Покана за извънредно заседание Общински съвет на община Димитровград на 19. 04. 2022 г. (вторник), от 17.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А

 

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 58 ал.3 и ал 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

С В И К В А М

 

на извънредно заседание Общински съвет на община Димитровград на 19. 04. 2022 г. (вторник), от 17.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Докладна записка вх. № ОбС-07-71/31.03.2022г. (изх. № РД-28-124/31.03.2022г.) от Иво Димов относно: Приемане на бюджета на община Димитровград за 2022 година

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

Гергана Кръстева

Председател на Общински съвет

Димитровград

 

 

Файлове: