Общински съвет - предстоящо

Покана за Тържествена сесия на Общински съвет на община Димитровград на 02. 09. 2022 г. (петък), от 18.30 часа

    П О К А Н А     на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И…

Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2022 г. до месец юни 2022 г. включително

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];       ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД   На основание чл.140 ал.4, вр. ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.30, ал.1, вр. пр.1 от Наредба № 32 за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и отчитане…

О Б Я В А на Процедура за конкурс за възлагане управлението на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Димитровград” ЕООД, гр. Димитровград

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected];   На основание чл.1, ал.3, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.65 и чл.68 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, при условията на чл.21, ал.2…

ПОКАНА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2023-2027 Г. НА 12.08.2022 Г. (ПЕТЪК) ОТ 15:00 ЧАСА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     П О К А Н А   За насрочване  на публично заседание във връзка с Докладна записка вх. № ОбС-07-116/13.06.2022г. от Гергана Кръстева относно: Продължаване на процедурата за…

СПИСЪК НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД - ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2023 – 2027 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     СПИСЪК НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД - ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2023 – 2027 г.     Анелия  Шишкова, ЕГН:**********, живуща в гр. Димитровград, ул.…

Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 28. 07. 2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А М…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ЮЛИ 2022 г.

18.7.2022 г. /понеделник/   ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 17 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 17 00ч., стая №2 на зала „Гросето”   ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 18 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2023 – 2027 ГОДИНА

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ПРОДЪЛЖАВАНЕ  НА ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН  СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2023 – 2027 ГОДИНА                Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в  Окръжен съд – Хасково и в изпълнение на Протокол…

Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 30. 06. 2022 г. (четвъртък), от 09.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А     на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К В…