Общински съвет - предстоящо

Kандидати за съдебни заседатели в Районен съд – Димитровград за мандат 2020-2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД     Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е   № 119   От 30.01.2020 г.   На основание чл.21, ал.1, т.23 от ЗМСМА,   ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД   Р Е Ш И:                                                1.Общински съвет Димитровград определя кандидатите  за съдебни…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 27.02.2020 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К В…

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected];   ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА                  По Докладна записка вх. № ОбС-07-15/15.01.2020г. от Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Валентин Христов, Красимира…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ 2020 г.

17.02.2020г. /понеделник/   ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 17 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 17 00ч., стая №2 на зала „Гросето”   „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 18 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” –…

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА                  По Докладна записка вх. № ОбС-07-423/23.12.2019г. от  Временна комисия за изроботване на…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 30.01.2020 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А…

Изменение на Наредба № 21 за условията и реда за отпускане на стипендии и финансово стимулиране на деца и младежи с доказани постижения в Община Димитровград

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А   от Тодор Тодоров, Георги Георгиев, Валентин Христов, Красимира Илиева, Цанко Сталев – общински съветници                                    ОТНОСНО: Изменение на  Наредба № 21 за условията и реда за…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА МЕСЕЦ ЯНУАРИ 2020 г.

20.01.2020г. /понеделник/   ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 17 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 17 00ч., стая №2 на зала „Гросето”   „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 18 00ч., стая №1 на зала „Гросето”   ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” –…

ПОКАНА ЗА НАСРОЧВАНЕ НА ПУБЛИЧНО ИЗСЛУШВАНЕ НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД – ДИМИТРОВГРАД ЗА МАНДАТ 2020-2024 Г. НА 21.01.2020 Г. (ВТОРНИК) ОТ 16:00 ЧАСА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];   П О К А Н А               За насрочване  на публично заседание във връзка с Докладна записка вх. № ОбС-10-340#1/06.12.2019г. от Гергана Кръстева относно: Продължаване на процедурата за…

СПИСЪК НА ДОПУСНАТИТЕ ДО УЧАСТИЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ В РАЙОНЕН СЪД - ДИМИТРОВГРАД ЗА МАНДАТ 2020 – 2024 г.

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mail: [email protected];       СПИСЪК  НА  ДОПУСНАТИТЕ  ДО  УЧАСТИЕ  КАНДИДАТИ  ЗА  СЪДЕБНИ  ЗАСЕДАТЕЛИ  В  РАЙОНЕН  СЪД  - ДИМИТРОВГРАД  ЗА  МАНДАТ  2020 – 2024 г.       Христина Ташева - Михова,…