Проект за приемане на правила за провеждане на конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ НА ОБЩИНА ДИМИТРОВГРАД

 6400 гр.Димитровград, бул.”Г.С.Раковски” № 15;  www.dimitrovgrad.bg

Председател – Тел.: 0391/68210; 68212; факс: 0391/66764

e-mal: [email protected];

 

 

ДО                 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

ДИМИТРОВГРАД

 

 

ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА

 

 

ОТ ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ – ЗАМЕСТНИК - ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ОБЩИНСКИ СЪВЕТ – ДИМИТРОВГРАД

                                    

ОТНОСНО: Приемане на правила за провеждане на конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала

 

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

 

Съгласно Закона за публичните предприятия Общинските политики по отношение на публичните предприятия се определят и осъществяват от общинските съвети. Публични предприятия са: 1. търговските дружества с над 50 на сто държавно/общинско участие в капитала или в които държавата/общината по друг начин упражнява доминиращо влияние; 2. дъщерните дружества на търговските дружества по т. 1 и предприятията по т. 3, ако чрез тях държавата/общината контролира повече от 50 на сто от дяловете/акциите с право на глас или по друг начин упражнява доминиращо влияние; 3. държавните предприятия, създадени със специални закони на основание чл. 62, ал. 3 от Търговския закон. Публично предприятие по смисъла на закона се явява и „Многопрофилна болница за активно лечение „Света Екатерина“-Димитровград“ ЕООД. С Цел да се спазят изискванията на закона за публичните предприятия, а именно чл. 20 от същия е необходимо да се проведат конкурси за възлагане управлението търговски дружества с общинско участие в капитала. Съгласно чл. 69, ал.1 и ал.2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, конкурсите се провеждат по публично оповестени правила, определени от общинския съвет при спазване на чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия.

Начините за определяне и публично оповестяване на политиката в областта на публичните предприятия, въвеждането на стандарти за добро корпоративно управление на публичните предприятия, както и задълженията за оповестяване и прозрачност на дейността на публичните предприятия и органите им за управление се осъществяват от съответния общински съвет при спазване на принципите на местното самоуправление и принципите на  чл. 12 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия.

Проектът за приемане на правила за провеждане на конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала е   публикуван на сайта на Община Димитровград, раздел „Общински съвет”, подраздел „Предстоящо” на 13.05.2021г.

 

Вземайки предвид гореизложеното, предлагам следния проект за

 

Р Е Ш Е Н И Е:

 

На основание чл.21, ал.2 от ЗМСМА, чл.21, ал.1 от Закона за публичните предприятия, чл. 68, във връзка с чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на Закона за публичните предприятия

 

1. Приема правила за провеждане на конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала, както следва:

І. ЦЕЛ НА ПРАВИЛАТА

 1. С настоящите правила се определят условията и редът за провеждане на конкурс за възлагане управлението на търговски дружества с общинско участие в капитала, процедура за номиниране на кандидати, при спазване изискванията на Закона за публичните предприятия, правилника за неговото прилагане и съответните приложими нормативни актове, според вида дружеството.
 2. Целта на правилата е да гарантират прозрачна процедура за номиниране на кандидати и прозрачна конкурсна процедура, изградена на принципа на конкуренция въз основа на преценка за професионалните и деловите качества на кандидатите. Конкурсът се провежда въз основа на Решение на Общински съвет Димитровград и настоящите правила, като в зависимост от вида на дружеството се прилагат и изискванията предвидени в специалните нормативни актове уреждащи съответната материя.

ІІ. ПРИЛОЖИМА НОРМАТИВНА УРЕДБА

1. Закона за публичните предприятия, Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, изискванията предвидени в специалните нормативни актове уреждащи съответната материя. С конкурса се цели да се засили влиянието на подбора при избор на управител на търговски дружества с общинско участие в капитала, като се има предвид, че членовете на органите за управление и контрол следва да са лица с квалификация и професионален опит, съответстващи на спецификата на осъществяваните от съответните дружества дейности. Да отговарят на определени критерии за подбор по отношение на репутация и почтеност и могат да отделят достатъчно време за изпълнение на възложените им задължения, както и да отговарят на нормативните изисквания за заемане на длъжността Управител. Конкурсите се провеждат по публично оповестени правила, определени от общинския съвет при спазване на чл. 21, ал. 2 от Закона за публичните предприятия, чл. 68 във връзка с чл.69, ал.2 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия. Управлението и контролът на общинските публични предприятия се възлага с договори, сключени между всеки член на органа за управление и контрол на предприятието и органа, упражняващ правата на общината, в съответствие с разпоредбите на Търговския закон.

