно: Придобиване на части от недвижими имоти  – земеделски земи в землището на с. Добрич, частна собственост, от Община Димитровград, за Гробищен парк с. Добрич
 17. Докладна записка вх. № ОбС-07-142/11.06.2020г. (изх. № РД-28-214/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот – помещение с идентификатор 21052.1015.93.4.8 по КК на Димитровград, на ОП „Траурен обреден дом ” Димитровград
 18. Докладна записка вх. № ОбС-07-153/15.06.2020г. (изх. № РД-28-228/15.06.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот – II етаж на сграда на ул. „Ангел Кънчев” №2 – за безвъзмездно ползване от Народно читалище “Христо Ботев 1902” Димитровград
 19. Докладна записка вх. № ОбС-07-134/11.06.2020г. (изх. № РД-28-206/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал.3  от  ЗОС – имот 21052.1019.304 по КК на Димитровград, на  А. Р.
 20. Докладна записка вх. № ОбС-07-135/11.06.2020г. (изх. № РД-28-207/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал.3  от  ЗОС – имот УПИ XII-616 кв.59 с. Крепост, на  С. Я.
 21. Докладна записка вх. № ОбС-07-136/11.06.2020г. (изх. № РД-28-208/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал.3  от  ЗОС – части от имот 21052.1016.109 в Димитровград, на  М. А. от  Димитровград
 22. Докладна записка вх. № ОбС-07-137/11.06.2020г. (изх. № РД-28-209/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал.3  от  ЗОС – части от имот 21052.1016.109 в Димитровград, на  М. А. от  Димитровград
 23. Докладна записка вх. № ОбС-07-138/11.06.2020г. (изх. № РД-28-210/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Продажба на земя – частна общинска собственост по реда на чл. 35 ал.3  от  ЗОС – части от имот 21052.1016.109 в Димитровград, на наследници на А. и Л. И. от  Димитровград
 24. Докладна записка вх. № ОбС-07-139/11.06.2020г. (изх. № РД-28-211/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – сграда на кметство с. Добрич, Община Димитровград
 25. Докладна записка вх. № ОбС-07-140/11.06.2020г. (изх. № РД-28-212/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – сграда на кметство с. Ябълково, Община Димитровград
 26. Докладна записка вх. № ОбС-07-141/11.06.2020г. (изх. № РД-28-213/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Отдаване под наем на част от имот, публична общинска собственост – сграда на кметство с. Горски извор, Община Димитровград
 27. Докладна записка вх. № ОбС-07-143/11.06.2020г. (изх. № РД-28-215/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на мери и пасища,  общинска собственост, на земеделски стопани, отглеждащи пасищни животни
 28. Докладна записка вх. № ОбС-07-145/11.06.2020г. (изх. № РД-28-218/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Предоставяне на общински имот с идентификатор 21052.1006.247 в  Димитровград за настаняване на пчелни семейства
 29. Докладна записка вх. № ОбС-07-117/21.05.2020г. (изх. № РД-28-195/21.05.2020г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение на уличната регулация  при осови точки №№101-51-27 ,източно от кв.19 по плана на Димитровград за кв.Изток с цел прокарване на новата улична регулация по границите на реализираната на място улица ,установени след геодезическо заснемане и изменение на дворищно регулационния план на УПИ VII и УПИ VI в кв.19, съобразено с новото решение
 30. Докладна записка вх. № ОбС-07-118/21.05.2020г. (изх. № РД-28-196/21.05.2020г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение на уличната регулация  при осови точки №№ 24-28, намиращи се между кв.16 и кв.15 по плана на с.Светлина, одобрен със заповед №550/1981г. , при което нереализираната улица става улица –тупик с нова о.т.24а,а освободения терен с изменение на дворищната регулация се приобщава към съседните УПИ VII-9 и УПИ VI-9 които стават  съсобствени с Община Димитровград
 31. Докладна записка вх. № ОбС-07-151/15.06.2020г. (изх. № РД-28-226/15.06.2020г.) от Иво Димов относно: Даване съгласие за изменение на уличната регулация  при осови точки №№ 840-841, намиращи се южно от кв.86, отреден „За КЖС, търговия, обществено хранене,битови услуги и трафопост” по плана на Димитровград, при което да бъдат заличени улично-регулационните линии при нереализираните „открит паркинг” и „подход към подземен паркинг”като са спазени изискванията  на чл.208 във връзка с чл.134,ал.2,т.1 от ЗУТ,с цел осъществяване на процедура по чл.17,ал.1 от ЗУТ за урегулиране на частен неурегулиран поземлен имот с идентификатор 21052.1015.23 с конкретно предназначение „За жилищно застрояване и търговия”,съобразено с изискванията на определената за терена с Общия устройствен план на Община Димитровград  Жк-„Жилищна зона с комплексно застрояване”
 32. Докладна записка вх. № ОбС-07-148/11.06.2020г. (изх. № РД-28-224/11.06.2020г.) от Иво Димов относно: Одобряване на задание и даване разрешение за възлагане изработване на Подробен устройствен план-Парцеларен план с устройствена план-схема за определяне на трасе на линеен обект „Изместване на външен главен водопровод от тръбен кладенец до водоем с.Крепост и захранване на промишлена зона,землище с.Крепост,община Димитровград с начало –тръбен кладенец,разположен в общински имот с идентификатор 39668.147.140 и край на трасето –водоем в общински имот с идентификатор 39668.575.569 по кадастралната карта на землището на с.Крепост
 33. Докладна записка вх. № ОбС-07-156/15.06.2020г. (изх. № РД-28-231/15.06.2020г.) от Иво Димов относно: Удължаване на срока на издадена общинска гаранция
 34. Докладна записка вх. № ОбС-07-110/04.05.2020г. от Стоянка Йовова относно: Промяна на срока на действие на временна комисия от общински съветници, за обследване дейността, управлението и финансирането на клубовете на хората от третата възраст
 35. Докладна записка вх. № ОбС-07-146/11.06.2020г. (изх. № РД-28-219/10.06.2020г.) от Иво Димов относно: Приемане на Наредба за изменение и  допълнение на Наредба №1 за реда и условията за отглеждане на селскостопански животни на територията на Община Димитровград (приета с решение №1323/25.07.2019г.)
 36. Докладна записка вх. № ОбС-07-122/01.06.2020г. от Гергана Кръстева относно: Избиране на временна комисия за изготвяне на проект на Наредба за опазване на обществения ред  на територията на Община Димитровград
 37. Докладна записка вх. № ОбС-07-152/15.06.2020г. (изх. № РД-28-227/15.06.2020г.) от Иво Димов относно: Общинската комисия за обществен ред и сигурност
 38. Докладна записка вх. № ОбС-10-113#2/01.06.2020г. от Гергана Кръстева относно: Свикване  на извънредно заседание на Асоциация по В и К на обособената територия, обслужвана от „Водоснабдяване и канализация ”ЕООД–Хасково за дата 30.06.2020г. от 11:00 часа, в сградата на Областна администрация гр.Хасково
 39. Докладна записка вх. № ОбС-10-142#2/11.06.2020г. от Гергана Кръстева относно: Свикване  на Общо събрание на ВиК ООД-Димитровград, в което Община Димитровград е съдружник за дата 30.06.2020г. от 13:00 ч.

 

 

 

С уважение, 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА,

Председател на Общински съвет

Димитровград

Файлове: