Общински съвет - предстоящо

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА   По докладна записка с вх.№ ОбС-07-245/08.08.2017 г.  от Валентина Тодорова Кунева – общински съветник…

`Покана за тържествена сесия на Общински съвет на община Димитровград на 02. 09. 2017 г. (събота), от 18.00 час

П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К В А…

Приемане на отчет за дейността на Общински съвет – Димитровград за периода от месец януари 2017 г. до месец юни 2017 г. включително.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected]; [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА     ОТ  ГЕРГАНА КРЪСТЕВА  - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ     ОТНОСНО: Приемане на отчет за дейността на…

Приемане на Наредба за изменение на Наредба № 12 от 24.01.2008 г. за определяне размера на местните данъци на територията на Община Димитровград

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД       Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А   ОТ  ВАЛЕНТИНА ТОДОРОВА КУНЕВА, ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИК ОТ СЕСИЙНА ГРУПА „ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД” В ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД   Относно: приемане на Наредба за изменение на Наредба  №…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 27.07.2017 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К В А…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. ЮЛИ 2017 г.

17.07.2017 г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18 00ч., зала общинска администрация, етаж II   2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17 30 ч., стая №2 на зала „Гросето”   3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18 30, стая №2 на зала „Гросето”   4. ПК…

Покана за извънредно заседание Общински съвет на община Димитровград на 13.07.2017 г. (четвъртък), от 17.00 часа

П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА вр. с чл. 38, ал.5 от ЗМСМА /за полагане на клетва от новоизбрания кмет на кметство Ябълково, общ.Димитровград/  и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 29.06.2017 г. (четвъртък), от 09.00 час

П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А М…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. ЮНИ 2017 г.

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД  м. ЮНИ 2017 г.      19.06.2017 г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., зала общинска администрация, етаж II   2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17.30 ч., стая №2 на зала „Гросето”   3. ПК…

Покана за извънредно заседание Общински съвет на община Димитровград на 12.06.2017 г. (понеделник), от 17.00 час

П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.4 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К В А…

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА   По докладна записка с вх.№ ОбС-07-147/10.05.2017 г.  от Гергана Стефанова Кръстева – Председател  на…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 25.05.2017 г. (четвъртък), от 09.00 час

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. МАЙ 2017 г.

15.05.2017 г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., зала общинска администрация, етаж II   2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17.30 ч., стая №2 на зала „Гросето”   3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18.30, стая №2 на зала „Гросето”   4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И…

Изменение на Наредба № 42 за символиката, отличията и наградите на Община Димитровград, приета с Решение на ОбС-Димитровград № 524/23.02.2017г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А   ОТ ГЕРГАНА КРЪСТЕВА – ПРЕДСЕДАТЕЛ…

Обявление за почетен гражданин 2017 г.

ОБЯВЛЕНИЕ за насрочване  на обществено обсъждане на кандидатурите  за удостояване със званието „Почетен гражданин на община Димитровград”               В деловодството на ОбС-Димитровград до 02.05.2017г. са постъпили следните предложения за удостояване със званието „Почетен гражданин на община Димитровград”: 1.Предложение с вх.№ ОбС-07-439/29.11.2016г. от Българска федерация по борба за удостояване на…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 27.04.2017 г. (четвъртък), от 09.00 час

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. АПРИЛ 2017 г.

18.04.2017 г. /вторник/   1. ПК „ЗАКОННОСТ И ОБЩЕСТВЕН РЕД” – 1700 ч., стая № 1, зала „Гросето”   2. ПК „АГРАРНА ПОЛИТИКА И ЗЕМЕДЕЛИЕ” – 17.00 ч., стая № 2, зала „Гросето”   3. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 17.30 ч., стая № 2, зала „Гросето”   4. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО…

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА   по Докладна записка с вх.№ ОбС-07-66/27.02.2017 г. от Сесийна група „Да за Димитровград” относно: приемане…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 30.03.2017 г. (четвъртък), от 09.00 час

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…