III. УЧАСТНИЦИ В ПРОЦЕДУРАТА

Общински съвет Димитровград – обявява конкурса, утвърждава договор за възлагане управлението на дружеството, определя комисия за номиниране на кандидати, организиране и провеждане на конкурса, решава подадени възражения. Приема решение за определяне на кандидата, който е класиран на първо място в конкурса, за спечелил конкурса.

Комисия за провеждане на конкурс – допуска кандидатите до конкурса, провежда конкурса по обявения начин, преценява професионалните качества на кандидатите и класира от първо до трето място най-успешно издържалите конкурса.

 

Кандидат за заемане на обявената длъжност.

 

ІV. ПРОЦЕДУРА – ЕТАПИ

 1. Вземане на решение и организиране на конкурсната процедура

Решението за обявяване на конкурс за заемане на длъжност Управител на търговско дружество с общинско участие в капитала се приема от Общински съвет Димитровград, като орган на местното самоуправление. В решението си Общинският съвет определя:

 

 1. Длъжността, за която се обявява конкурса;
 2. Комисия за организиране и провеждане на конкурс;
 3. Условията за провеждане на конкурса;
 4. Изискванията към кандидатите;
 5. Необходими документи; мястото и срока за подаването им;
 6. Начин на провеждане на конкурса - Конкурсът се провежда на три етапа: а) Първи етап - предварителен подбор на кандидатите по документи (наличие на всички документи и проверка на съответствието им с предварително обявените изисквания); б) Втори етап - разработване на концепция за развитие на търговското дружество за 3/Три/годишен период на управление; в) Трети етап - събеседване с допуснатите кандидати.Дата, място и час за провеждане на конкурса.
 7. С решението за обявяване на конкурса общинският съвет одобрява и проекта на договор за възлагане управлението на дружеството.

Обявявата за конкурса се публикува на официалната интеренет страница на община  Димитровград и в един официален ежедневник.

 1. Определяне на комисия за организиране и провеждане на конкурс
  1. Общинският съвет определя комисия за организиране и провеждане на конкурс, като определя нейната численост и поименен състав. Комисията се състои от нечетен брой членове, но не повече от 5. В състава на комисията задължително се включват лице с юридическо образование, представител на Общински съвет Димитровград, както и външни специалисти в съответната област, при необходимост и др. лица, съгласно спецификата на дружеството. Преди започване на работа членовете на комисията подписват декларация за неразгласяване на обстоятелствата, станали им известни във връзка с конкурса. Конкурсната комисия заседава в пълен състав и взема решенията си с обикновено мнозинство.
  2. Преди провеждането на конкурса всеки член на конкурсната комисия попълва декларация за липса на личен интерес от провеждането на конкурса и липса на отношения, които да пораждат основателни съмнения относно неговата безпристрастност с някои от кандидатите за заемане на конкурсната длъжност.
 2. Обявяване и оповестяване на на конкурса

3.1. След приемане на решението за Обявяване на конкурс, оповестяването се извършва от служител на звеното по чл. 29а От ЗМСМА с публикуване на обявлението на официалната интернет страница на общината, както и в официален ежедневник.

 1. Ред за кандидатстване:
  1. Подаване и приемане на документи за конкурсната процедура: До участие в конкурса се допускат всички пълнолетни кандидати без оглед на тяхната раса, народност, етническа принадлежност, пол, произход, сексуална ориентация, религия, политическа принадлежност, лично и обществено положение или имуществено състояние. Кандидатът или упълномощено от него лице подава писмено заявление за участие в конкурса /съгласно Приложение към конкурсна документация/, лично подписано от кандидата. Към заявлението се прилагат: 1. декларация от лицето за неговото гражданство, както и за обстоятелствата, че е пълнолетно, не е поставено под запрещение, не изтърпява присъда за престъпление от общ характер и не е лишено по съответен ред от правото да заема определена длъжност, съгласно Приложение /към конкурсна документация/; 2. копия от документи за придобитата образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация и правоспособност, които се изискват за длъжността; 3. копие от документите, удостоверяващи продължителността на професионалния опит; 4. автобиография; 5. други документи, свързани с изискванията за заемането на длъжността .
  2. При подаване на заявленията кандидатите се уведомяват от служителите, определени да приемат документите, за условията и пречките посочени в закона за публичните предприятия и евентуално съответствие със специални закони съобразно спецификата на предприятието. Заявленията на кандидатите и приложенията към тях се предоставят в деловодството на ОбС Димитровград, регистрират се само тези заявления, към които са представени всички посочени в тях документи. Заявления, подадени след изтичане на срока, посочен в обявата на конкурса, не се регистрират.
 2. Допускане до конкурс

