Общински съвет - предстоящо

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А   ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ…

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА   По Докладна записка вх. № ОбС-07-178/24.08.2022г. от Гергана Кръстева – Председател на Общински съвет –…

Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 19. 09. 2022 г. (понеделник), от 17.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А     на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К В…

ПРОТОКОЛ ОТ ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ХАСКОВО, МАНДАТ 2023-2027 Г

ПРОТОКОЛ ОТ ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ХАСКОВО, МАНДАТ 2023-2027 Г На основание чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт и Решение № 765/30.06.2022 г. се проведе процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Димитровград, мандат 2023-2027 г. на 12.08.2022…

Покана за Тържествена сесия на Общински съвет на община Димитровград на 02. 09. 2022 г. (петък), от 18.30 часа

    П О К А Н А     на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И…

Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2022 г. до месец юни 2022 г. включително

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];       ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД   На основание чл.140 ал.4, вр. ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.30, ал.1, вр. пр.1 от Наредба № 32 за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и отчитане…

О Б Я В А на Процедура за конкурс за възлагане управлението на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - Димитровград” ЕООД, гр. Димитровград

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected];   На основание чл.1, ал.3, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл.65 и чл.68 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, при условията на чл.21, ал.2…

ПОКАНА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2023-2027 Г. НА 12.08.2022 Г. (ПЕТЪК) ОТ 15:00 ЧАСА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];     П О К А Н А   За насрочване  на публично заседание във връзка с Докладна записка вх. № ОбС-07-116/13.06.2022г. от Гергана Кръстева относно: Продължаване на процедурата за…