Покана за извънредна сесия на Общински съвет на община Димитровград на 20. 09. 2023 г. (сряда), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

 

П О К А Н А

 

 

на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл. 58 ал.3 и ал 4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация

 

 

С В И К В А М

 

 

на извънредно заседание Общински съвет на община Димитровград на 20. 09. 2023 г. (сряда), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15 при следния

 

 

ПРОЕКТ ЗА ДНЕВЕН РЕД:

 

 

  1. Докладна записка вх. № ОбС-07-210/29.08.2023г. (изх. № РД-28-436/29.08.2023г.) от Иво Димов относно: Приемане на бюджета на община Димитровград за 2023 година
  2. Докладна записка вх. № ОбС-07-223/08.09.2023г. (изх. № РД-28-446/08.09.2023г.) от Иво Димов относно: Избиране на временно изпълняващ длъжността кмет на община и кметове на кметства в община Димитровград във връзка с произвеждането на избори за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023г., насрочени с Указ №146 от 31.07.2023г. (ДВ, бр.67 от 04.08.2023г.) на Президента на Република България

 

 

 

 

 

 

С уважение,

 

Гергана Кръстева

Председател на Общински съвет

Димитровград

 

 

Файлове: