Общински съвет - предстоящо

Предложение за промяна в Наредба № 23 за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];    ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА  ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ, ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И КАЛИНА МОНЕВА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   Относно: Промяна на Наредба № 23 за…

Предложение за изменение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А   Диян Георгиев, общински съветник   ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.  …

Предложение за приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите на община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 Email: [email protected]; [email protected]; ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за отпускане на еднократна…

Предложение за Промяна на Наредба № 23 за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 Email: [email protected]; [email protected]; ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА     ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ И КАЛИНКА МОНЕВА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   ОТНОСНО: Промяна на Наредба № 23…

Предложение за промяна в наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

До общински съвет Димитровград ДОКЛАДНА ЗАПИСКА ОТ Тодор Ташев общински съветник КП Да за Димитровград. Относно: Промяна в наредба №12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград. Уважаеми дами и господа общински съветници,             Констатира се разминаване както по отношение на ЗМДТ , така и между…

Предложение за промяна на Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А от…

Предложение за приемане на Правилник за дофинансиране от общинския бюджет на самодейни състави, индивидуални изпълнители и творци от община Димитровград за участието им в задгранични културни прояви

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА от Калинка Христова Монева общински съветник от коалиция „Да за Димитровград” Относно: Приемане на  Правилник за дофинансиране от общинския бюджет на самодейни състави, индивидуални изпълнители и творци от община Димитровград за участието им в задгранични културни прояви УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,            …

Предложение за предприемане на мерки срещу монополите при производство на плодове и зеленчуци

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А   ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА…

Предложение за промяна на Правилника на Общински съвет - Димитровград

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А   ОТ ВЪЛЧО МИТРУШЕВ – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА ПРАВИЛНИКА ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА И ДЕЙНОСТТА НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД, НЕГОВИТЕ КОМИСИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЕТО МУ С ОБЩИНСКАТА АДМИНИСТРАЦИЯ…

Предложение за промяна на Правилника на Общински съвет - Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А   ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА…

Предложение за изменение на Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД      …

Предложение за изменение на Наредба № 13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД      …

Предложение за Наредба № 6 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА.

До Общински съвет Димитровград П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  от Тодор Ташев съветник от КП „ Да за Димитровград” ОТНОСНО : Промяна Наредба №6 за реда и условията , при които община Димитровград упражнява правата на собственик върху общинската част от капитала на търговските…

Предложение за промяна на Правилника за дейността на Общински съвет - Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД  П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД     ОТНОСНО:…

Предложение за Наредба № 6 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ КАПИТАЛА НА ТЪРГОВСКИТЕ ДРУЖЕСТВА.

  ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е    ОТ  ТОДОР ТАШЕВ Общински съветник КП Да за Димитровград.                                      ОТНОСНО: Промяна в Наредба №6 ЗА РЕДА И УСЛОВИЯТА, ПРИ КОИТО ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД УПРАЖНЯВА ПРАВАТА НА СОБСТВЕНИК ВЪРХУ ОБЩИНСКАТА ЧАСТ ОТ…

Предложение за допълнение към Правилника за устройство и дейност на ОДТ „Апостол Карамитев” Димитровград

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е  от  КАЛИНКА ХРИСТОВА МОНЕВА  ОТНОСНО: Допълнение към Правилника за устройство и дейност на ОДТ „Апостол Карамитев” Димитровград     УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, Театърът има социална и образователна функция. Но той не е евтино…

Предложение за промяна на Наредба № 10

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                                   П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е                                          от Христо Цветков, общински съветник ОТНОСНО:    Актуализация на цени на услуги в Градска библиотека „Пеньо Пенев”                                                   УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,   Градска библиотека „Пеньо Пенев” вече работи с делегиран…

Предложение за създаване на общински фонд “Ин витро” и приемане на Правилник за финансиране на процедури “Ин витро” на семейства и лица, живеещи на семейни начала, с репродуктивни проблеми на територията на община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ КАТЯ МАКСИМОВА ПАНЕВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТНОСНО: Създаване на общински фонд “Ин витро” и приемане…

Предложение за промяна на Правилника на Общински съвет - Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   П Р Е Д Л О Ж Е Н ИЕ     ОТ  КАТЯ МАКСИМОВА ПАНЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА СЕСИЙНА ГРУПА „ДА ЗА…