Втора покана кандидатстване

Втора покана кандидатстване

ПОКАНА

Община Димитровград кани жителите на общината Димитровград,
които използват за отопление стационарни индивидуални и многофамилни битови горивни устройства на дърва и въглища,  да кандидатстват за смяната им с екологични алтернативни устройства, които използват като гориво природен газ, електричество или пелети.  

Битовото отопление с дърва и въглища е основен източник на замърсяване на въздуха в община Димитровград. Подмяната на уредите, използващи дърва и въглища, с алтернативни екологични източници на отопление цели да се подобри качеството на въздуха, който дишаме, и да се защити здравето на жителите на община Димитровград. Общината осигури финансиране за изпълнение на мерки за подмяна на старите отоплителни уреди, като спечели и започна изпълнението на проект „Подобряване качеството на атмосферния въздух в община Димитровград чрез подмяна на отоплителни устройства на твърдо гориво с алтернативни форми на отопление“. Проектът е по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“ и се финансира от Кохезионния фонд на Европейския съюз и националния бюджет на Република България.

Община Димитровград ще предостави на одобрените лица безвъзмездно:

 1. Доставка и монтаж в жилището на избрано от тях ново отоплително устройство,
 2. Инструктаж на място при доставката, както и писмени инструкции за експлоатация и поддръжка на новото отоплително устройство,   
 3. Демонтаж на заменения отоплителен уред на дърва и въглища, изнасяне от жилището и предаването му за рециклиране,
 4. Двегодишна гаранция и гаранционно обслужване на новото отоплително устройство при условие на спазване на изискванията за правилна експлоатация и поддръжка от страна на крайния получател,
 5. Еднократен технически профилактичен преглед на новото отоплително устройство след първия отоплителен сезон.

Условията и процедурата за кандидатстване са описани по-долу и са съобразени с изискванията, поставени от Управляващия орган на Оперативна програма „Околна среда 2014-2020 г.“.

1.Кой може да кандидатства

По настоящата Покана за подмяна на отоплителни устройства на дърва и въглища с екологични алтернативни отоплителни устройства могат да кандидатстват:

Физически лица, собственици или съсобственици на имот с жилищно предназначение в едноетажни или многоетажни жилищни сгради, в който имот за отопление се използват уреди (печки, котли, камини) с дърва и въглища.

Имотът трябва да се намира в регулационните граници на населените места в община Димитровград. 

Жилището, за което се кандидатства за подмяна на отоплителното устройство, трябва да се ползва само за жилищни нужди и на адреса на жилището да няма регистриран търговец по смисъла на Търговски закон. 

Собствеността/съсобствеността се доказва с нотариален акт или друг документ, удостоверяващ собствеността/съсобствеността върху имота. Документът се представя за справка при подаване на документи за кандидатстване.

В случай, че кандидатът е съсобственик на по-малко от 51% идеални части от имота, е необходимо писмено съгласие от друг/и съсобственик/ци на имота, заедно с когото/които кандидатът трябва да притежава повече от половината от собствеността върху имота. Съгласие от съсобственик се удостоверява с декларация от съответния съсобственик.

Физическите лица имат възможност да кандидатстват, като изберат един от следните варианти:

 1. Физическото лице кандидатства за подмяна на отоплителен уред на дърва/въглища в жилището си с ново отоплително устройство.
 2. Група от две или повече физически лица собственици на самостоятелни имоти - жилищни обекти в жилищна сграда, които до момента на кандидатстването се отопляват самостоятелно с уреди на дърва/въглища, могат да кандидатстват за прилагане на общо колективно решение за локално отопление и да заменят отоплителните си уреди на дърва/въглища с едно общо отоплително устройство за всички  жилищни обекти на лицата от групата.
 3. Група от физически лица собственици на самостоятелни жилищни имоти в многофамилна жилищна сграда, които ползват общо локално отопление с дърва/въглища, могат да изберат един от следните варианти:
 • едно отоплително устройство за всички имоти в групата, или
 • отделни отоплителни устройства за всеки от имотите в групата, или
 • отделни отоплителни устройства за някои от имотите в групата и едно общо отоплително устройство за общо локално отопление  за останалите.

2.Задължителни условия за участие

Всеки допустим кандидат следва да отговаря на определените за проекта изисквания, както следва

 1. Да декларира писмено, че:
 • желае да подмени отоплителното си устройство/а на дърва/въглища  с конкретно посочено от него ново/нови отоплителни устройство/а, допустимо/и съгласно Поканата за кандидатстване, като придобие безвъзмездно правото на собственост върху новото отоплително устройство две години след доставката и монтажа му;
 • е съгласен да предостави безвъзмездно на общината старото отоплително устройство по ред и условия, определени от общината, с цел предаването му за рециклиране;
 • ще използва новото отоплително устройство в посочения имот най-малко до изтичане на период от 2 години от датата на доставката и монтажа му;
 • е съгласен да бъдат извършвани проверки от определени от общината лица за срок от 2 години от датата на доставката и монтажа на новото отоплително устройство;
 • е съгласен със задължението да използва конкретен тип гориво, указано от производителя за съответното отоплително устройство;
 • в имота не са извършени сходни инвестиции за подмяна на отоплително устройство за битово отопление, финансирани от друг европейски или национален източник (вкл. Националната програма за енергийна ефективност, Програма LIFE, ОП „Региони в растеж 2014-2020 г.“, DESIREE, REECL и др.) 
 • в случай на покупко-продажба или прехвърляне на собствеността върху имота върху друго лице в рамките на двегодишен период от получаване на новото отоплително оборудване, ще предвиди условия, при които ще се гарантира използване на доставените отоплителни устройства от новия собственик в този период.
 1. Да подпише договор с общината след одобрение за участие в проекта.
 2. Да е заплатил дължимите към момента на кандидатстването местни данъци и такси за недвижимия имот, в който ще се подменя отоплителният уред.
 3. Да изгради за своя сметка отоплителна инсталация и други връзки, ако няма изградени такива, ако кандидатства за отопление чрез отоплителен уред на водна риза с природен газ или пелети.

С проверките, които общината ще извършва до изтичане на период от 2 години от датата на доставката и монтажа на новото устройство, ще се гарантира, че крайният получател използва за отопление полученото устройство, че не използва дърва и въглища и използва новото отоплително устройство с грижата на добър стопанин и отоплителното устройство не е унищожено, продадено или преотстъпено, демонтирано, разглобено или ремонтирано от неоторизирани лица в гаранционния срок.

3.Отоплителни устройства, за които може да се кандидатства  

Община Димитровград предоставя широка гама от екологични отоплителни устройства, сред които кандидатите могат да изберат най-подходящото съобразно желанието си и спецификата на жилището.

За улеснение на избора е публикуван електронен калкулатор, с който може да се изчисли какъв е най-подходящият отоплителен уред съобразно характеристиките на имота и нуждите на кандидата на адрес:

 http://asp.moderal.org/Dimitrovgrad/OnlineCalc2.aspx.

1. Отоплителни устройства, използващи за отопление пелети

 • Топловъздушна камина на пелети със закрита горивна камера 6 kW
 • Топловъздушна камина на пелети със закрита горивна камера 8 kW
 • Топловъздушна камина на пелети със закрита горивна камера 10 kW
 • Топловъздушна камина на пелети със закрита горивна камера 12 kW
 • Камина на пелети с водна риза 12 kW
 • Камина на пелети с водна риза 18 kW
 • Камина на пелети с водна риза 25 kW
 • Пелетен котел 25 kW
 • Пелетен котел 33 kW
 • Пелетен котел 39 kW

В случай, че кандидатът избере камина с водна риза или пелетен котел, той има право да кандидатства и за общо до три броя стоманени панелни радиатори, посочени по-долу, независимо от размерите.

2. Отоплителни устройства, използващи за отопление природен газ

 • Едноконтурен кондензационен котел на природен газ до 24 kW
 • Едноконтурен кондензационен котел на природен газ до 28 kW
 • Едноконтурен кондензационен котел на природен газ до 33 kW
 • Едноконтурен кондензационен котел на природен газ до 42 kW
 • Двуконтурен кондензационен котел на природен газ до 20 kW
 • Стенен кондензен газов котел с вграден бойлер до 24 kW
 • Подовостоящ газов кондензен уред с вграден бойлер до 35 kW
 • Газов конвектор на природен газ до 3 кW
 • Газов конвектор на природен газ  до 5 кW

В случай, че кандидатът избере кондензационен котел на природен газ, той има право да кандидатства и за общо до три броя стоманени панелни радиатори, посочени по-долу, независимо от размерите.

В случай, че кандидатът желае да се отоплява с газови конвектори, той има право да кандидатства за общо до три броя конвектори, независимо от мощността им.

3. Отоплителни устройства, използващи за отопление електрическа енергия

 • Климатик 2.6 kW (9000  BTU)
 • Климатик 3.4 kW (12 000  BTU)
 • Климатик 4.3 kW (15 000  BTU)
 • Климатик 5.2 kW (18 000  BTU)
 • Климатик 6.9 kW (24 000  BTU)
 • Климатик 9.2 kW  (32 000 BTU)

В случай, че кандидатът избере отоплително устройство на електричество, той има право на максимум три броя климатици, независимо от мощността им.

4. Радиатори

 • Стоманен панелен радиатор (500x1200 мм)
 • Стоманен панелен радиатор (500x1800 мм)

Както е посочено по-горе, за радиатори може да се кандидатства, ако е избрана пелетна камина с водна риза или пелетен котел или  кондензационен котел на природен газ.

4.Документи, които се подават при кандидатстване

Съгласно предоставените възможности, физическите лица могат да кандидатстват самостоятелно за подмяна на отоплителния уред на дърва/въглища в техния имот или да се обединят за прилагане на колективно решение за отопление с едно ново екологично отоплително устройство.

Физическо лице, което кандидатства самостоятелно за подмяна на отоплителен уред на дърва/въглища, подава следните документи:

 1. Формуляр за кандидатстване (Образец №1). Формулярът за кандидатстване се попълва по образеца съобразно приложените инструкции за попълването му.
 2. Декларация за съгласие с условията за участие (Образец № 2)

Лицето подава и един или повече от следните документи, ако е приложимо съобразно избрания вид ново отоплително устройство и специфичните обстоятелства:

 1. Декларация за съгласие от съсобственик  на имота (Образец № 3). Прилага се само в случай, че кандидатът е съсобственик на по-малко от 51% идеални части от имота. Декларация се попълва от всеки от съсобствениците, заедно с които кандидатът притежава повече от половината от собствеността върху имота.
 2. Писмено положително становище от газоразпределителното дружество за техническа възможност и съгласие за присъединяване на имота към централната газоразпределителна мрежа. Документът се представя в случай, че се кандидатства за отоплително устройство на природен газ за отопление чрез централната газоразпределителна мрежа. Становището се получава от газоразпределителното дружество след предварително подадено до него заявление в срок до 10 (десет) дни.
 3. Копие от Решение на Общото събрание на етажната собственост. Документът се прилага само когато имотът, в който ще се заменя отоплителен уред на твърдо гориво, е разположен в сграда в режим на етажна собственост[1] и сградата се газифицира за първи път. Решението е за съгласие, прието с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за управление на етажната собственост.
 4. Технически проект за газова инсталация. Документът се представя само ако се кандидатства за отоплително устройство на природен газ и газоснабдяването ще се осъществява чрез индивидуална доставка на компресиран природен газ до жилищния имот. Документът следва да бъде изготвен от оправомощено лице съгласно приложимата нормативна уредба. 
 5. Подписано от кандидата пълномощно за упълномощаване на друго лице да подаде документите за кандидатстване от негово име. В случай, че собственикът по различни причини е възпрепятстван или затруднен в определения за кандидатстване срок да подаде документите за кандидатстване, те могат да бъдат подадено от упълномощено от кандидата лице. Представено е примерно пълномощно (Образец № 5). Образецът не е задължителен, но пълномощното следва да съдържа информацията, посочена в образеца..

Група от две или повече физически лица собственици на самостоятелни имоти в жилищна сграда, които кандидатстват за прилагане на общо колективно решение за локално отопление с едно отоплително устройство:

Кандидати, желаещи да приложат колективно решение за локално отопление с едно общо отоплително устройство, представят общ Формуляр за кандидатстване. Всяко от лицата в групата за колективно решение за отопление поотделно попълва и подписва индивидуални документи, посочени по-долу в т.3. Документите за кандидатстване се подават от едно от лицата, упълномощено от всеки от останалите лица в групата, да подаде от негово име индивидуалните му документи, както и общите изисквани документи за кандидатстване. 

 1. Формуляр за кандидатстване за колективно решение (Образец № 1А).

Формулярът за кандидатстване за колективно решение се попълва по образеца съобразно приложените инструкции за попълването му.  

