ЗАПОВЕД № РД-06-549 във връзка с упражняването на спортни дейности на територията на община Димитровград

ЗАПОВЕД  № РД-06-549 във връзка с упражняването на спортни дейности на територията на община Димитровград

 

ЗАПОВЕД

 

№ РД-06-549

гр. Димитровград, 13.05.2020 г.

 

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка  с чл.63, ал.2  от Закона за здравето, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. и Решение на Народното събрание от 03.04.2020г.  за удължаване срока на обявеното извънредно положение, както и във връзка със Заповеди № РД-01-249/03.05.2020г. и № РД-01-259/11.05.2020г. на Министъра на здравеопазването,

НАРЕЖДАМ:

 

Изменям моя заповед № РД-06-316/13.03.2020г., както следва:

  1. променя се текста в точка 1.7., като от него отпада „и площадки в дворовете на училищата”. След промяната, текста в т.1.7. е следния:
  2. Ограничава се достъпът до спортна зала „Младост”, борцова зала и спортните зали в училищата.”
  3. Създават се нови точки от 1.5.7. до 1.5.9. със следното съдържание:

1.5.7. Допускат се упражняването на индивидуален спорт на открито (в т.ч. тенис, колоездене, лека атлетика, голф и др.), на територията на открити спортни обекти, собственост или стопанисвани от Община Димитровград, при спазване на дистанция най малко 2,5 метра между отделните спортуващи и на всички противоепидемични мерки.

1.5.7.1. Ползването на открити тенис кортове, се допуска при спазване на всички протовоепидемични мерки и съгласно Правилата и условията за провеждане на тренировъчна дейност на територията на тенис клубовете - членове на Българска федерация по тенис (БФТ) в условията на COVID-19 епидемия - сезон 2020г., приети на 29.04.2020г.от БФТ;

1.5.7.2. Организирането и провеждането на тренировъчна дейност по лека атлетика от картотекирани състезатели се извършва съгласно утвърдените правила от Българската федерация по лека атлетика.

1.5.8. Допускат се упражняването на колективни спортове за аматьори на открито, без състезателен характер и без публика (в т.ч. футбол, баскетбол, волейбол), на територията на открити спортни обекти, собственост или стопанисвани от Община Димитровград, с участието на до 10 човека, при спазване на всички противоепидемични мерки, и без да се допуска използването на бани и съблекални.

1.5.9. На територията на открити спортни обекти, стопанисвани от Община Димитровград се въвеждат допълнително следните правила и противоепидемични мерки:

1.5.9.1. Ръководителите на клубовете да представят до 15.05.2020г. на Управител МФСБМФ  заверен списък със състезатели и треньори, които ще ползват терени и спортни плошадки, както и графика на ползването им. При дублиране на часове и места в графика, същите се уточняват между Ръководителя на съответния клуб и Управител МФСБМФ;

1.5.9.2. Община Димитровград осигурява дезинфекция на теренни площи, кошове за отпадъци, входовете и врати на откритите спортни обекти не по-малко от три пъти дневно. Санитарните възли се почистват и дезинфекцират най-малко веднъж на всеки кръгъл час;

1.5.9.3. Ръководителите на спортни клубове и треньорите осигуряват по време на тренировките дезинфектанти до терена, влажни кърпички за физиологични нужди за ползване от спортисти и треньори. Ангажимент на съответния клуб е дезинфекцията на ползваните при тренировките топки и пособия. Задължително, преди излизане на терените и пистите, да се дезинфекцират спортните обувки и ръцете на състезателите и треньорите;

1.5.9.4. Не се допуска смесване на състезатели и треньори от различни групи на територията и пред входа на спортните обекти;

1.5.9.5. Изчакването за влизане на тренировка става на минимално разстояние между хората от 2.50 метра, като треньорите посрещат трениращите и отговарят да недопускането до заниманията на състезатели със симптоми на неразположение или прояви на остри заразни заболявания. При възниктало съмнение същите следва да бъдат отстранявани от занимание;
1.5.9.6. Не се допускат до стадиона състезатели от колективни спортове, без присъствие на треньор;

1.5.9.7. Не се допуска престой на терена и пистите преди и след приключване на тренировката. След края на тренировката, треньорът отговаря състезателите, приключили заниманието, да напуснат незабавно стадиона;

1.5.9.8. На тренировъчните бази не се допускат зрители. Родители или други, придружаващи деца за тренировка, не се допускат до тях;

1.5.9.9. Не се допускат близки контакти извън процеса на тренировка,  забранява се ръкостискане и близки контакти между състезатели и треньори;

1.5.9.10.  Състезателите и треньорите преминават през закритите части на спортните комплекси с предпазни маски;

1.5.9.11. На всички състезатели и треньори се препоръчва да идват до тренировъчните бази индивидуално, в тренировъчна екипировка. Спортистите и треньорите пристигат екипирани и се грижат индивидуално за тренировъчната екипировка.

