Обществена трапезария

Обществените трапезарии са социални услуги в общността, насочени към задоволяване на потребностите от храна за хора, които не могат да си я осигурят сами. 

Община Димитровград предоставя социалната услуга ”Обществена трапезария” от 2009г., ежегодно от м. октомври до м. април включително, като партньор в предоставянето на социалната услуга на сдружение с нестопанска цел ”Благотворителен фонд проф. д-р Желязко Христов ДМ”. Двадесет жители от общината получават топла храна през зимния период.

Храната  се приготвя от Домашен социален патронаж и се доставя до домовете на потребителите.

Финансирането  се извършва чрез Фонд ”Социална закрила” на проектен принцип.
С изпълнението на проекта се осигурява топла храна за хора в неравностойно положение, жители на Община Димитровград.

   
Кой може да ползва социалната услуга?

  • Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл.9 от   Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане;
  • Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях;
  • Самотноживеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии /пенсии за осигурителен стаж и възраст; пенсии за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност/;
  • Скитащи и бездомни деца и лица.