 1. Споразумение между кандидатите при кандидатстване за колективно решение за отопление

Споразумението съдържа задължително трите имена и данните по лична карта на лицата в групата, адресите на имотите, вида на отоплителното устройство, за което кандидатстват, общ брой радиатори, ако има такива, както и място за монтаж на отоплителното устройство. 

 1. Индивидуалните документи на всяко от лицата в групата за колективно решение за отопление както следва:

3.1. Формуляр за кандидатстване (Образец № 1)

3.2. Декларация за съгласие с условията за участие (Образец № 2)

3.3. Декларация за съгласие от съсобственик  на имота (Образец № 3), ако е приложимо

3.4. Пълномощно, подписано от собственик на имот при кандидатстване за прилагане на колективно отопление, с което упълномощава един от кандидатите да подаде от негово име документите по предходните три точки, както и общите документи за кандидатстване

 1. Копие от Решение на общото събрание на собствениците – ако е приложимо

Документът се прилага съгласно изискванията на ЗУТ и Закона за управление на етажната собственост само когато имотът, в който ще се заменя отоплителен уред на твърдо гориво, е разположен в сграда в режим на етажна собственост  и сградата се газифицира за първи път. Решението е за съгласие, прието с мнозинство повече от 50 на сто идеални части от общите части съгласно разпоредбите на Закона за устройство на територията и Закона за управление на етажната собственост.  

 1. Писмено положително становище от газоразпределителното дружество за техническа възможност и съгласие за присъединяване на имота  - ако е приложимо
 2. Технически проект за газова инсталация при газоснабдяване чрез индивидуална доставка на компресиран природен газ – ако е приложимо

Документът се представя в случай, че се кандидатства за отоплителен уред за отопление с природен газ  

Формулярите за кандидатстване, декларациите, примерни проекти на договори и други приложими документи могат да се намерят заедно с настоящата Покана на интернет страницата на община Димитровград https://www.dimitrovgrad.bg/bg в рубриката „Новини от Димитровград“

5.Срок и място за подаване на документи за кандидатстване

Срокът за подаване на документите за кандидатстване е от 5.10.2020 г. до 27.11.2020 г.

В посочения срок документи се подават всеки работен ден от 9:30 часа до 18:00 часа в разкрития за целта офис на адрес: гр. Димитровград, ул. Цар Симеон № 5 В

При подаване на документите за справка се представят:

 • лична карта на кандидата,
 • документ за собственост на имота, в който ще се подменя отоплителен уред (нотариален акт, удостоверение за ползване съгласно Закона за устройство на територията, договор за делба, удостоверение за наследници или др. приложими документи с доказателствена стойност).

При подаване на документите за кандидатстване приемащите служители правят пълна проверка на място за пълнота и коректност на попълнените документи. Данните от Формуляра за кандидатстване се въвеждат на място от служителите в електронен формат само при представяне на всички изисквани документи. Регистрационен номер се дава на кандидата след попълване на цялата информация.

6.Класиране на кандидатите и обявяване на резултатите

След като изтече срокът за кандидатстване, община Димитровград разглежда подадените документи, оценява тяхното съответствие с изискванията и извършва класиране на всички кандидати, които отговарят на приложимите изисквания. Класирането ще се извърши чрез приоритизиране на кандидатите по следните показатели, съчетаващи екологични и социално-икономически съображения:

Показател

Макс. брой точки

 1.  

Смяна на отоплението с дърва и въглища с централно отопление с природен газ

5

 1.  

Прилагане на колективно решение с едно отоплително устройство за два и повече самостоятелни жилищни обектаотделни имоти

4

 1.  

Жилището, в което ще се заменя отоплителното устройство на дърва и въглища,  се намира в локална „гореща точка“ * от гледна точка на замърсяването на въздуха

4

 1.  

Енергийна ефективност на жилището

2

 • Жилището е с топлоизолация на стените

1 т.

 • Наличие на топлоизолираща дограма в помещенията, които ще се отопляват с новото отоплително устройство

1 т.

 1.  

Наличие в домакинството на:

6

 • дете до 2-годишна възраст

2 т.

 • лице на възраст над 70 години

2 т.

 • лице с увреждания

2 т.

 1.  

Брой лица, които ще се отопляват с новия отоплителния уред

4

 • 1 лице

1 т.

 • 2 лица

2 т.