1.5.9.12. До второ нареждане, съблекални, пейки, скамейки, столове и места по трибуните не се използват.

1.5.9.13. Забранява се консумацията на храни и напитки на територията на спортните обекти (с изключение на вода и други безалкохолни освежаващи напитки, които всеки състезател лично носи за собствена консумация по времето на тренировката). Пластмасовите бутилки от напитки и други отпадъци се изхвърлят задължително в кошовете за отпадъци;

1.5.9.14. Забранява се влизането в тревните площи на лица, които не участват в тренировъчния процес, плюенето и изхвърлянето на секрети и дъвки по терена;

1.5.9.15.  Ръководителите на клубове и треньорите за отговорни за спазване на правилата и прилагането на хигиенните и противоепидемични мерки, като са длъжни да уведомят състезателите си за правилата, при които може да се провежда тренировъчна дейност; контролират състезателите си за строго спазване на всички хигиенни и противоепидемични мерки по време на тренировка; не допускат до тренировка лица, които не спазват хигиенните и противоепидемични мерки и правила.

1.5.9.16. Управител МФСБМФ да направи необходимата организация по разпределянето на посетителските потоци в спортните обекти при влизане и излизане;

1.5.9.17. Да се осигурят необходимите условия за спазване на личната хигиена на персонала, необходимите лични предпазни средства за защита на работещите според спецификата на дейността, да не се допускат на работа на служители с грипоподобни симптоми и такива, които не  използват предоставените им лични предпазни средства;

1.5.9.18. До 15.05.2020г. Управител МФСБМФ да извърши извънреден инструктаж на персонала, ангажиран със стопанисването на спортните бази и  обекти за спазване на лична хигиена, спазване на минимална дистанция от 2,5 метра и ползване на лични предпазни средства при контакти с треньори, състезатели и граждани.

1.5.9.19. За спазването на гореизброените противоепидемични мерки, отговорност носят ръководителите и треньорите на спортни клубове, Управител МФСБМФ и Организатор „Спортни дейности”.

 

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от епидемичната ситуация в страната.

Настоящата заповед влиза в сила от 14 май 2020г., като влизането в сила от 4 май 2020г. на точка 1.5.7.  е регламентирано с моя заповед № РД-518/04.05.2020г.

Заповедта да се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Димитровград.

Препис от същата да се връчи на заинтересованите страни, на РУ на МВР,  Заместник - кметове, Секретар на Община Димитровград за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград и Венета Колева - секретар на Община Димитровград.

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

 

 

 

 

Последна промяна: 10:40:39, 14 май 2020

Още новини

Първият в Хасковска област Център за възрастни хора с деменция ще бъде в Димитровград

108

Напълно ремонтирана и готова е базата на първия в Хасковска област Центъра за настаняване от семеен тип на възрастни хора с деменция, който се намира в бившата АТЗ болница. Днес на заключителна пресконференция и церемония тип „Рязане на лента” бяха отчетени резултатите от извършените по проект „Център за настаняване от…

Определиха победителите във Фестивала на алтернативното кино "Защитени светове"

25

Определиха победителите във Фестивала на алтернативното кино "Защитени светове". Вчера, 25.05.2020 г., жури в състав професор Станимир Трифонов - председател и членове Светослав Драганов и Веселин Христов отсъдиха и подредиха победителите в шестото издание на Фестивала на алтернативното кино "Защитени светове". Фестивалът дава възможност за изява на авторите в некомерсиалното…

Детските градини и ясли ще заработят от 27 май

298

Детските градини и яслените групи в община Димитровград ще заработят от 27 май /сряда/ при спазване реда на всички мерки и предписания определени със заповеди на министъра на здравеопазването и министъра на образованието.  В община Димитровград след проведено допитване до родителите, 33% от тях са заявили намерение децата да посещават…

Към всички новини