П Р О Т О К О Л от проведена процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд – Димитровград за мандат януари 2024 година – януари 2028 година

П Р О Т О К О Л

 

 

от проведена процедура за определяне на съдебни заседатели

за Районен съд – Димитровград за мандат

януари 2024 година – януари 2028 година

 

 

Днес 21.07.2023г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г.Раковски” № 15, кабинет на Общински съвет ет.5 стая №55, се проведе заседание на Комисията за провеждане на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Димитровград за мандат януари 2024 година – януари 2028 година, определена с Решение № 1091 от 25.5.2023 г. на Общински съвет Димитровгра, в състав:

 

Председател: 1. Галина Чингарова

Секретар: 2. Юлиян Семерджиев

Членове: 3. Пламен Панев

4. Валентина Кунева

5. Асен Самуилов

 

На заседанието присъстваха всички членове на комисията.

Задача на комисията: Да организира и проведе процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Димитровград за мандат януари 2024 година – януари 2028 година, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Хасково.

Процедурата следва да бъде проведена, съгласно изискванията на чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт.

 

Комисията констатира, че в определения с Решение № 1091 от 25.5.2023 г. на общинския съвет срок – 19.07.2023г. в деловодството на Общински съвет Димитровград - ет. 5 ст. 55 в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г. Раковски” № 15, са постъпили документи за участие от следните кандидати:

 

  1. Янчо Петков, ЕГН: **********

 

  1. Таня Нейкова, ЕГН: **********

 

  1. Красимира Василева, ЕГН: **********

 

  1. Иван Митев, ЕГН: **********

 

  1. Марияна Иванова, ЕГН: **********

 

  1. Антоанета Шаркова, ЕГН: **********

 

  1. Галя Пенкова, ЕГН: **********

 

  1. Господинка Митева, ЕГН: **********
  2. Иван Илиев, ЕГН:**********

 

10. Веселина Колева, ЕГН: **********

 

11. Любомир Хубенов, ЕГН: **********

 

12. Иван Каравасилев, ЕГН: **********

 

13. Живко Стефанов, ЕГН: **********

 

Председателят на комисията докладва представените документи от всеки един от кандидатите, които трябва да отговарят на изискванията по чл. 68 ал. 3 от Закона за съдебната власт, както следва:

 

Кандидатите за съдебни заседатели подават в общинския съвет, заявление по образец съгласно приложение № 1 от Наредба № 7 от 28.09.2017г. за съдебните заседатели, към което прилагат следните документи за всеки от тях:

1. подробна автобиография, подписана от кандидата;

2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

4. данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

5. мотивационно писмо;

6. писмено съгласие;

7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3;

8 Документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако са родени преди 16.07. 1973 г.

На основание чл.68, ал.4 от ЗСВ обстоятелството по чл. 67, ал. 1, т. 4 се установява служебно от комисията.

 

Наред с това, съгласно чл. 67 ал. 1 от Закона за съдебната власт, кандидата за съдебен заседател следва да бъде дееспособен български гражданин, който:

 

- е на възраст от 21 до 68 години;

- има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

- има завършено най-малко средно образование;

- не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

- не страда от психически заболявания.

 

Не може да бъде съдебен заседател лице, което:

- е съдебен заседател в друг съд;

- е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

- участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

- работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Районен съд - Димитровград

 

След извършване проверка на документите, Комисията констатира, че всички кандидати са представили необходимите документи по чл. 68 ал. 3 от Закона за съдебната власт, отговарят на изискванията по чл. 67 ал. 1 от ЗСВ и не са налице пречките по чл. 67 ал. 3 от Закона за съдебната власт.

Предвид изложените съображения, Комисията

 

Р Е Ш И :

 

ДОПУСКА Янчо Петков, ЕГН: **********, Таня Нейкова, ЕГН: **********, Красимира Василева, ЕГН: ***********, Иван Митев, ЕГН: **********, Марияна Иванова, ЕГН: **********, Антоанета Шаркова, ЕГН: **********, Галя Пенкова, ЕГН: **********, Господинка Митева, ЕГН: ***********, Иван Илиев, ЕГН:**********, Веселина Колева, ЕГН: ********** , Любомир Хубенов, ЕГН: **********, Иван Каравасилев, ЕГН: **********, Живко Стефанов, ЕГН: **********, до участие в Процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Димитровград за мандат януари 2024 година – януари 2028 година.

 

Да се изготви Списък на допуснатите кандидати, който на основание чл. 68 ал.5 от Закона за съдебната власт, ведно с останалите изискуеми документи, да се публикуват на интернет страницата на Общински съвет Димитровград.

 

 

 

 

Председател : ..................................................

/ Галина Чингарова /

 

Секретар : ...................................................

/ Юлиян Семерджиев /

 

Членове : ....................................................

/ Пламен Панев /

 

....................................................

/ Валентина Кунева /

 

.....................................................

/ Асен Самуилов /