ЗАПОВЕД № РД-06-545

ЗАПОВЕД  № РД-06-545

 

ЗАПОВЕД

№ РД-06-545

гр. Димитровград, 12.05.2020 г.

На основание чл. 44, ал. 2 и чл. 44, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, във връзка  с чл.63, ал.2  от Закона за здравето, чл. 2 от Закона за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с Решение на Народното събрание на Република България от 13.03.2020г. и Решение на Народното събрание от 03.04.2020г.  за удължаване срока на обявеното извънредно положение, както и във връзка със Заповеди № РД-01-256 и РД-01-259 от 11.05.2020г. на Министъра на здравеопазването,

 

НАРЕЖДАМ:

 

Изменям моя заповед № РД-06-316/13.03.2020г., както следва:

  1. Отменя се точка 1.8.
  2. Ограничава се достъпът до музеи, галерии, библиотеки.”
  3. Създават се нови точки от 1.5.1. до 1.5.6. със следното съдържание:

1.5.1. Допускат се посещения на музеи на закрито, галерии и библиотеки на открито и закрито, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в това число без да се използват климатични инсталации;

1.5.2. Допуска се провеждането на културни събития – концерти и други сценични прояви, на сцени на открито, с допустима заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки;

1.5.3. Допускат се посещения на кина, с допустима заетост на местата до 30 % от максималния капацитет, при спазване на изискването за социална дистанция и на всички противоепидемични мерки, в това число без да се използват климатични инсталации;

1.5.4. Всички лица, когато са намират в помещения на закрито в кина, музеи, галерии и библиотеки са длъжни да имат поставена защитна маска за лице за еднократна или многократна употреба или друго средство покриващо носа и устата (в т.ч. кърпа, шал, др.);

1.5.5. Всички лица, които се намират на открити обществени места (в т.ч. паркове, улици, автобусни спирки) са длъжни да спазват изискването за социална дистанция и всички противоепидемични мерки, като при необходимост от контакт с други лица да носят предпазна маска или друго средство покриващо носа и устата;

1.5.6. В музеите, галериите и библиотеките на територията на община Димитровград се въвеждат следните противоепидемични мерки:

1.5.6.1. Допуска се поставянето на маси и столове в откритата лятна читалня на Градска библиотека „Пеньо Пенев”, като същите са разположени по начин, който осигурява разстояние не по-малко от 2,5 метра между тях и не повече от две лица на маса. Повърхностите на масите, столовете и местата за сядане да се почистват и дезинфекцират след всеки посетител. Да не се допуска консумация на напитки и храни на място;

1.5.6.2. На видни и достъпни места в обектите да се поставят диспенсери с дезинфектант за ползване от посетителите на институцията;

1.5.6.3. Да се провежда задължителен филтър на входа на институциите, като на всички посетители се измерва телесната температура. Да не се допускат лица с повишена телесна температура и прояви на остри заразни заболявания;

1.5.6.4. Да не се допуска събирането на повече от 2 лица в закритите помещения и  не повече от 8 лица в площите на открито, като се спазва дистанция най-малко 1,5 метра между лицата;

1.5.6.5. Ръководителите на цитираните културни институти да се съобразят с разпределяне на посетителските потоци при влизане и излизане;

1.5.6.6. Санитарните възли за посетители да се почистват и дезинфекцират след всяко посещение на граждани, а работните места, общите части, съдовете за отпадъци, витрините, помещенията и други съоръжения да се почистват и дезинфекцират не по-малко от три пъти дневно; 

1.5.6.7. Да не се допуска контакт на посетителите с повърхности на експонати, които не подлежат на дезинфекционно третиране;

1.5.6.8. Помещенията на закрито да бъдат редовно проветрявани с продължителност не по-малка от 15 минути;

1.5.6.9. Да се осигурят необходимите условия за спазване на личната хигиена на персонала, необходимите лични предпазни средства за защита на работещите според спецификата на дейността, да не се допускат на работа на служители с грипоподобни симптоми и такива, които не  използват предоставените им лични предпазни средства;

1.5.6.10. За спазването на гореизброените противоепидемични мерки, отговорност носят преките ръководители на съответната институция.

Срокът и обхватът на мерките може да бъде променян в зависимост от епидемичната ситуация в страната.

Настоящата заповед влиза в сила от 14 май 2020г., като се обяви публично, чрез публикуване на интернет страницата на Община Димитровград.

Препис от същата да се връчи на заинтересованите страни, на РУ на МВР,  Заместник - кметове, Секретар на Община Димитровград за сведение и изпълнение и на Директор на РЗИ Хасково и Областен управител – за сведение.

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Светослав Стойков – заместник-кмет на Община Димитровград и Венета Колева - секретар на Община Димитровград.

 

ИВО ДИМОВ

Кмет на Община Димитровград

 

 

 

 

 

Последна промяна: 09:44:09, 13 юли 2020

Още новини

Изтича срока за плащане на местните данъци и такси

130

Община Димитровград напомня, че на 31.10.2020 г., изтича срокът заплащане на втората вноска от дължимите данък върху недвижимите имоти, данък върху превозните средства и такса за битови отпадъци за 2020 г. Задълженията могат да бъдат заплатени по един от следните начини: в брой: или чрез ПОС терминално устройство на касите…

Общинският кризисен щаб проведе заседание

218

Кметът на община Димитровград Иво Димов свика заседание на Общинският кризисен щаб днес, на което бе обсъдена актуалната ситуация в общината във връзка с повишаване броя на заболелите от Covid-19.  В тази връзка Общинския кризисен щаб препоръчва на всички търговци и посетители на Неделен и Автомобилен пазар да ползват маски…

Община Димитровград получи Етикет за иновации и добро управление на местно ниво от Съвета на Европа

313

На тържествена церемония снощи в Резиденция Бояна кметът на Община Димитровград Иво Димов получи отличието Етикет за иновации и добро управление на местно ниво 2020-2022 от Съвета на Европа. Кристалната статуетка и грамота бяха връчени на кмета от министъра на регионалното развитие и благоустройството Петя Аврамова по време на Годишните…

Към всички новини