Общински съвет - предстоящо

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № 10 за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ДО                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А От Катя Панева – общински съветник от Коалиция „Да за Димитровград“                                                                                                 ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № 10 за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № 10 за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ДО                         ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А От Калинка Христова Монева – общински съветник от Коалиция „Да за Димитровград“                                                                                                 ОТНОСНО: ПРОМЯНА НА НАРЕДБА № 10 за ОПРЕДЕЛЯНЕТО И АДМИНИСТРИРАНЕТО НА МЕСТНИТЕ ТАКСИ И ЦЕНИ НА УСЛУГИ…

Приемане на изменения на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];       ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А   ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ –…

Приемане на изменения на Наредба № 12 за определяне на размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А     ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ –…

Предложение за промяна на Наредба № 2 за опазване на обществения ред

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД       Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А     ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ -…

Предложение за изменение на Правилник за финансово подпомагане на приемни семейства, живущи на територията на Община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД       Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А     ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ -…

Предложение за промяна на Наредба № 9 за обществения ред при използване на пътни превозни средства на територията на община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД       Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А     ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ -…

Предложение за промяна в Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

До Общински съвет Димитровград   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   От Тодор Ташев – общински съветник при Общински съвет Димитровград.   Относно : Промяна в наредба № 12  - Привеждане в съответствие със съществуващата нормативна база на Наредба № 12 за определяне на  местните данъци на територията на Община Димитровград.   УВАЖАЕМИ…

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗМЕНЕНИЕ НА ПРОГРАМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ И РАЗПОРЕЖДАНЕ С ОБЩИНСКА СОБСТВЕНОСТ ЗА 2013г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];       ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД       Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А     ОТ СТЕФАН…

Предложение за изменение на Наредба № 10 за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];       ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД       Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А     ОТ СТЕФАН…

Предложение за приемане на изменение и допълнение в Правилник за организацията и управлението на дейността на общинско предприятие „Стопанисване, поддържане и изграждане на общински пазари и тържища” - Димитровград. /ПОУДОП СПИОПТ/

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     ПРЕДЛОЖЕНИЕ   ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД                                      ОТНОСНО:  Приемане на изменение и допълнение в Правилник за…

Предложение за приемане на изменение и допълнение в правилника за устройството и дейността на общинското предприятие „Организация и контрол на движението, паркинги и охрана” – Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     ПРЕДЛОЖЕНИЕ   ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД                                      ОТНОСНО:  Приемане на изменение и допълнение в правилника за…

Предложение от приемане на изменение и допълнение в Правилник за устройството и дейността на общинско предприятие „Детски и младежки център” – Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     ПРЕДЛОЖЕНИЕ   ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД                                      ОТНОСНО:  Приемане на изменение и допълнение в Правилник за…

Предложение за приемане на изменение и допълнение в правилника за управление и организация на дейността на общинското предприятие „Благоустрояване” – Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД                                     …

Предложение за приемане на изменение и допълнение в Правилник за организацията и дейността на общинско предприятие „Траурен обреден дом” – Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]; ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е   ОТ СТЕФАН ДИМИТРОВ - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД                                   …

Предложение за промяна на Наредба №23 за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община Димитровград.

ДО Г-Н СТЕФАН ДИМИТРОВ ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД Относно:  Промяна на Наредба № 23 за организацията и дейността на клубовете за хората от третата възраст и хората в неравностойно положение и специални потребности на територията на община Димитровград. УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ПРЕДСЕДАТЕЛ,  УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,   С…

Предложение за промяна в Наредба № 12 за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];    ДО                  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д  О  К  Л  А  Д  Н  А     З  А  П  И  С  К  А…

Предложение за промяна на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с изявени дарби от община Димитровград.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 Email: [email protected]; [email protected];       ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ       ОТНОСНО: Промяна на Наредба № 21 за условията…

Предложение за промяна на Наредба №13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД                                       П Р Е Д Л О Ж Е Н И Е    ОТ КАТЯ ПАНЕВА – ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК   ОТНОСНО: Промяна на Наредба №13 за условията и реда за установяване на жилищни нужди и за настаняване под наем в общински жилища       …

Предложение за приемане на НАРЕДБА ЗА УСЛОВИЯТА, РЕДА И КРИТЕРИИТЕ ЗА ФИНАНСОВО ПОДПОМАГАНЕ НА СПОРТНИТЕ КЛУБОВЕ В ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 Email: [email protected]; [email protected];   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ  СТЕФАН ДИМИТРОВ  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ОТНОСНО: Приемане на Наредба за реда за субсидиране на спортните клубове от…