Общински съвет - предстоящо

Предложение за промяна на Правилника на Общински съвет - Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   П Р Е Д Л О Ж Е Н ИЕ     ОТ  КАТЯ МАКСИМОВА ПАНЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕСИЙНА ГРУПА „ДА ЗА…

Предложение за промяна на Наредба № 10

До ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  ОТ Тодор Ташев , общински съветник от КП „ Да за Димитровград”   Относно : Допълнение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград…

Предложение за промяна на Наредба № 10

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                                                          П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е                                   от Виолета Русева Желева – общински съветник   ОТНОСНО: Промяна на Наредба №10…

Предложение за промяна на Наредба № 10

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е     ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ…

Предложение за промяна на Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД                                      ОТНОСНО: Промяна на Наредба № 9 за обществения ред при…

Предложение за промяна в Правилника на Общински съвет - Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД…

Предложение за промяна на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Димитровград.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     ПРЕДЛОЖЕНИЕ   ОТ ТОДОР ТОДОРОВ   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ„ ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД     ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАРЕДБА 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби…

Предложение за промяна на Наредба № 8 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Тодор Ташев съветник от СГ „ Да за Димитровград”  ОТНОСНО :  Промяна в Наредба № 8  за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество.                        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,        С бр.59/2006г. на Държавен вестник е отменен чл. 25 от Закона за…

Предложение за промяна на Наредба № 10

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                        ОТНОСНО: Промяна на Наредба 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград               УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,              С решение № 1640/2011 г. Общински съвет –…

Предложение за промяна в Правилник за организацията и управлението на дейността на общинско предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];       ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД       ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                      ОТНОСНО: Промяна в Правилник за организацията и…