Доклад от Комисията за провеждане на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Димитровград - мандат януари 2024 година – януари 2028 година, определена с Решение № 1091 / 25.05.2023 г. на Общински съвет - Димитровград

ДО

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ДИМИТРОВГРАД

 

 

Д О К Л А Д

 

от Комисията за провеждане на процедура за определяне

на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Димитровград - мандат януари 2024 година – януари 2028 година, определена с Решение № 1091 / 25.05.2023 г. на Общински съвет - Димитровград

 

 

УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ПРЕДСЕДАТЕЛ,

 

С писмо с вх. № ОбС-07-125/18.05.2023г. /изх. № 2411/16.05.2023г/ от Окръжен съд – Хасково ни уведомиха, че на 09.01.2024 година изтича мандатът на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Димитровград. На основание същото писмо, Общински съвет Димитровград прие Решение № 1091 /25.05.2023 г., с което на основание чл. 68 ал. 1 от Закона за съдебната власт, откри процедура за определяне на съдебни заседатели за Районен съд Димитровград - мандат януари 2024 година – януари 2028 година, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд Хасково. Със същото решение бяха определени правилата за нейното провеждане и бе избрана Комисия за организиране и провеждане на процедурата в състав:

 

Председател: 1. Галина Чингарова

Секретар: 2. Юлиян Семерджиев

Членове: 3. Пламен Панев

4. Валентина Кунева

5. Асен Самуилов

 

В изпълнение на възложената задача, Комисията организира и проведе процедурата, съгласно изискванията на чл. 66 и сл. от Закона за съдебната власт и Решение № 1091 /25.05.2023 г. на Общински съвет Димитровград.

На 21.07.2023г. от 10.00 часа в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г.Раковски” № 15, кабинет на Общински съвет ет.5 стая №55, се проведе заседание на Комисията за провеждане на процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Димитровград за мандат януари 2024 година – януари 2028 година, на което бе констатирано, че в определения с Решение № 1091 от 25.5.2023 г. на общинския съвет срок – 19.07.2023г. в деловодството на Общински съвет Димитровград - ет. 5 ст. 55 в сградата на Общинска администрация Димитровград, бул.”Г. Раковски” № 15, са постъпили документи за участие от следните кандидати:

 

 1. Я. П., ЕГН: *********

 

 1. Т. Н., ЕГН: *********

 

 1. К. В., ЕГН: *********

 

 1. И. М., ЕГН: *********

 

 1. М. И., ЕГН: *********

 

 1. А. Ш., ЕГН: *********

 

 1. Г. П., ЕГН: *********

 

 1. Г. М., ЕГН: *********

 

 1. И. И., ЕГН: *********

 

 1. В. К., ЕГН: *********

 

 1. Л. Х., ЕГН: *********

 

 1. И. К., ЕГН: *********

 

 1. Ж. С., ЕГН: *********

 

След извършване проверка на документите, Комисията констатира, че всички кандидати са представили необходимите документи по чл. 68 ал. 3 от Закона за съдебната власт, отговарят на изискванията по чл. 67 ал. 1 от ЗСВ и не са налице пречките по чл. 67 ал. 3 от Закона за съдебната власт, поради което допусна всички кандидати дo участие в откритата процедура за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Димитровград - мандат януари 2024 година – януари 2028 година.

На 04.09.2023 г. (понеделник) от 10,00 часа, в многофункционална зала “Гросето”, бул. „Г. С. Раковски” № 15, гр. Димитровград, се проведе открито заседание на Комисията, със задача да се проведе публичното изслушване на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд Димитровград - мандат януари 2024 година – януари 2028 година. Председателят докладва, че на основание чл. 68 „А“ ал. 2 от ЗСВ, най-малко 3 работни дни преди изслушването, юридически лица с нестопанска цел, определени за извършване на обществено-полезна дейност, могат да представят становища за кандидатите, включващи и въпроси които да им бъдат поставяни. В определения срок, такива не са представени в Общинския съвет.

Публичното изслушване започна по реда на постъпилите заявления за участие, като на същото се явиха всички 13 /тринадесет/ лица, кандидати за съдебни заседатели.

В хода на публичното изслушване на кандидатите бяха поставени въпроси от присъстващите общински съветници. На въпросите бяха дадени изчерпателни отговори, които установяват мотивите на кандидатите да участват в Процедурата за избор на съдебни заседатели и възможностите им да се справят с отговорните задачи в процеса на правораздаване.

На основание чл. 68 „А” ал. 3 от Закона за съдебната власт, Комисията внася настоящия доклад до Председателя на Общински съвет - Димитровград, досежно организиране и извършване на процедурата за определяне на кандидати за съдебни заседатели за Районен съд Димитровград - мандат януари 2024 година – януари 2028 година, които да бъдат предложени за избиране от Общото събрание на съдиите от Окръжен съд - Хасково.

 

 

 

Председател : ..................................................

/ Галина Чингарова /

 

Секретар : .................................................

/ Юлиян Семерджиев /

 

Членове : ..................................................

/ Пламен Панев /

 

..................................................

/ Валентина Кунева /

 

..................................................

/ Асен Самуилов /