ПОКАНА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2023-2027 Г. НА 12.08.2022 Г. (ПЕТЪК) ОТ 15:00 ЧАСА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mail: [email protected];

 

 

П О К А Н А

 

За насрочване  на публично заседание във връзка с Докладна записка вх. № ОбС-07-116/13.06.2022г. от Гергана Кръстева относно: Продължаване на процедурата за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд - Хасково за мандат 2023  – 2027 г. и попълване на списъка на кандидатите до определения от Общото събрание на съдиите от Апелативен съд - Пловдив, приета с Решение № 765 от 30.06.2022г. на Общински съвет – Димитровград.

В деловодството на Общински съвет – Димитровград постъпиха 7 /седем/ заявления от кандидати, за участие в процедурата за избор на съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково за мандат 2023 – 2027 г.

На основание на изготвения списък от комисията до участие са допуснати 7 /седем/ кандидати, които отговарят на изискванията на чл.67, ал.1 от Закона за съдебната власт.

Предвид горното насрочвам публично изслушване на допуснатите кандидати за съдебни заседатели, което ще се проведе на 12.08.2022г. (петък) от 15:00ч., в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15. Комисията ще изслуша  всеки от допуснатите кандидати в публичното заседание, а всеки член от общинския съвет ще може да задава въпроси.

Не по-късно от 3 / три/ работни дни преди изслушването юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на общественополезна дейност, могат да представят на общинския съвет становища за кандидата, включващи и въпроси, които да му бъдат поставени.Анонимни становища и сигнали не се разглеждат.

 

На публичното изслушване  ще се води подробен протокол, в който ще бъдат отразени изразените становища и мнения. и същият ще бъде неразделна част от доклада на комисията.

 

 

 

С уважение,

 

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Председател на комисията

 

Файлове: