Заповед за образуване на избирателни секции

   456  Новини

З  А  П  О  В  Е  Д

№  06-120

Димитровград,01.02.2017 г.

 

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА, чл.8, ал.2 от ИК  и Указ №59 от 24.01.2017г. на Президента на Република България за определяне на 26.03.2017г. за дата за произвеждане на избори за Народно събрание, обн. ДВ, бр.09/26.01.2017г.,

  

О Б Р А З У В А М:

1. На територията на Община Димитровград 91 избирателни секции във връзка с произвеждането на избори за Народно събрание на 26 март 2017г., като утвърждавам единна номерация, както следва: 

СЕКЦИЯ

МЯСТО НА СИК

АДРЕС

Кв. „Васил Левски”

290900001

СОУ „В.Левски”

Ул. „Бузлуджа” № 1

290900002

СОУ „В.Левски”

Ул. „Бузлуджа” № 1

290900003

СОУ „В.Левски”

Ул. „Бузлуджа” № 1

290900004

СОУ „В.Левски”

Ул. „Бузлуджа” № 1

290900005

СОУ „В.Левски”

Ул. „Бузлуджа” № 1

Кв. „Славянски”

290900006

ЕГ „Ив.Богоров”(ОУ „Вапцаров)

Бул. „Хр.Ботев” № 45

290900007

ЕГ „Ив.Богоров”(ОУ „Вапцаров)

Бул. „Хр.Ботев” № 45

290900008

ЦДГ № 1(ЦДГ Йорданка Чанкова)

Ул. „Вл. Поптомов” № 4

290900009

ЦДГ № 1(ЦДГ Йорданка Чанкова)

Ул. „Вл. Поптомов” № 4

290900010

ЕГ „Ив.Богоров”(ОУ „Вапцаров”)

Бул. „Хр.Ботев” № 45

Кв. „Христо Ботев”

290900011

ОУ „Алеко Константинов”

Ул. „П.Евтимий” № 12

290900012

ОУ „Алеко Константинов”

Ул. „П.Евтимий” № 12

290900013

ОУ „Алеко Константинов”

Ул. „П.Евтимий” № 12

290900014

ОУ „Алеко Константинов”

Ул. „П.Евтимий” № 12

290900015

ОУ „Алеко Константинов”

Ул. „П.Евтимий” № 12

290900016

ЕГ „Ив.Богоров”(ОУ „Вапцаров”)

Бул. „Хр.Ботев” № 45

290900017

ОУ „Алеко Константинов”

Ул. „П.Евтимий” № 12

290900018

ЕГ „Ив.Богоров”(ОУ „Вапцаров”)

Бул. „Хр.Ботев” № 45

290900019

ОУ „Алеко Константинов”

Ул. „П.Евтимий” № 12

290900020

ЕГ „Ив.Богоров”(ОУ „Вапцаров”)

Бул. „Хр.Ботев” № 45

Кв. „Каменец”

290900021

ПГ по енергетика

Ул. „З.Зограф” № 30

290900022

ПГ по енергетика

Ул. „З.Зограф” № 30

290900023

ПГ по енергетика

Ул. „З.Зограф” № 30

290900024

ПГ по енергетика

Ул. „З.Зограф” № 30

Кв. „Дружба”

290900025

ПГ по енергетика

Ул. „З.Зограф” № 30

290900026

ПГ по енергетика

Ул. „З.Зограф” № 30

290900027

ПГ по енергетика

Ул. „З.Зограф” № 30

290900028

ОДЗ № 4 (ЦДГ Радост)

Ул. „Хр. Смирненски” № 1

290900029

ОДЗ № 4 (ЦДГ Радост)

Ул. „Хр. Смирненски” № 1

290900030

СОУ „Л.Каравелов”

Ул. „З.Зограф” № 27

290900031

СОУ „Л.Каравелов”

Ул. „З.Зограф” № 27

290900032

СОУ „Л.Каравелов”

Ул. „З.Зограф” № 27

Кв. „Раковски”

290900033

СОУ „Л.Каравелов”

Ул. „З. Зограф” № 27

290900034

СОУ „Л.Каравелов

Ул. „З. Зограф” № 27

290900035

СОУ „Л.Каравелов

Ул. „З. Зограф” № 27

290900036

ОДЗ „Пролет”

