Общински съвет - предстоящо

Предложение за промяна на Наредба № 10

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е     ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ…

Предложение за промяна на Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД                                      ОТНОСНО: Промяна на Наредба № 9 за обществения ред при…

Предложение за промяна в Правилника на Общински съвет - Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД…

Предложение за промяна на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от Община Димитровград.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     ПРЕДЛОЖЕНИЕ   ОТ ТОДОР ТОДОРОВ   ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ПОСТОЯННА КОМИСИЯ„ ОБРАЗОВАНИЕ, МЛАДЕЖ И СПОРТ” КЪМ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД     ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАРЕДБА 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби…

Предложение за промяна на Наредба № 8 за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Тодор Ташев съветник от СГ „ Да за Димитровград”  ОТНОСНО :  Промяна в Наредба № 8  за реда за придобиване , управление и разпореждане с общинско имущество.                        УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,        С бр.59/2006г. на Държавен вестник е отменен чл. 25 от Закона за…

Предложение за промяна на Наредба № 10

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ ДИМИТРОВ – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                        ОТНОСНО: Промяна на Наредба 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград               УВАЖАЕМИ  ОБЩИНСКИ  СЪВЕТНИЦИ,              С решение № 1640/2011 г. Общински съвет –…

Предложение за промяна в Правилник за организацията и управлението на дейността на общинско предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];       ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД       ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                      ОТНОСНО: Промяна в Правилник за организацията и…

Предложение за промяна в Правилник за управление и организация на дейността на общинско предприятие „Благоустрояване” Димитровград /ПУОДОП „Благоустрояване/.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];         ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   ПРЕДЛОЖЕНИЕ   ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                      ОТНОСНО: Промяна в Правилник за управление и…

Предложение за промяна в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Детски и младежки център” - Димитровград. /ПУДОП ДМЦ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                  ОТНОСНО: Промяна в Правилник за устройството и дейността на общинско…

Предложение за промяна в Правилника за управление и организация на дейността на ОП "Траурен обреден дом" Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                     ОТНОСНО: Промяна в Правилник за управление и…

Предложение за промяна в Правилника за устройството и дейността на общинско предприятие „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” - Димитровград /ПУДОП на ОКДПО/.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД      П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                    …

Предложение за приемане на правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Димитровград

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ВИОЛЕТА РУСЕВА ЖЕЛЕВА - ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   ОТНОСНО: Приемане на Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Димитровград.  УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  На заседание на Общински съвет – Димитровград, проведено на 29.03.2012 г. се прие решение № 208, с което се прие за 2012…

Предложение за приемане на регламент за реда за субсидиране на спортните клубове от Община Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ПРЕДЛОЖЕНИЕ  ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                        ОТНОСНО: Приемане на регламент за реда за субсидиране на спортните клубове от Община Димитровград             …

Промяна в Правилник за управление и организация на дейността на общинско предприятие „Благоустрояване” Димитровград /ПУОДОП „Благоустрояване/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Тодор Ташев съветник от СГ„ Да за Димитровград”   ОТНОСНО : Промяна в Правилник за управление и организация на дейността на общинско предприятие „Благоустрояване” Димитровград /ПУОДОП „Благоустрояване/.   УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ , УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,                         С цел уеднаквяване на правилниците на общинските предприятия…

Промяна в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Детски и младежки център” - Димитровград. /ПУДОП ДМЦ/

ПРЕДЛОЖЕНИЕ    от Тодор Ташев съветник от СГ„ Да за Димитровград”   ОТНОСНО: Промяна в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Детски и младежки център” - Димитровград. /ПУДОП ДМЦ/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ , УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             С цел уеднаквяване на правилниците на Общинските предприятия…

Промяна в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” - Димитровград /ПУДОП на ОКДПО/.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Тодор Ташев съветник от СГ „ Да за Димитровград”   ОТНОСНО : Промяна в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” -  Димитровград /ПУДОП на ОКДПО/.  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ , УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             С цел…

Предложение за промяна в Правилника за управление и организация на дейността на ОП "Траурен обреден дом" Димитровград.

 ПРЕДЛОЖЕНИЕ     от Тодор Ташев съветник от КП „ Да за Димитровград”   ОТНОСНО: Промяна в Правилник за управление и организация на дейността общинско предприятие „Траурен обреден дом” Димитровград. / ПУОДОП ТОД/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ , УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             С цел уеднаквяване на правилниците на…

Предложение за промяна на Наредба № 12

До Общински съвет Димитровград     ПРЕДЛОЖЕНИЕ   от Тодор Ташев съветник от СГ „Да за Димитровград”   ОТНОСНО: Промяна в Наредба № 12 за определяне на местните данъци на територията на община Димитровград  УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,                 Със свое Решение от 05.04.2012 г. Конституционния съд на…

Предложение за промяна на Наредба № 10

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Тодор Ташев съветник от СГ „ Да за Димитровград”  ОТНОСНО:  Промяна в Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община Димитровград, съобразно настъпили изменения в правната рамка .                      УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,        С Решение…

Предложение за промяна в Правилник за организацията и управлението на дейността на общинско предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” Димитровград.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ от Тодор Ташев съветник от СГ„ Да за Димитровград”   ОТНОСНО : Промяна в Правилник за организацията и управлението на дейността на общинско предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” Димитровград. / ПОУДОП”СПИОПТ”/  УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ , УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,             С цел…