Прекратяване на пълномощията на кмет на кметство

 

Общинска избирателна комисия Димитровград, област Хасково


 

РЕШЕНИЕ
256
Димитровград от 29.05.2023 г.

ОТНОСНО: Прекратяване на пълномощията на кмет на кметство

 

В ОИК - Димитровград на 26.05.2023 г. е постъпило уведомление от кмета на община Димитровград с вх. № 258 от 26.05.2023 г. за обстоятелството, че кмета на кметство с.Добрич, община Димитровград, Марин Иванов Маринов е починал на 22.05.2023 г. Уведомлението е придружено с копие от Акт за смърт № 07/23.05.2023 г., съставен в с. Добрич, община Димитровград. Постъпилите документи удостоверяват настъпили факти и обстоятелства, на основание на които по закон (ex lege) предсрочно са прекратeни пълномощията на кмет – основание по чл. 42, ал. 1, т. 13 от Закона за местното самоуправление и местната администрация.

На основание чл. 87, ал. 1, т. 1 във връзка с чл. 463 от Изборния кодекс и чл. 42, ал. 4 във връзка с чл. 42, ал. 1, т. 13 ЗМСМА

 

Р Е Ш И:

 

Констатира и обявява предсрочното прекратяване на пълномощията на Марин Иванов Маринов – кмет на село Добрич, община Димитровград.

Решението да се изпрати на председателя на Общински съвет Димитровград и да се уведоми Централната избирателна комисия чрез изпращане на копие от това решение, заедно с документите, установяващи основанието за предсрочното прекратяване на пълномощията.

Решението на основание чл. 42, ал. 5 ЗМСМА не подлежи на оспорване.

 

 

 

 

Председател:/п/...........................................
Димитър Гавазов

 

Секретар:/п/............................
Михаил Георгиев