Ул. „Кап. П. Войвода” №19

290900037

ОДЗ „Пролет”

Ул. „Кап. П. Войвода” №19

290900038

Клуб на пенсионера

Ул. „Г.Делчев”

290900039

Клуб на пенсионера

Ул. „Г.Делчев”

290900040

ПГХХТ „Асен Златаров”

Бул. „Д.Благоев ” № 84

Кв. „Д.Благоев”

290900041

ПМГ „Ив.Вазов”

Ул. „Ел. Пелин”

290900042

ПМГ „Ив.Вазов”

Ул. „Ел. Пелин”

290900043

ОУ „П.Славейков”

Ул. „Д.Димов” № 1

290900044

ОУ „П.Славейков”

Ул. „Д.Димов” № 1

290900045

ПМГ „Ив.Вазов”

Ул. „Ел. Пелин”

290900046

ОУ „П.Славейков”

Ул. „Д.Димов” № 1

290900047

ОУ „П.Славейков”

Ул. „Д.Димов” № 1

290900048

ОУ „П.Славейков”

Ул. „Д.Димов” № 1

Кв. „Черноконево”

290900049

ОУ „Кирил и Методий”

Ул. „Милеви скали” № 8

290900050

ОУ „Кирил и Методий”

Ул. „Милеви скали” № 8

290900051

ОУ „Кирил и Методий”

Ул. „Милеви скали” № 8

Кв. „Вулкан” и Кв. „Мариино”

290900052

Читалище

Бул. „Съединение”  № 54

290900053

ОДЗ № 3 (ЦДГ Звездица)

Ул. „Бригадирска” № 58

290900054

Читалище

Бул. „Съединение”  № 54

290900055

ОДЗ № 3 (ЦДГ Звездица)

Ул. „Бригадирска” № 58

Кв. „Изток 1”

290900056

ОУ „П.Яворов”

 

Кв. „Изток 2”

290900057

ОДЗ „Лилия”- южен вход

 

290900058

ОДЗ „Лилия”- южен вход

 

Болнична секция

290900059

МБАЛ „Св.Екатерина”

Бул. „Хр.Ботев” № 29

Населени места в община

290900060

Ритуалната зала

с. Злато поле

290900061

Кметство

с. Райново

290900062

Бившето училище /Читалището

с. Добрич

290900063

Бившето училище /Читалището

с. Добрич

290900064

Кметство

с. Каснаково

290900065

Кметство

с. Светлина

290900066

Училище

с.Горски извор

290900067

Училище

с. Горски извор

290900068

Кметство

с.Крум

290900069

Училище

с.Ябълково

290900070

Училище

с.Ябълково

290900071

Читалище

с.Сталево

290900072

Читалище

с.Скобелево

290900073

Кметство

с.Върбица

290900074

Пенсионерски клуб

с.Бодрово

290900075

Читалище

с.Великан

290900076

Училище

гр.Меричлери

290900077

Училище

гр.Меричлери

290900078

Училище

гр.Меричлери

290900079

Пенсионерски клуб

с.Длъгнево

290900080

Училище

с.Крепост

290900081

Училище

с. Крепост

290900082

Ритуална зала

с.Черногорово

290900083

Кметство

с.Воден

290900084

Читалище

с.Бряст

290900085

Читалище

с.Здравец

290900086

Младежки клуб

с.Странско

290900087

Читалище

с.Радиево

290900088

Пенсионерски клуб/Здр.служба

с.Голямо Асеново

290900089

Кметство

с.Малко Асеново

290900090

Читалище

с.Брод

290900091

Пенсионерски клуб

с.Долно Белево

 

 

 

            Неразделна част от настоящата заповед е Приложение №1, съдържащо обхвата на избирателните секции.

            Заповедта ми да бъде обявена публично съгласно чл. 8, ал. 4 от Изборния кодекс.

            Препис от Заповедта да се изпрати на ТЗ «ГРАО» - гр. Хасково към Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване” в МРРБ, на РИК – Хасково и на Областния управител на Област Хасково.

            Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на Секретаря на Община Димитровград.

 

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

свали като .pdf