Общински съвет - предстоящо

Проект на Наредба за изменение на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     Д О К Л А Д Н А З А П И С К А   от Тодор Тодоров – общински съветник     ОТНОСНО: Изменение на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ОКТОМВРИ 2022 г.

17.10.2022 г. /понеделник/     ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 17 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 17 00ч., стая №2 на зала „Гросето”   ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 18 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ…

Проект на Правилник за изменение и допълнение на Правилник за организацията и дейността на общински съвет-Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинска администрация приет с Решение № 95/28.01.2016г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   Д О К Л А Д Н А З А П И С К А   ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ…

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА   По Докладна записка вх. № ОбС-07-178/24.08.2022г. от Гергана Кръстева – Председател на Общински съвет –…

Покана за заседание Общински съвет на община Димитровград на 19. 09. 2022 г. (понеделник), от 17.00 часа, в многофункционална зала „Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15

П О К А Н А     на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К В…

ПРОТОКОЛ ОТ ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ХАСКОВО, МАНДАТ 2023-2027 Г

ПРОТОКОЛ ОТ ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД - ХАСКОВО, МАНДАТ 2023-2027 Г На основание чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт и Решение № 765/30.06.2022 г. се проведе процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Димитровград, мандат 2023-2027 г. на 12.08.2022…

Покана за Тържествена сесия на Общински съвет на община Димитровград на 02. 09. 2022 г. (петък), от 18.30 часа

    П О К А Н А     на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И…

Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2022 г. до месец юни 2022 г. включително

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15; www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];       ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   ДОКЛАДНА ЗАПИСКА   ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ   ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на Общински съвет…

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА

ПОКАНА ЗА ПУБЛИЧНО ОБСЪЖДАНЕ НА ГОДИШНИЯ ОТЧЕТ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА БЮДЖЕТА ЗА 2021 ГОДИНА ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД   На основание чл.140 ал.4, вр. ал.1 от Закона за публичните финанси, чл.30, ал.1, вр. пр.1 от Наредба № 32 за съставяне, приемане, промяна, изпълнение и отчитане…