 • 3 лица

3 т.

 • 4 и повече лица

4 т.

 1.  

Получаване на целева помощ за отопление и месечна социална помощ съгласно Закона за социално подпомагане

3

 • Лице от домакинството получава целева помощ за отопление

2 т.

 • Лице от домакинството получава целева помощ за отопление и месечна социална помощ

3 т.

 

*Локалните „горещи точки“ включват кварталите Христо Ботев, Дружба, Раковски, Димитър Благоев и Славянски в гр. Димитровград.

При подаване на документите кандидатът посочва обстоятелствата по показателите във Формуляра за кандидатстване (с изключение на показател 3). В етапа на оценка и класиране на кандидатите или след това община Димитровград може да прави проверка за верността на декларираните обстоятелства и/или да изиска от кандидата документи за удостоверяване истинността на декларираните данни.

Кандидатите се класират според получения брой точки. В случай на равен брой точки на двама или повече кандидати, предимство се дава на кандидати, получили по-голям брой точки по показателите по реда на тяхната номерация (първо по първия показател, второ по втория показател и т.н).

В случай, че финансовият ресурс по проекта позволява, се одобряват всички кандидати, които отговарят на изискванията. 

Списък с одобрените кандидати се оповестява на интернет страницата на община Димитровград в двадесетдневен срок от изтичане на крайния срок за кандидатстване. С оглед защита на личните данни, списъкът включва само регистрационния номер, под който е регистриран подаденият Формуляр за кандидатстване, и броят получени точки по показателите за приоритетност. 

В случаите на преминаване към отопление с природен газ одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите представя в офиса на проекта проект за газифициране/газова инсталация на имота (включващ и вида на отоплителните уреди: газов котел или газови конвектори), съгласно изискванията на нормативната уредба.

В случаите на преминаване към отопление с пелетна камина с водна риза или на отопление с котел на пелети с водна риза, одобреният кандидат в едномесечен срок от обявяване на резултатите представя в офиса на проекта техническа схема на инсталацията на водна риза, която включва задължително вида и мощността на отоплителния уред на пелети.

7.Сключване на договор

Община Димитровград ще покани одобрените кандидати да подпишат договор с общината за безвъзмездно получаване на избраното отоплително устройство. Примерен проект на договор е публикуван за информация на гражданите към настоящата Покана за кандидатстване.

В случай, че до подписването на договор одобрен кандидат се откаже от участие, общината информира следващия класиран кандидат и сключва договор с него.

Общината ще информира своевременно одобрените кандидати за прогнозната дата за сключване на договор в зависимост от графика на доставка на отоплителните устройства. 

 

 

[1] Сградата е в режим на етажна собственост, когато жилищната сграда е с повече от три самостоятелни обекта с двама или повече собственици и самостоятелните обекти в сградата са технически свързани чрез общи части на сградата (напр. основи, покрив, вътрешни разделителни стени, стълбища и др.)

Файлове:

Последна промяна: 15:37:38, 30 септември 2020

Още новини

От 02 до 05 ноември ще бъде затворен участък от ул.Захари Зограф

68

От 02 до 05.11.2020г. ще бъде затворен участък от ул. "Захари Зограф" от кръстовище с ул. „Анри Барбюс“ до кръстовище с ул. „Цар Симеон“. Временната организация на движението се въвежда във връзка с реализацията на обект: „Рехабилитация на улици на територията на гр. Димитровград“, подобект: „Улица „Захари Зограф“ от о.т. 607 до о.т.707…

Предстоящо спиране на водоподаването по ул.З.Зограф, ул.9 май и ул.Волгоград

37

На  02.11.2020 г . от 08:00 ч. до 17:00 ч. ще бъде преустановено водоподаването по ул."Захари зограф" от блок 23 до 32, по ул."_ май" на блокове 2 и 4 и на ул."Волгоград" на блокове и търговски обекти с номера от 1 до 12. Спирането на водата се налага във връзка с…

Диспенсъри за дезинфекция и мерки пазари

28

На входовете на обществени сгради и места с по-голям поток от хора са поставени безконтактни диспенсъри за дезинфекция. Такива има на входа в МБАЛ "Св.Екатерина", пред COVID-отделението, на входа на Общинска администрация и отдел "Приходи", на входа на Зеленчуков пазар, Неделен пазар - касов салон.  На Неделен пазар е създадена…

Към всички новини