 

 1. Предназначението на този етап е да гарантира, че всеки кандидат за длъжността може да бъде поканен да подпише договор за възлагане на управлението, ако спечели конкурса, тъй като отговаря  на минималните и специфичните изисквания за заемане на длъжност. Юристът - член на конкурсната комисия подготвя проекти на всички необходими документи във връзка с конкурсната процедура и съвместно с останалите членове на комисията разглежда заявленията на кандидатите и приложените документи, с оглед проверка на наличието и нормативното съответствие на всички изискуеми документи и дали те удостоверяват изпълнението на минималните и специфичните изисквания за длъжността.
 2. До участие в конкурса не се допускат лица, които не са представили всички необходими документи или представените документи не удостоверяват изпълнението на изискванията за заемането на длъжността. Решението на конкурсната комисия относно допускането на кандидатите до конкурса се оформя в протокол, който се подписва от всички членове на комисията. Въз основа на решението комисията изготвя списъци на допуснатите и недопуснатите кандидати, които се подписват от председателя на комисията и се публикуват на интернет страницата на общинската администрация, а при невъзможност, се поставя на таблото с обяви в сградата общината.
 1. Провеждане на конкурса
  1. Конкурсът се провежда в съответствие с разпоредбите на чл. 21 от Закона за публичните предприятия и чл. 69 от Правилника за прилагане на закона за публичните предприятия, както и на съответните специални разпоредби в зависимост от вида на дружеството. След обявяване на имената на допуснатите кандидати, всеки одобрен кандидат може да получи счетоводен баланс, отчет за приходите и разходите, отчет за собствения капитал и отчет за паричните потоци за последните три отчетни годишни периода на дружеството, за което се провежда конкурса, в случай, че същите не са публично достъпни чрез интернет страницата на дружеството или Търговския регистър. Пликът с разработката /писмена концепция/ се отваря ако заявлението и документите на кандидата отговарят на изискванията на конкурса.
  2. Събеседването с кандидатите се провежда съгласно решение на конкурсната комисия. Датата, часът и мястото за провеждане на събеседването се обявява на електронната страница на община Димитровград секция Общински съвет. Графикът за събеседване с кандидатите се определя по азбучен ред на имената. Преди провеждането на събеседването, всеки член на конкурсната комисия се запознава с представената от съответния кандидат концепция. В хода на събеседването на всеки кандидат се дава възможност да направи кратко представяне на концепцията. На кандидатите се поставят сходни въпроси, с изключение на уточняващите въпроси, свързани с концепцията.
 2. Оценяване и класиране Оценяването на кандидатите се формира, съгласно конкретното решение на ОбС, като всеки член на комисията оценява и попълва карта за всеки участник в конкурса, съгласно Приложение/към конкурсната документация/.
  1. След приключването на конкурса комисията представя на Общински съвет Димитровград протокол с резултатите от проведения конкурс и оценителните карти на кандидатите, класирани на първите три места.
  2. Общинският съвет взема решение за одобряване на спечелилия конкурса участник или за провеждане на нов конкурс.
  3. След одобрението от Общинският съвет протокола на комисията, резултатът от избора се публикува на електронната страница на община Димитровград, секция „Общински съвет“

 

Преходни и заключителни разпоредби

 

                Настоящите правила са приети на основаниечл. 69 от Правилника за прилагане наЗаконазапубличнитепредприятия.

Конкурсна процедура може да не се провежда, когато лице – законен представител надружество, с което е сключен договор за управление, е избрано след проведен конкурс по реда на тези правила и към момента на изтичане на договора му същото продължава да отговаря на нормативните изисквания за заемане на длъжността, след изрично решение на общинския съвет.

                

 •                
 •                

Настоящото решение подлежи на обжалване в 14- дневен срок от обявяването му пред Административен съд - Хасково по реда на Административнопроцесуалния кодекс.

 

 

С уважение, 

 

ЮЛИЯН СЕМЕРДЖИЕВ

Заместник-председател на Общински съвет

Димитровград