Общински съвет - предстоящо

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 25.01.2018 г. (четвъртък), от 09.00 часа

  П  О  К  А  Н  А     на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. ЯНУАРИ 2018 г.

15.01.2018 г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., зала общинска администрация, етаж II   2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 1730 ч., стая №2 на зала „Гросето”   3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18 30, стая №2 на зала „Гросето”   4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ…

Обява на Конкурс за възлагане на управлението на „МЕДИЦИНСКИ ЦЕНТЪР - ДИМИТРОВГРАД" ЕООД

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];       На основание чл. 21, ал.1, т.9 от Закона за местното самоуправление и местната администрация,чл.38 от Наредба  № 6 за реда и условията, при които Община Димитровград …

Обява на Процедура за конкурс за възлагане на управлението на Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Екатерина" ЕООД – Димитровград с ЕИК 126531685 и избор на управител на дружеството за срок от три години

  ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];       На основание  чл.63 ал.3 от Закона за лечебните заведения и чл.3 ал.1, чл.9 ал.1 от Наредба № 9/26.06.2000 г. за условията и реда за провеждане…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 21.12.2017 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А       на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. ДЕКЕМВРИ 2017 г.

11.12.2017 г. /понеделник/ 1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., зала Общинска администрация, етаж II   2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 1730 ч., стая №2 на зала „Гросето”   3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18 30, стая №2 на зала „Гросето”   4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 30.11.2017 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А     на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К В…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. НОЕМВРИ 2017 г.

20.11.2017 г. /понеделник/ 1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., зала общинска администрация, етаж II 2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 1730 ч., стая №2 на зала „Гросето” 3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18 30, стая №2 на зала „Гросето” 4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ И СМИ” – 1700…

Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане за лечение на деца, живущи на територията на Община Димитровград.

ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД     ДОКЛАДНА ЗАПИСКА                                                                                       ОТ СЕСИЙНА ГРУПА „ДА ЗА ДИМИТРОВГРАД“                ОТНОСНО: Приемане на Наредба за условията и реда за финансово подпомагане за лечение на деца, живущи на територията на Община Димитровград.                 УВАЖАЕМИ ДАМИ…

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА НАСРОЧЕНО ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ

  ОБЯВЛЕНИЕ   за насрочване  на обществено обсъждане на Докладна записка вх. № ОбС-07-286/11.10.2017г. (изх. № РД-28-577/11.10.2017г.) от Иво Димов относно: Допълнение на Наредба №34 за управление на отпадъците на територията на община Димитровград , приета с Решение № 1670 от 30.04.2015г.   В деловодството на ОбС-Димитровград постъпи Докладна записка вх. № ОбС-07-286/11.10.2017г. (изх. №…

Покана за извънредно заседание Общински съвет на община Димитровград на 01.11.2017 г. (сряда), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А       на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА вр. с чл. 58, ал.3 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К В А М  …

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 26.10.2017 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А М…

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД     СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА   По докладна записка с вх.№ ОбС-07-278/15.09.2017 г.  от Гергана Стефанова Кръстева – Председател …

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. ОКТОМВРИ 2017 г.

16.10.2017 г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 1800ч., зала общинска администрация, етаж II   2. ПК „ТРАНСПОРТ И СЪОБЩЕНИЯ” – 1730 ч., стая №2 на зала „Гросето”   3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18 30, стая №2 на зала „Гросето”   4. ПК „КУЛТУРА, ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ…

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];       ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД           СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА   По докладна записка с вх.№ ОбС-07-250/21.08.2017 г.  от Гергана…

Покана за редовно заседание Общински съвет на община Димитровград на 28.09.2017 г. (четвъртък), от 09.00 часа

П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация   С В И К В А М…

ГРАФИК НА ЗАСЕДАНИЯ НА ПОСТОЯННИТЕ КОМИСИИ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД ЗА м. СЕПТЕМВРИ 2017 г.

18.09.2017 г. /понеделник/   1. ПК „ИКОНОМИЧЕСКА ПОЛИТИКА И БЮДЖЕТ” – 18 00ч., зала общинска администрация, етаж II   2. ПК „ТЪРГОВИЯ, ОБЩИНСКИ ПАЗАРИ И ТЪРЖИЩА” – 17 30 ч., стая №2 на зала „Гросето”   3. ПК „ТСУ, СТРОИТЕЛСТВО И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ” – 18 30, стая №2 на зала „Гросето”…

Изменение на Наредба № 2 за опазване на обществения ред , приета с Решение № 129/29.04. 2004 г. и отменя Наредба № 2 за опазване на обществения ред, била в сила от 5 март 1997 г., променяна и допълвана с Решения 350/09.07.1997 г. и Решение 643/16.12.1998

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected]         ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД           Д О К Л А Д Н А   З А П И С К А  …

СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД  6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764 e-mal: [email protected]; [email protected];     ДО ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ДИМИТРОВГРАД   СПРАВКА по чл. 26 ал.5 от ЗНА   По докладна записка с вх.№ ОбС-07-245/08.08.2017 г.  от Валентина Тодорова Кунева – общински съветник…

`Покана за тържествена сесия на Общински съвет на община Димитровград на 02. 09. 2017 г. (събота), от 18.00 час

П  О  К  А  Н  А   на основание чл.23 ал.4 т.1 от ЗМСМА и във връзка с чл.4 ал.1 и чл.58 ал.1 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Димитровград, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация     С В И К В А…