Общински съвет - предстоящо

Промяна на Наредба № 21

Общински съвет – Димитровград изменя чл. 6, ал. 1 и ал. 2 от Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби в община Димитровград, както следва: -         ал. 1 - Комисията по чл. 5 се състои от…

Промяна на Наредба № 10

 І. Общински съвет Димитровград приема изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва: Приложение № 1 към чл.64 - Списък с видовете услуги и цени за тях     т. 36 Такса за ползване на…

Промяна на Наредба № 10

І. Общински съвет Димитровград приема изменение и допълнение на Наредба №10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград, както следва: Подраздел ІІ, Такси за ползване на тротоари, площади, улични платна и места, върху които се организират пазари и тържища от ОП…