ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2023 – 2027 ГОДИНА

ОБЯВЛЕНИЕ  ЗА ОТКРИВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ НА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА ОКРЪЖЕН  СЪД – ХАСКОВО ЗА МАНДАТ 2023 – 2027 ГОДИНА

 

           Във връзка с изтичане мандата на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в  Окръжен съд – Хасково и в изпълнение на Протокол № 33 от 28.04.2022г. от проведено редовно заседание на Общински съвет – Димитровград, в частта относно Решение № 715/28.04.2022г. на ОбС-Димитровград, прието въз основа Докладна записка вх. № ОбС-10-110#1/15.04.2022г. от Гергана Кръстева относно: Откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково за мандат 2023 – 2027 г. и правила за нейното провеждане, както и избор на комисия за изготвяне на предложения за съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково, е открита процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково за мандат 2023 – 2027 г.

   На Общо събрание на съдиите при Апелативен съд - Пловдив, проведено на 30.03.2022г. е бил определен броя на съдебните  заседатели за Окръжен съд – Хасково за мандат 2023-2027 година, който е 7 бр. съдебни заседатели от Общински съвет – Димитровград. Критериите и необходимите документи за кандидатстване, съгласно изискванията на Закона за съдебната власт, са изброени по-долу в обявлението.

Комисия за избор на кандидати за съдебни заседатели кани заинтересованите жители на община Димитровград да входират в деловодството на Общински съвет – Димитровград - ет.5, ст.55 в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15 необходимите документи за  участие в откритата  процедура за определяне на съдебни заседатели за Окръжен съд – Хасково за мандат 2023 – 2027 г., сложени в запечатан плик. Същите се депозират лично от кандидата или чрез упълномощено от него лице, в срок до 08.06.2022г., като същите ще бъдат заведени с входящ номер по реда на тяхното постъпване.

           1.Изисквания към кандидатите:

           1.    За съдебен заседател може да бъде избран дееспособен български гражданин, който:

1.1. е на възраст от 21 до 68 години;

1.2. има настоящ адрес в община, която попада в рамките на съдебния район на съда, за който кандидатства;

1.3. има завършено най-малко средно образование;

1.4. не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията;

1.5. не страда от психически заболявания.

 

2. Съдебен заседател не може да бъде лице, което:

2.1. е съдебен заседател в друг съд;

2.2. е общински съветник от съдебния район, за който е избран;

2.3. участва в ръководството на политическа партия, коалиция или организация с политически цели;

2.4. работи в съд, прокуратура, следствени органи, Министерството на вътрешните работи или в други органи от системата за национална сигурност, намиращи се в съдебния район, за който е избран.

Съдебните заседатели не могат да бъдат избирани за повече от два последователни мандата към Окръжен съд – Хасково.

 

     3. Необходими документи:

3.1. подробна автобиография, подписана от кандидата;   ТУК

3.2. нотариално заверено копие от диплома за завършено образование;

3.3. медицинско удостоверение, че лицето не страда от психическо заболяване;

3.4.данни за контакт на две лица, към които общинските съвети да се обръщат за препоръки;

3.5. мотивационно писмо;

3.6. писмено съгласие;      ТУК

3.7. декларация за липса на обстоятелствата по чл.67, ал.3 от ЗСВ;    ТУК

3.8.документ за извършена проверка по реда на Закона за достъп и разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на български граждани към Държавна сигурност и разузнавателните служби на Българската народна армия, ако кандидатът за съдебен заседател е роден преди 16 юли 1973 г.     ТУК  

 

Съгласно чл.68, ал.4 от ЗСВ  обстоятелството, че кандидатът не е осъждан за умишлено престъпление, независимо от реабилитацията, се установява служебно от комисията по електронен път или чрез справка за съдимост, издадена от съответното бюро за съдимост по месторождение на кандидата.

 

  Документите  се подават  в срок до 08.06.2022г. в деловодството на Общински съвет – Димитровград - ет.5, ст.55 в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15, запечатани в плик, лично от кандидата или чрез упълномощено от него лице.

 

На 10.06.2022г. на основание чл. 68 ал.5 от ЗСВл. списъкът на допуснатите до участие кандидати, заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и препоръки и документи по ал. 3, т. 9 се публикуват на интернет страницата на общинския съвет /най-малко 14 дни преди датата на изслушването по чл.68а/.

 

Най-малко 10 на сто от лицата, които се включват в списъка, трябва да са с квалификация в областта на педагогиката, психологията и социалните дейности.

 

 

 

ГЕРГАНА КРЪСТЕВА

Председател на Общински съвет

Димитровград

 

Файлове: